Încheierea subactivității „Organizarea de cursuri de formare și schimburi de experiență pentru personalul angajat al administrației publice locale, precum și pentru aleșii locali”

Anexa nr. 1

Nr. 27381/12.10.2021                                                                          Data: 12/10/2021


 

Încheierea subactivității „Organizarea de cursuri de formare și schimburi de experiență pentru personalul angajat al administrației publice locale, precum și pentru aleșii locali”

din cadrul proiectului Creșterea performanței în administrația publică a municipiului Medgidia prin crearea și implementarea de instrumente, mecanisme și politici publice adecvate, SIPOCA 854/MySMIS2014 135880

UAT MUNICIPIUL MEDGIDIA în calitate de Beneficiar în parteneriat cu ASOCIAŢIA CENTRUL DE RESURSE ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE (C.R.S.S.U.), anunță încheierea subactivității 3.1. Organizarea de cursuri de formare și schimburi de experiență pentru personalul angajat al administrației publice locale, precum și pentru aleșii locali din cadrul activității 3. Sprijin pentru îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din administrația publică locală proiectului cu titlul “Creșterea performanței în administrația publică a municipiului Medgidia prin crearea și implementarea de instrumente, mecanisme și politici publice adecvate” cod SIPOCA 854/MySMIS2014 135880, potrivit Contractului de finanțare nr. 549/07.08.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Componenta „CP13/2019 pentru regiunea mai puțin dezvoltată – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”, Operațiunea „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

Lider de partener: UAT Municipiul MEDGIDIA;

Lider de parteneriat: ASOCIAŢIA CENTRUL DE RESURSE ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE (C.R.S.S.U.);

Data de începere a proiectului: 07.08.2020

Data de finalizare a proiectului: 30.09.2022

Valoare totală a proiectului inclusiv valoarea nerambursabilă este de 2.656.905,82 lei

Din care:

Valoarea nerambursabilă din FSE și BS este 2.603.767,89 lei

Valoarea cofinanțării proiectului este de 53.137,93 lei.

 

Obiectivele  proiectului

Consolidarea capacității administrative și creșterea calității și eficienței serviciilor publice gestionate partajat de către Municipiul Medgidia prin dezvoltarea capacității de planificare strategică pe termen lung, corelată cu investiții integrate și complementare de simplificare a procedurilor instituționale, precum și cu dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului UAT, în scopul implementării optime a sistemului informatic propus prin proiect.

 

Obiectivele specifice ale proiectului        

  1. OS1. Implementarea unui sistem informatic integrat, care să susțină simplificarea și optimizarea procedurilor administrative pentru cetățeni la nivelul municipiului Medgidia atât din perspectiva back-office, cât și front-office, inclusiv digitalizarea parțială a arhivei;
  2. OS2. Îmbunătățirea procesului decizional și a capacității de planificare strategică din cadrul UAT Medgidia prin elaborarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană (SIDU) și a Planului de mobilitate urbană durabilă (PMUD), documente strategice care să răspundă nevoilor și exigențelor de finanțare pentru următoarea perioadă de programare a fondurilor europene 2021 – 2027;
  3. OS3. Îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului din toate nivelurile ierarhice din cadrul administrației publice locale, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect.

 

Rezultate așteptate

  1. Rezultat de program R1 Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung – Rezultat proiect 1- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Medgidia pentru perioada 2021 – 2027;
  2. Rezultat de program R1 Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung – Rezultat proiect 2 – Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Medgidia pentru perioada 2021 – 2027;
  3. Rezultat de program R3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate – Rezultat proiect 3 – Analiza diagnostic a nevoilor pentru simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni la nivel local realizată;
  4. Rezultat de program R3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate – Rezultat proiect 4 – Plan de acțiune pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor elaborat;
  5. Rezultat de program R3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate – Rezultat proiect 5 – Platforma informatică și portal pentru cetățeni în cadrul serviciilor furnizate partajate, dezvoltate și implementate;
  6. Rezultat de program R3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate – Rezultat proiect 6 – Documente retrodigitalizate din arhivă, care contribuie la eficientizarea activității funcționarilor publici;
  7. Rezultat program R5: Cunoștinte și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific; – Rezultat proiect 7 – 97 persoane care beneficiază de cursuri de formare.

În perioada mai –  octombrie 2021, au avut loc cinci sesiuni de instruire pentru 97 de persoane rezentând grupul țintă, format din funcționari publici de execuție și de conducere din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia precum și din consilieri locali/aleși locali. Grupul țintă al acestei subactivități a fost reprezentat de persoanele participante la cursurile de formare, certificate și organizate în cadrul proiectului.

Procesul de formare a fost organizat și derulat de către un serviciu subcontractat, fiind abordate tematici stabilite în urma unei analize de nevoi. Au fost desfășurate următoarele cursuri, după cum urmează:

-„Fundamentarea și elaborarea deciziilor în administrația publică” –20 de persoane – consilieri locali, primar/viceprimar,

-„Digitalizarea în cadrul instituțiilor publice”- trei grupe formate din câte 20 de funcționari publici de execuție,

– „Planificare strategică”, curs destinat unui număr de 17 persoane și anume funcționari publici de conducere.

Dintre acestea, cursurile pentru grupa aleșilor locali și cea a funcționarilor publici de conducere s-au desfășurat în sistem online, pe platforma ZOOM, în timp ce instruirea personalului de execuție s-a desfășurat cu prezență fizică, în municipiul Brașov, conform cererii de finanțare. La sfârșitul fiecărei sesiuni de instruire, participanții au susținut examenul de evaluare, în urma căruia au primit certificate de participare.

În conformitate și cu aspectele asumate în ceea ce privește temele orizontale, proiectul va conține măsuri și acțiuni concrete ce vor fi finanțate astfel încât să contribuie la dezvoltarea pe termen lung a comunității și din perspectiva egalității de șanse dintre cetățeni, nediscriminării, protecției mediului, protejării biodiversității, reducerii poluării și unei mai bune adaptări la schimbările climatice la care asistăm.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020 !

 

Titlul proiectului: Creșterea performanței în administrația publică a municipiului Medgidia prin crearea și implementarea de instrumente, mecanisme și politici publice adecvate, SIPOCA 854/MySMIS2014 135880

 

Compartiment Relații Publice și Presă

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA

Comisia Juridică