Anunț privind aducerea la cunoştintă publică a modificărilor şi completărilor aduse Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, de Legea nr. 123/2023

În Monitorul Oficial al României Partea I nr. 491 din 16 mai 2023 a fost publicată Legea nr. 123/2023 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Prin acest act normativ a fost stabilit un termen de decădere de 6 luni, în interiorul căruia deținătorii terenurilor prevăzuți la art. 27 alin.21 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot depune cerere personal sau prin poștă, cu confirmare de primire, pentru emiterea titlului de proprietate, la primăria localității în a cărei rază teritorială se află terenul.

La articolul 27, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(21) Deţinătorii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:

a) dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;

b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.”

În aceste condiții, menționăm că termenul limită de depunere a cererilor este de 18 noiembrie 2023.