CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ I. L. CARAGIALE DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA” COD SMIS 140312

FINANȚARE: Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operațiunea B – Clădiri publice.

DENUMIREA BENEFICIARULUI: UAT MUNICIPIUL MEDGIDIA

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului vizează reducerea consumurilor de energie și al emisiilor de carbon la nivelul clădirilor publice aflate în patrimoniul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Medgidia, județul Constanța. Prin intermediul proiectului, Solicitantul își propune eficientizarea energetică a clădirii în care își derulează activitatea instituția publică de învățământ Școala Gimnazială „I.L. Caragiale” din Localitatea Medgidia, str. Independenței, nr. 65A.

OBIECTIVUL SPECIFIC al proiectului constă în:

 1. EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII PUBLICE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ I.L. CARAGIALE prin implementarea pachetului de măsuri nr. 3 propus în cadrul Raportului de audit energetic, pachet de măsuri ce a fost preluat și dezvoltat din punct de vedere tehnic în Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții nr. 08/2020 pentru obiectivul de investiție inclus în cadrul proiectului. Sursele de verificare referitoare la îndeplinirea obiectivului sunt reprezentate de: procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, încheiat cu admiterea recepției și de certificatul de performanță energetică al clădirii emis după finalizarea lucrărilor care va atesta faptul că executarea lucrărilor a contribuit realmente la atingerea indicatorilor prevăzuți în raportul de audit energetic referitori la scăderea consumurilor anuale de energie din surse neregenerabile, la scăderea emisiilor de CO2 și la creșterea consumului anual de energie primară din surse regenerabile.
 1. Informarea publicului privind Programul Operațional Regional 2014-2020 și proiectul finanțat în cadrul acestuia prin publicarea a două comunicate de presă, inițial și final în presa locală, realizarea și montarea a unui panou temporar și a unei plăci permanente pe amplasamentul investiției. Îndeplinirea acestui obiectiv concură la asigurarea vizibilității programului de finanțare și a proiectului și evident la transferul de bune practici către alte autorități publice locale și către comunitate în general privind importanța măsurilor de eficientizare energetică a clădirilor în scopul reducerii emisiilor de gaze și scăderii consumului de resurse.

 

Proiectul va fi realizat prin următoarele acțiuni / măsuri:

 • Izolarea pereţilor exteriori cu polistiren expandat de 15 cm, din clasa de reacție la foc A1, A2-s1, d0 sau cel puțin B-s2;
 • Placarea termică a terasei cu 30 cm polistiren (efort de compresiune minim 150 kPa, clasa de reacție la foc minim A2-s1,d0) și protejarea acesteia + refacerea plăcii, de la parter, de pe sol și termoizolarea cu 5 cm polistiren extrudat;
 • Înlocuirea tâmplăriei cu elemente performante energetic cu grile de ventilație (tâmplărie din aluminiu cu geam tripan);
 • Intervenții asupra instalației termice aferentă încălzirii și de preparare a a.c.m prin înlocuirea centralei vechi cu o centrală în condensație;
 • Montarea de panouri solare împreună cu un rezervor de apă;
 • Panouri fotovoltaice pentru producerea curentului electric necesar funcționării instituției;
 • Sistem de ventilare cu recuperare de caldură;
 • Panou radiant;
 • Sistem de climatizare;
 • Montare corpuri de iluminat cu led;
 • Baterii cu senzori.

REZULTATELE PROIECTULUI:  1 clădire eficientă din punct de vedere energetic – Clădirea Școlii Gimnaziale I.L. CARAGIALE

DATA SEMNĂRII CONTRACTULUI DE FINANȚARE: 25.07.2022

DURATA PROIECTULUI: până la 31.12.2023

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 12.481.113,85 lei inclusiv TVA din care:

 • 285.606,08 lei nerambursabil (UE + buget de stat)
 • 195.507,77 lei cofinanțare și cheltuieli neeligibile(buget local)