Anunț de participare – Servicii de organizare evenimente – prestatii artistice constand in reconstituiri ale diferitelor perioade istorice – Festivalul de jocuri si reconstituiri istorice „Dapyx” Medgidia

  Primaria Municipiului Medgidia, intentioneaza sa achizitioneze, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5-Paragraful 8, art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor la atribuirea contractului de achititie publica din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa 2 din Legea 98/2016

  Descrierea succinta a evenimentului: 

  In vederea promovarii Municipiului Medgidia ca obiectiv cultural, precum si introducerea acestuia in circuitele turistice si culturale, in perioada 28.04.2017-01.05.2017 se vor organiza prestari servicii de organizare evenimente –  prestatii artistice constand in reconstituiri ale diferitelor perioade istorice – Festivalul de jocuri si reconstituiri istorice „Dapyx” Medgidia, cod CPV 79952100-3. Evenimentul se va desfasura in locatia – incinta Complexului Sportiv „Iftimie Ilisei” pe Stadionul Municipal .

  In acest sens  se doreste achizitionarea de servicii pentru eveniment ce constau in minim urmatoarele activitati:

  1. Servicii de prestatii artistice constand in reconstituiri ale diferitelor perioade istorice;
  2. Demonstratii de lupta – reprezentatii in arena;
  3. Organizarea de ateliere tematice mestesugaresti (de ceramica,  pielarie, fierarie, tesatorie, gastronomie)
  4. Spectacol de cantece si dansuri de epoca
  5. Spectacol de cantece si dansuri moderne
  6. Decorarea si dotarea spatiilor in care se vor desfasura activitatile
  7. Realizarea decorurilor, costume, armament, armuri, etc;
  8. Logistică

  Documentele de calificare:

  – Copie a certificatului de inregistrare de la Registrul Comertului, din care reiese obiectul de activitate care sa aiba corespondent cu obiectul achizitiei;

  – Declaratii privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 ;

  – Declaratii privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 165, 167  din Legea 98/2016 ;

  – Declaratia privind conflictul de interese conform art. 59, 60 ;

  – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca conform art. 51 din Lg. 98/2016;

  – Declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora;

  – Lista cu subcontractantii si specializarea acestora;

  – Formular oferta;

  – Scrisoare de inaintare.

  Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: selectia ofertei se va realiza pe baza criteriului: Pretul cel mai scazut  (conform fisei de date).

  Valoarea estimata a acestui contract este de: 170.000 lei, fara TVA.

  In cadrul ofertei se vor specifica, in mod clar, specificatiile tehnice prevazute in Caietul de sarcini si prezentul Anunt. Prestatorul va transmite toate avizele si acreditarile la zi si va respecta legislatia romaneasca si europeana in vigoare privind spectacolele in aer liber.

  In cadrul propunerii financiare se vor prezenta Formularul de oferta financiara care va cuprinde preturile detaliate astfel:

  Oferta financiara va cuprinde totalitatea preturilor pentru categoriile de  servicii necesare realizarii obiectului contractului, conform standardelor si normativelor in vigoare.

  La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va tine seama de intreaga gama de servicii prevazute in Caietul de sarcini si de costurile aferente realizarii acestor servicii pe perioada evenimentelor.

  In acest scop propunerea financiara va fi in lei , incluzand toata perioada de derulare a contractului, cu TVA-ul evidentiat separat/sau cu mentiunea SOCIETATEA NU ESTE PLATITOARE DE TVA.

  Modul de prezentare al ofertei: oferta se va prezenta in plic sigilat pe care va fi notat Oferta pentru procedura de atribuire a contractului de achizitie: prestari servicii de organizare evenimente –  prestatii artistice constand in reconstituiri ale diferitelor perioade istorice – Festivalul de jocuri si reconstituiri istorice „Dapyx” Medgidia, cod CPV 79952100-3, numele si adresa beneficiarului, numele ofertantului, si mentiunea A nu se deschide inainte de sesiunea de deschidere a ofertelor, 27.04.2017, ora 9:00.

  Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 26.04.2017, ora 16:00.

  Garantia de participare: Ofertantul va constitui o garantie de participare in cuantum de 1700 lei. Garantia se va restitui ofertantului in maxim trei zile de la data semnarii contractului.

  Ofertele se vor depune sediul Primariei Municipiului Medgidia, str. Decebal, nr. 35, la Centrul de Informare pentru Cetateni, tel. 0241/820. 800, fax 0241/810 619. Relatii suplimentare si clarificari se pot obtine la nr. de telefon: 0241. 820.800 interior 112.

  Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice, str. Decebal, nr.35, etaj 1, camera 47,  tel: 0241/820. 800 interior 112, fax 0241/810 619., email: achizitii @primaria –medgidia.ro.

  Documentația aferentă anunțului poate fi descărcată de mai jos: