Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

Din cauza unei erori de redactare, republicăm prezentul anunț.

În temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, respectiv:

 

 

 • 1 post: REFERENT CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, COMPARTIMENT RESURSE UMANE SSM ȘI PSI, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;

 

 • 1 post: REFERENT CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, COMPARTIMENT CONTABILITATE, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;

 

 • 1 post: CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, BIROU ACHIZIȚII PUBLICE, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;

 

 • 1 post: CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE ȘI PRESĂ, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;

 

 • 1 post: CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, COMPARTIMENT URMĂRIRE EXECUTARE SILITĂ PERSOANE FIZICE, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;

 

 

 

Desfășurarea concursului:

 – Proba scrisă în data de 06.10.2021, ora 10.00.

– Interviul – data și ora vor fi anunţate odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, conform art. 56 alin.(2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

– Locul organizării probei scrise: sediul Primariei Municipiului Medgidia, str. Decebal nr. 35.

– Dosarele de înscriere se depun, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, la sediul instituţiei, din str. Decebal nr. 35, în perioada 06.09.2021 – 25.09.2021, inclusiv.

– Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 27.09.2021–01.10.2021 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul și pe pagina de internet a instituției.

 

Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de concurs, coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: doamna Lazăr Marioara, consilier principal – Serviciul Resurse Umane SSM, adresă  e-mail resurse-umane@primaria-medgidia.ro, tel.0241/812300.

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE

 

1 REFERENT (ID 541337, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR), COMPARTIMENT RESURSE UMANE SSM ȘI PSI:

 

– perioada de ocupare: nedeterminată, cu normă întreagă;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate  cu diplomă de bacalaureat;

– certificat în domeniul SSM și cadru tehnic PSI;

– vechime în specialitatea studiilor : minimum  7 ani, conform art.468 alin.(1) lit c), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

2 REFERENT (ID 386042, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR), COMPARTIMENT CONTABILITATE

 

– perioada de ocupare: nedeterminată, cu normă întreagă;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate  cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în specialitatea studiilor : minimum 7 ani, conform art.468/alin.(1) lit.c), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

3 CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE (ID 541341, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT), BIROU ACHIZIȚII PUBLICE

 

– perioada de ocupare: nedeterminată, cu normă întreagă;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– fără vechime în specialitatea studiilor ;

 

 

4 CONSILIER (ID 541333, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR), COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE ȘI PRESĂ

 

– perioada de ocupare: nedeterminată, cu normă întreagă;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor : minimum 7 ani, conform art.468/alin.(1) lit.c), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

5 CONSILIER (ID 386039, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT), COMPARTIMENT URMĂRIRE EXECUTARE SILITĂ PERSOANE FIZICE

 

– perioada de ocupare: nedeterminată, cu normă întreagă;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– fără vechime în specialitatea studiilor ;

 

 ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE

 

1) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008; Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziție candidaților, din oficiu, prin publicare pe pagina de internet în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul instituției, Serviciul Resurse Umane, în format letric;

2) curriculum vitae, modelul comun european;

3) copia actului de identitate;

4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei; Adeverințele care au alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor;

6) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

7) cazierul judiciar; Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

 

Actele mai sus menționate, se prezintă în copii legalizate sau copii însoțite de documente originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

1 REFERENT (CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR), COMPARTIMENT RESURSE UMANE SSM ȘI PSI:

 

 Bibliografia:
1. Constituţia României, republicată, integral.
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral.
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral.
5. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările şi completările ulterioare, integral.
6. H.G.nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, integral.

Tematica:
1. Reglementări privind funcția publică.
2. Reglementări privind administrația publică.
3. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare.
4. Reglementări privind activitatea de SSM și PSI.

 

*)Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

 

Colaborează cu societatea care prestează serviciul extern de prevenire și protecție în domeniul SSM și apărarea împotriva incendiilor pentru:

 • identificarea factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională pe baza programului de activitate;
 • întocmirea planul de interventie in vederea Prevenirii si Stingerii Incendiilor pentru toate punctele de lucru;
 • evidenta zonelor cu risc ridicat si specific și a posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
 • stabilirea zonelor care necesita semnalizare de SSMprecum si tipul de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor legale;
 • coordonarea activitatilor de interventie si evacuare in situatii de pericol iminent, dezastre, situatii de accident si efectueaza primele cercetari privind cauzele si imprejurarile producerii acestora.
 • evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina a muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic.
 • urmărirea modului în care personalul nou încadrat corespunde cerinţelor de securitate;
 • elaborarea listei cu dotarea personalului cu echipamente de protecţie şi de lucru;
 • propuneri privind includerea în PAAP și în bugetul local a fondurilor necesare achiziţionării produselor și serviciilor necesare activității în domeniul SSM și PSI;
 • participarea la comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor profesionale;
 • controlarea continuu modul de respectare / aplicare a normelor de securitate și sanatate in munca.
 • privind luarea masurilor corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate.
 • acordarea de consultanta coordonatorilor diferitelor departamente din cadrul organizatiei cu privire la reglementarile legislative in vigoare si la normele privitoare la SSMși PSI.
 • colaborarea cu serviciul medical în fundamentarea programului de măsuri de asigurare a condiţilor privind securitatea  şi sănătatea în muncă;
 • privind aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;
 • îndrumarea activității de apărare împotriva incendiilor şi analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare;
 • acordarea de sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor;
 • întocmirea de ocumentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul SSM;
 • atenţionarea cetăţenilor asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele de primăvară şi toamnă, în perioadele caniculare şi cu secetă prelungită sau în perioadele în care se înregistrează vânt puternic;
 • supravegherea activităţilor cu specific religios, cultural-sportiv, a celor prilejuite de sărbătorile tradiţionale sau naţionale cu public numeros;
 • întocmirea documentația pentru contractarea serviciilor de achiziționare, verificare şi reparare a mijloacelor P.S.I., a celor SSM, precum și a materialelor specifice;
 • elaborează instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca precum şi stabilirea sarcinilor ce revin salariaţilor pentru fiecare loc de muncă;
 • acordarea de asistenţă tehnică de specialitate conducătorilor de unităţi subordonate primăriei, unităţi de învăţământ, unităţi sanitare, cămine culturale şi verifică îndeplinirea măsurilor stabilite ;
 • participarea la acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, analize, consfătuiri) organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea ;
 • pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii – efectuarea instructajului introductiv general noilor angajaţi ai instituţiei ;
 • asigurarea realizării măsurilor stabilite de inspectorii de Protecţie a Muncii cu prilejul controalelor şi a cercetărilor efectuate în cazul unor accidente de muncă ;
 • asigurarea luarea masurilor stabilite de angajator pentru protectia grupurilor sensibile la riscuri (femei gravide, lehuze sau care alapteaza, tineri, persoane cu dizabilitati).
 • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilește, in scris, periodicitatea instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea insusirii si aplicarea de catre lucratori a informatiilor primite.
 • întocmirea programului anual de PM, organizarea si amenajarea punctelor de prim-ajutor din interiorul intregii instituții.
 • elaborarea listei de dotare a personalului cu echipamente individuale de protecţie şi de lucru, participarea la recepţia mijloacelor de protecţie colectivă şi a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în funcţiune ;

 

 

2 REFERENT (CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR), COMPARTIMENT CONTABILITATE

 

 

Bibliografia:

 1. Constituţia României, republicată, integral.
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, integral.
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral.
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral.
 5. Legea nr.82/1991 Legea Contabilității, integral.
 6. Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice, integral.

 

Tematica:
1. Reglementări privind funcția publică.
2. Reglementări privind administrația publică.
3. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare.
4. Reglementări privind activitatea de contabilitate.

 

 

*)Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

 

 • Efectueaza receptia fizica a marfii la intrarea in magazie pe baza documentelor insotitoare ale acesteia ( facturi , avize, p.v );
 • Preia si verifica cantitativ si calitativ produsele la sosire;
 • Conduce evidenta la zi a fiselor de magazie si a bonurilor de consum ;
 • In cazul in care cantitatea si calitatea unui produs este necorespunzatoare sau expirata, anunta in scris de indata factorii de raspundere;
 • Verifica integritatea ambalajelor , modul de etichetare al produselor;
 • Verifica existenta tuturor elementelor de identificare si caracterizare ale produselor , conform legislatiei in vigoare;
 • Intocmeste documentele necesare la constatarea diferentelor si/sau deficientelor calitative de orice provenienta (ambalare, manipulare, transport) in prezenta persoanei de la care primeste marfa;
 • Intocmeste un proces-verbal de constatare in cazul existentei unor situatii de retur cu mentiunea cauzei care a dus la aceasta;
 • Manipuleaza si aranjeaza bunurile in magazii, astfel incat sa previna sustragerile si degradarile , pe categorii , loturi de marfa;
 • Raspunde de marfurile stocate;
 • Depoziteaza produsele conform legislatiei si normelor in vigoare;
 • Elibereaza bunurile destinate uzului intern doar pe baza bonurilor de consum;
 • Descarca gestiunea inregistrand iesirile in registrele specifice;
 • Toate bunurile ( materialele, bunuri de inventar) se vor elibera din magazie pe baza de documente legale vizate de controlul financiar preventiv si aprobate de primar;
 • Este interzis eliberarea de bunuri materiale fara documente legale sau prin dispozitii verbale;
 • Tine la zi evidenta cantitativa a materialelor conform indicatiilor primite de la serviciul contabilitate, verifica existenta materialelor si le confrunta cu soldurile din evidentele sale;
 • Verifica la sfarsitul fiecarei luni soldurile din evidentele sale cu evidentele din registrul stocurilor si urmareste punerea lor de acord ;
 • Tine evidenta la zi a registrelor de stocuri anuntand plusurile si minusurile obtinute;
 • Pregateste magaziile pentru inventar;
 • Efectueaza inventarierile periodice si participa la inventarierea anuala a bunurilor din magazii alaturi de comisia de inventariere;
 • Raporteaza sefului serviciului administrativ orice eveniment care ar conduce la disparitia de materiale din gestiune;

 

3 CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE (CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT), BIROU ACHIZIȚII PUBLICE

 

 

Bibliografia:

 1. Constituţia României, republicată, integral.
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, integral.
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral.
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral.
 5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, integral.
 6. H.G.nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice/acordurilor cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, integral.
 7. Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuirea contractelor/acordurilor cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor – cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.

 

Tematica:
1. Reglementări privind funcția publică.
2. Reglementări privind administrația publică.
3. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare.
4. Reglementări privind activitatea de achiziții publice.

 

 

*)Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

 

 • Elaboreaza continutul documentatiei de atribuire-cand este cazul (referate, note justificative, fise de date) pe baza documentaţiei primite de la compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, care solicită demararea acestora.
 • Selecteaza modalitatea de realizare a achizitiilor publice, respectiv prin achizitie directa sau, dupa caz, prin utilizarea unei din procedurile de atribuire: licitatie deschisa, procedura simplificata, concursul de solutii, etc.
 • Realizeaza si transmite spre publicare, cu respectarea termenelor legale, utilizand mijloacele electronice la dispozitie, anunturile de intentie, de participare si de atribuire catre SEAP.
 • Intocmeste si pastreaza dosarul achizitiei publice cu toate documentele aferente continute de acesta, specificate conform legislatiei in vigoare.
 • Propune primarului spre aprobare componenţa comisiilor de evaluare a ofertelor;
 • Întocmeşte procesele verbale de deschidere a ofertelor, de analiză şi de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi clarificările la proceduri;
 • Comunică către ofertanţii participanţi rezultatele procedurilor de achiziţie publică;
 • Asigură restituirea garanţiilor de participare la procedurile de achiziţie publică;
 • Are obligativitatea cunoaşterii şi aplicării legislaţiei în vigoare, aferente biroului de achiziţii publice;

 

4 CONSILIER (CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR), COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE ȘI PRESĂ

 

Bibliografia:

 1. Constituţia României, republicată, integral.
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, integral.
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral.
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral.
 5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, integral.
 6. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, integral.

 

Tematica:
1. Reglementări privind funcția publică.
2. Reglementări privind administrația publică.
3. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare.
4. Reglementări privind activitatea de relații publice și presă.

 

 

*)Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

 

 • Participă la diferite evenimente în care este implicată Primăria sau serviciile subordonate acesteia, precum şi la toate evenimentele la care este prezent primarul municipiului Medgidia.
 • Asistă în procesul organizării dezbaterilor publice;
 • Asigură şi menţine fluxul de informaţii între Primăria Municipiului Medgidia şi institutii publice, serviciile descentralizate;
 • Participă activ la organizarea evenimentelor anuale (aniversări, ceremonii, sărbători naţionale, Ziua Recoltei, comemorări,)
 • Tine evidenţa materialelor informative şi promoţionale relative la activităţile derulate în cadrul şi interesul Primăriei Medgidia.
 • Organizeaza si planifica agenda de lucru a primarului,
 • Indeplineste atributiile specifice consilierului personal al primarului, redacteaza documente pentru realizarea diferitelor activitati in cadrul institutiei,
 • Intretine relatia cu mass – media pentru promovarea activitatilor si a evenimentelor organizate de primarie.

 

 

5 CONSILIER (CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT), COMPARTIMENT URMĂRIRE EXECUTARE SILITĂ PERSOANE FIZICE

 

Bibliografia:

 1. Constituţia României, republicată, integral.
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, integral.
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral.
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral.
 5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, liberul acces la informațiile de interes public, integral.
 6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare integral.

 

Tematica:
1. Reglementări privind funcția publică.
2. Reglementări privind administrația publică.
3. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare.
4. Reglementări privind activitatea de impozite și taxe.

 

 

*)Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

 

 • urmareste achitarea in termen de catre contribuabili a tuturor debitelor inscrise in evidenta analitica pe platitori persoane fizice , reprezentand impozite si taxe locale
 • executorul fiscal întocmește procesele verbale de prescripție a dreptului de a cere executarea silită și îl supune avizării șefului serviciului și aprobării directorului;
 • verifica legalitatea debitelor transmise spre urmarire, situatia debitorului si confirma primirea debitului in termen de 30 de zile, conform dispozitiilor legale in vigoare, instiinteaza in limitele aestui termen debitorul de obligatiile create.
 • desfasoara activitati de verificare in vederea actualizarii datelor de identificare ale debitorilor (domiciliu, CNP) si actualizeaza aceste date in evidenta analitica pe platitori persoane fizice.
 • inspectorii de urmarire sunt obligati sa aplice prevederile legale in vigoare in vederea identificarii debitelor si stabilirii posibilitatilor reale de plata, iar in situatia in care nu este posibil, a persoanelor responsabile solidar cu debitorii, in caz contrar, intervenind raspunderea legala
 • convoaca contribuabilii, in conditiile legii, pentru obtinerea de informatii necesare clarificarii si realizarii debitelor datorate, putand aplica sanctiuni contraventionale in limitele competentelor.
 • in situatia neachitarii creantelor bugetare la termenele de plata, intocmeste dosare de urmarire si executare silita pentru debitele restante, care vor cuprinde toate actele emise in vederea realizarii creantei.
 • emite si comunica titlurile executorii corespunzatoare creantelor nerealizate, prin oricare din mijloacele de comunicare prevazute de lege.
 • identifica debitorii debitorului (tert poprit) urmarit si realizeaza procedura executarii silite prin poprire asupra veniturilor si/sau disponibilitailor banesti aflate in conturile tertilor de  poprit
 • urmareste modul de acoperire a creantelor fiscale din sumele incasate din popriri si dispune incetarea masurii popririi in cazul acoperirii integrale a debitului
 • verifica respectarea conditiilor de infiintare a popririi pe veniturile realizate de debitorii bugetului local, urmareste respectarea popririlor infiintate si stabileste dupa caz masuri legale pentru executarea acestora.
 • in situatia in care debitorul nu poate fi urmarit prin poprire, fiind indeplinite conditiile prevazute de actele normative in vigoare, se trece la urmarirea bunurilor mobile/imobile si la valorificarea acestora.
 • aplica sechestru bunurilor mobile/imobile ale debitorului si ia masuri de efectuare a inscriptiei ipotecare si/sau publicitatii dreptului de gaj.
 • apreciaza estimativ valoarea bunurilor sechestrate si/sau angajeaza evaluator in conditiile legii.
 • actualizeaza pretul de evaluare tinand cont de rata inflatiei sau dispune o noua evaluare, dupa caz.
 • ia masuri prevazute de lege pentru depozitarea bunurilor sechestrate si pentru numirea administratorului pe sechestru sau custodelui bunurilor supuse executarii.
 • valorifica bunurile sechestrate.
 • stabileste cheltuielile de executare silita.
 • verifica legalitatea titlurilor executorii prezentate de alti creditori.
 • solicita, primeste si aplica precizarile si solutiile transmise catre si de la seful de serviciu
 • tine evidenta dosarelor aflate in executare si raporteaza activitatea sefului ierarhic.
 • solicita radierea masurilor asiguratorii in conditia stingerii obligatiilor fiscale.
 • in situatia in care debitorii nu au venituri sau bunurile sechestrate nu au putut fi valorificate, vor fi declarati insolvabili; starea de insolvabilitate se declara dupa indeplinirea procedurii legale.
 • verifica periodic contribuabilii in evidenta separata si urmareste permanent starea de insolvabilitate pentru acestia, in cadrul termenului de prescriptie.
 •  pune la dispozitia Biroului Juridic, la cerere, documentele utile in cauzele privind contestatiile la executare, la infiintarea masurilor asiguratorii, aplicarea dispozitiilor privind ordonanta presedintiala, precum si alte cauze care au ca obiect realizarea creantelor bugetare.
 • inspectorii de urmarire verifica modul de respectare a inlesnirilor la plata de care beneficiaza persoanele fizice, efectuarea platilor si actualizeaza majorarile de intarziere pana la data stingerii debitelor care le-au generat.
 • transmite spre executare silita altor organe fiscale, debitele persoanelor fizice care nu au bunuri urmaribile pe raza municipiului si urmareste modul de realizare al acestora.
 • ajuta inspectorii din compartimentul inspectie fiscala la identificarea contribuabililor, a materiei impozabile si a cazurilor de evaziune fiscala, cu respectarea secretului fiscal.
 • raporteaza la cererea conducerii asupra activitatii concrete desfasurate pe teren.
 • la solicitarea executorilor judecatoresti, a structurilor Ministerului Public sau a instantelor opereaza masurile asiguratorii pentru bunurile mobile ale persoanelor fizice.
 • elaboreaza, pe baza datelor detinute, informari, situatii si efectueaza raportarile periodice catre conducere.
 • sesizeaza compartimentul de constatare si impunere persoane fizice, asupra modificarii domiciliului si transfera dosarul debitorului privind mijloacele de transport in mod corespunzator.
 • verifia existenta unor roluri multiple pentru acelasi contribuabil si transmite informatia functionarilor publici din cadrul compartimentului constatare si impunere in vedere unificarii rolurilor.
 • raspunde la predarea, sub semnatura de predare-primire, a tuturor lucrarilor.
 • organizeaza si asigura arhivarea curenta a docemntelor din sfera atributiilor pe care le are, pana la predarea acestora la arhiva.
 • raspunde pentru legalitatea si eficienta operatiunilor  prezentate prin documente.
 • raspunde de modul de executie a lucrarilor si respecta sarcinile primite de la seful ierarhic
 • raspunde de integritatea, confidentialitatea si securitatea datelor din documentele contabile din fiecare dosar fiscal, in conditiile legii.
 • cunoasterea si aplicarea intocmai a legislatiei in vigoare, in cadrul atributiilor de serviciu