„Consolidarea capacității analitice a Municipiului Medgidia prin creșterea transparenței, eticii și integrității referitoare la prevenirea corupției”

MUNICIPIUL MEDGIDIA, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Consolidarea capacității analitice a Municipiului Medgidia prin creșterea transparenței, eticii și integrității referitoare la prevenirea corupției”, cod SIPOCA 1122 / Cod MySMIS2014+ 152221, în baza contractului de finanțare 603/09.11.2021, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management.

Proiectul este finanțat prin Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Componenta CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității analitice a Municipiului Medgidia prin creșterea transparenței, eticii și integrității referitoare la prevenirea corupției, prin dezvoltarea de proceduri anticorupție, inclusiv a unor măsuri concrete și modalități de monitorizare permanentă a aplicării acestora, corelate cu campanii sectoriale de informare publică în vederea creșterii gradului de conștientizare a cetățenilor și a nivelului de educație anticorupție în rândul angajaților din administrația publică locală.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1. Dezvoltarea capacității analitice la nivelul administrației publice locale din Municipiul Medgidia prin realizarea de acțiuni concrete și eficiente de combatere a corupției conform cerințelor HG 599/2018 si SR ISO 37001.

OS2. Creșterea transparenței, eticii și integrității referitoare la prevenirea corupției prin elaborarea unor proceduri anticorupție, precum și a unor măsuri concrete și modalități de monitorizare permanentă a aplicării acestora.

OS3. Creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și dobândirea de competențe privind etica și integritatea pentru angajații din administrația publică locală.

Rezultate așteptate: implementarea proiectului duce la îmbunătățirea substanțială a serviciilor publice, aduce plus valoare prin educație în domeniul prevenirii și combaterii corupției și sprijină municipiul în îmbunătățirea procesului de combatere a corupției. Acest proiect este relevant pentru grupul țintă (personalul din Primărie) și pentru beneficiarii finali (cetățeni) deoarece sunt propuse activități care să conducă la: monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție, implementarea unor mecanisme de aplicare a cadrului legal în domeniul eticii și integrității, creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor și a angajaților Primăriei Medgidia, dobândirea de competențe privind etica și integritatea pentru angajații din administrația publică locală și implementarea cu succes a Strategiei Naționale de Anticorupție.

Valoarea totală a proiectului este de 410.315,90 lei, iar valoarea nerambursabilă este de 402.109,58 lei (valoare nerambursabilă din FSE 348.768,52 lei + valoare nerambursabilă din bugetul național 53.341,06 lei).

Durata de implementare a proiectului este de 14 luni: respectiv de la data de 09.11.2021 până la data de 09.01.2023.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține de la Primăria Municipiului Medgidia, Adresa: Strada Decebal nr. 35, județul Constanța, cod poștal 905600, România, website: www.primaria-medgidia.ro.

Persoana de contact: Manager de proiect – Neacșu Mihaela, telefon: 0241812300, e-mail: proiecte@primaria-medgidia.ro

Anunțuri - POCA

Sari la conținut