Lansarea proiectului ”Creșterea performanței în administrația publică a municipiului Medgidia prin crearea și implementarea de instrumente, mecanisme și politici publice adecvate”

UAT MUNICIPIUL MEDGIDIA în calitate de Beneficiar în parteneriat cu ASOCIAŢIA CENTRUL DE RESURSE ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE (C.R.S.S.U.), anunță începerea implementării proiectului cu titlul “Creșterea performanței în administrația publică a municipiului Medgidia prin crearea și implementarea de instrumente, mecanisme și politici publice adecvate” cod SIPOCA 854/MySMIS2014 135880, potrivit Contractului de finanțare nr. 549/07.08.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară  ”Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Componenta ”CP13/2019 pentru regiunea mai puțin dezvoltată – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”, Operațiunea ”Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

Lider de partener: UAT Municipiul MEDGIDIA;

Lider de parteneriat: ASOCIAŢIA CENTRUL DE RESURSE ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE (C.R.S.S.U.);

Data de începere a proiectului: 07.08.2020

Data de finalizare a proiectului: 30.09.2022

Valoare totală a proiectului inclusiv valoarea nerambursabilă este de 2.656.905,82 lei

Din care:

Valoarea nerambursabilă din FSE și BS este 2.603.767,89 lei

Valoarea cofinanțării proiectului este de 53.137,93 lei.

 

Obiectivele  proiectului

Consolidarea capacității administrative și creșterea calității și eficienței serviciilor publice gestionate partajat de către Municipiul Medgidia prin dezvoltarea capacității de planificare strategică pe termen lung, corelată cu investiții integrate și complementare de simplificare a procedurilor instituționale, precum și cu dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului UAT, în scopul implementării optime a sistemului informatic propus prin proiect.

 

Obiectivele specifice ale proiectului      

  1. OS1. Implementarea unui sistem informatic integrat, care să susțină simplificarea și optimizarea procedurilor administrative pentru cetățeni la nivelul municipiului Medgidia atât din perspectiva back-office, cât și front-office, inclusiv digitalizarea parțială a arhivei;
  2. OS2. Îmbunătățirea procesului decizional și a capacității de planificare strategică din cadrul UAT Medgidia prin elaborarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană (SIDU) și a Planului de mobilitate urbană durabilă (PMUD), documente strategice care să răspundă nevoilor și exigențelor de finanțare pentru următoarea perioadă de programare a fondurilor europene 2021 – 2027;
  3. OS3. Îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului din toate nivelurile ierarhice din cadrul administrației publice locale, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect.

 

Rezultate așteptate

  1. Rezultat de program R1 Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung – Rezultat proiect 1- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Medgidia pentru perioada 2021 – 2027;
  2. Rezultat de program R1 Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung – Rezultat proiect 2 – Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Medgidia pentru perioada 2021 – 2027;
  3. Rezultat de program R3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate – Rezultat proiect 3 – Analiza diagnostic a nevoilor pentru simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni la nivel local realizată;
  4. Rezultat de program R3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate – Rezultat proiect 4 – Plan de acțiune pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor elaborat;
  5. Rezultat de program R3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate – Rezultat proiect 5 – Platforma informatică și portal pentru cetățeni în cadrul serviciilor furnizate partajate, dezvoltate și implementate;
  6. Rezultat de program R3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate – Rezultat proiect 6 – Documente retrodigitalizate din arhivă, care contribuie la eficientizarea activității funcționarilor publici;
  7. Rezultat program R5: Cunoștinte și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific; – Rezultat proiect 7 – 97 persoane care beneficiază de cursuri de formare.

 

În conformitate și cu aspectele asumate în ceea ce privește temele orizontale, proiectul va conține măsuri și acțiuni concrete ce vor fi finanțate astfel încât să contribuie la dezvoltarea pe termen lung a comunității și din perspectiva egalității de șanse dintre cetățeni, nediscriminării, protecției mediului, protejării biodoversității, reducerii poluării și unei mai bune adaptări la schimbările climatice la care asistăm.