Răspuns consolidat la procedura proprie – Anexa nr. 2: Servicii de organizare a evenimentului: „Ziua Femeii”

Ca urmare a solicitărilor de clarificări primite la anunțul de participare ce are ca obiect „Servicii de organizare a evenimentului Ziua Femeii”, transmitem următorul răspuns consolidat:

În conformitate cu prevederile art. 160 din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 27 din Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, prezentăm mai jos poziția autorității contractante, ca răspuns la solicitarea de clarificări adresată în termenul prevăzut în invitația de participare.

Autoritatea contractantă comunică răspunsul la solicitările de clarificări în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, prin site-ului propriu –  https://primaria-medgidia.ro, de unde poate fi accesat de către orice potențial ofertant.

Întrebarea nr. 1  

Ca urmare a consultării documentației de atribuire privind achiziția de servicii de organizare a evenimentului Ziua Femeii, vă rugăm să ne comunicați dacă în cazul asocierii, fiecare asociat poate emite factura astfel încât plata să se facă individual.

Răspuns nr. 1

Autoritatea contractantă precizează faptul că operatorii economici pot depune o ofertă comună pentru prezenta procedură. Orice ofertă comună are la bază un acord de asociere, care se va încheia între operatorii economici care intenționează să participe cu o astfel de ofertă.

Un model de acord de asociere a fost încărcat de autoritatea contractantă în cadrul formularelor atașate pe site – Formular nr. 9.

Cu acest prilej, operatorii economici interesați au posibilitatea de a include în cadrul acordului de asociere mențiuni care să reglementeze în detaliu raporturile juridice dintre aceștia, responsabilitățile fiecăruia, inclusiv condițiile de facturare între operatorii economici asociați.

În concluzie, autoritatea contractantă va accepta ca fiecare asociat să emită factură pentru efectuarea plății individual, doar dacă operatorii economici asociați includ această mențiune în cadrul acordului de asociere.

Pe această cale, informăm potențialii ofertanți să-și întocmească ofertele conform documentației de atribuire și clarificarea publicată pe site-ul: https://primaria-medgidia.ro.

Raspuns clarificari