ANUNŢ privind promovarea in grad profesional pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile de promovare din cadrul aparatului de specialitate

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA

organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile de promovare din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Medgidia, în conformitate cu prevederile art. 476 – art. 479 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, coroborate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în data de 14.12.2023, la sediul din strada Republicii, nr.9, bl.G2, Parter.

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
b) să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
c) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

Biroul Juridic

Bibliografia

1. Constituţia României, republicată;
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată;
9. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
10. H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Tematica

1. Reglementări privind Constituția României, republicată – integral.
2. Reglementări privind Codul administrativ – Partea I – Dispoziții Generale, Partea a III – a – Titlul I, IV şi V, Partea a V-a Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților
administrativ-teritoriale Partea a VI-a Titlul I și II şi Partea a VII-a Răspunderea administrativă.
3. Reglementări privind Ordonanţa nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare republicată, cu modificările și completările ulterioare
Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii
4. Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse – integral
5. Reglementări privind Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare
Capitolul II Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ (Procedura prealabilă, Obiectul acțiunii în contencios administrativ, Judecarea acțiunii în contencios administrativ,
Anularea, suspendarea actului administrativ, Soluționarea acțiunii în contencios administrativ, Procedura recursului în contencios administrativ).
6. Reglementări privind Legea nr. 287/2009 Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Cartea III- titlul VI- proprietatea publică,
Cartea V- titlul II Cap.I – Contractul,
Cartea V- Titlul IX Cap.XIII secțiunea 2 Împrumutul de folosință
7. Reglementări privind Legea nr. 134/2010 – Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Cartea I. Titlul I – Acțiunea civilă, Titlul II – Participanții la procesul civil. Capitolul II și Capitolul III. Cartea a II-a Titlul I- Capitolul IV Hotărârile judecătorești Secțiunile I – IV Cartea a V-a Despre executarea silită Titlul I Dispoziții generale Capitolul I – Scopul și obiectul executării silite; Capitolul II. Titlul executoriu; Capitolul V. Prescripția dreptului de a obține executarea silită.
8. Reglementări privind Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
Informații care se exceptează de la accesul liber al cetățenilor
9. Reglementări privind Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică;
Principii și definiții în materia prevenirii și sancționării formelor de discriminare;
Tipuri de contracte de achiziție publică.
10. Reglementări privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice; Modalități de atribuire; Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire; Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică; Contravenţii şi sancţiuni.

Desfășurarea examenului:

Proba scrisă în data de 14.12.2023, ora 10,00.
– Interviul – data și ora vor fi anunţate odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
– Locul organizării probei scrise: la sediul din Medgidia, str. Republicii, nr.9, bl.G2, Parter.
– Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data afișării, respectiv 10.11.2023 – 29.11.2023 la secretariatul comisiei de concurs asigurat de doamna Buhuș Tudora – consilier superior – Serviciul Resurse Umane, SSM, care va conține în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere;
b) copie carnet de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii doi ani de activitate;
d) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 04.12.2023 – 08.12.2023 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul și pe pagina de internet a instituției.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Afişat azi : 10 noiembrie 2023, ora 11,00 la sediul din strada Republicii, nr.9, bl.G2, Parter și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia