Ședința ordinară a Consiliului Local Municipal la Medgidia

Joi, 30 iulie 2020, la Primăria Municipiului Medgidia s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului Local Municipal. Pe ordinea de zi au fost înscrise 16 proiecte de hotărâre, care au fost aprobate în totalitate.

La primul punct s-a aprobat metodologia de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii preșcolari pentru plata serviciilor oferite de bonă. Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata acestor servicii, așa cum este prevăzută în Legea nr.35/2020, în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație, persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: sunt cetățeni români, au în întreținere copil/copii de vârstă preșcoalară neînscriși la creșă sau grădiniță iar venitul familiei este de până la 3500 lei și au un loc de muncă cu contract sau sunt șomeri.

Următorul proiect de hotărâre a vizat aprobarea solicitării Guvernului României de transmitere a  unei suprafețe de 5 ha din imobilul 387 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărarii Naționale în domeniul public al municipiului Medgidia, județ Constanța, în vederea extinderii Cimitirului Ortodox Medgidia.

În ședința ordinară de joi a fost aprobată rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, pentru anul 2020, care avut în vedere, printre altele și suplimentarea prevederilor capitolului învățământ-burse și învățământ bunuri și servicii, precum și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2020.

Un alt proiect de hotărâre a fost referitor la aprobarea preluării unor bunuri domeniu public al municipiului Medgidia aflate în administrarea SC Apollo Ecoterm SRL și transferul acestora în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia. Bunurile domeniului public, respectiv CT nr. 1, CT nr. 4, CT nr. 6, CT nr. 7, CT nr. 10, CT nr. 15, PT nr. 9 și PT nr. 16 vor fi transferate în administrarea Consiliului Local al Municipiul Medgidia, apoi predate către DGDPP, cu respectarea legislației în vigoare, în baza unui protocol de predare-primire.

Pe ordinea de zi a ședința lunii iulie au fost înscrise și votate și proiectele de hotărâre care au vizat aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectele privind Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice: Școala Gimnazială „I. L. Caragiale”, Școala Primară „Iuliu Prodan” din Valea Dacilor, Școala Gimnazială „Spiru Haret”, Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu”, Școala Gimanzială „Mircea Dragomirescu”. După aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și indicatorilor tehnico-economici, următoarea etapă este cea a depunerii cererii de finanțare, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1. – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice, Apel de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE/SE/SM.

În ședința ordinară a lunii iulie au fost aprobate și proiectele: proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a terenului aparținând domeniului public și privat al municipiului Medgidia, în vederea construirii și punerii în funcțiune a Sistemului Regional de alimentare cu apă Constanța (Reabilitare sursă Medgidia. Aducțiune Medgidia-Gospodăria de apă Constanța Sud) din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța în perioada 2014-2020”, proiectul de hotărâre privind nominalizarea delegatului Consiliului Local al municipiului Medgidia, în Comisia Locală de recrutare-încorporare și proiectul de hotărâre privind Încetarea valabilității HCL nr. 35/18.04.2019 și a HCL nr. 57/18.06.2019.