Anunț public privind achiziționarea de „Servicii de restaurant și catering pentru organizare de evenimente/seminarii/reuniuni aparținând Municipiului Medgidia”, coduri CPV 55520000-1 – Servicii de catering, 55300000-3 – Servicii de restaurant şi de servire a mâncării

Municipiul Medgidia intenționează să achiziționeze, în baza dispozițiilor cap. III, secțiunea 5-Paragraful 8, art. 101 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, următoarele servicii cuprinse în anexa 2 din Legea 98/2016:

„Servicii de restaurant și catering pentru organizare de evenimente/seminarii/reuniuni aparținând Municipiului Medgidia”, coduri CPV 55520000-1 – Servicii de catering, 55300000-3 – Servicii de restaurant şi de servire a mâncării.

 

Descrierea succintă a evenimentului: 

Primăria Municipiului Medgidia prin Serviciul de Relații Publice Învățământ și Sport promovează și organizează evenimente locale, care se desfășoară în Municipiul Medgidia. Prezenta procedură constă în achiziționarea de servicii pentru organizarea de minim 20 – maxim 40 evenimente într-o perioadă de 12 luni, care pot include servicii pentru asigurarea mesei, precum și amenajarea acestora în scopul desfășurării optime a evenimentelor organizate.

Documentele de calificare și modul de elaborare a ofertei/ofertelor sunt cele specificate în caietul de sarcini și fișa de date.

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: selecția ofertei se va realiza pe baza criteriului: Prețul cel mai scăzut (conform fișei de date)

Valoarea estimată a acestui contract este de: 1.000.000 lei fără TVA

Sursa de finanțare: bugetul local

Modul de prezentare al ofertei: oferta se va prezenta în plic sigilat pe care va fi notat Ofertă pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție: „Servicii de restaurant și catering pentru organizare de evenimente/seminarii/reuniuni aparținând Municipiului Medgidia”, numele și adresa beneficiarului, numele ofertantului și mențiunea „A nu se deschide înainte de sesiunea de deschidere a ofertelor, 31.08.2021, ora 16.00”.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 31.08.2021, ora 16.00.

Oferta și documentele care însoțesc oferta se vor depune: la sediul autorității contractante Municipiul Medgidia, str. Decebal, nr. 35, județul Constanța, Biroul Achiziții Publice, Camera 47. Relații suplimentare și clarificări se pot obține la nr. de telefon: 0241. 812.300 interior 112.

Data deschiderii ofertelor: 31.08.2021.

Ofertele vor fi redactate în limba română.

Ofertanții vor trebui să-și mențină valabilă oferta termen de 60 de zile de la data transmiterii ofertei către autoritatea contractantă.

Documentaţia de atribuire a achiziţiei se poate descărca de pe  pagina web: www.primaria-medgidia.ro, secţiunea Anunțuri.

Invitatie de participare

Caiet de sarcini acord cadru

Fisa date acord cadru

Formulare

Model acord cadru

Model contract subsecvent