Concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post vacant – mediator sanitar

Având în vedere :

 • prevederile art.IV (1) lit.b) și alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-begetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Hotărârea nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară;
 • Hotărâreanr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată  nedeterminată a unui post  vacant, respectiv:

 • 1 post: MEDIATOR SANITAR

Compartiment Asistență Medicală Comunitară, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;

Dosarele de ȋnscriere la concurs trebuie să conţină, ȋn conformitate cu art. 35 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 1336/2022, următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa  2;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar ( poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1)  f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice );
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului( conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii);
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1  (2)din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) – e), se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţiile generale

Poate ocupa un post vacant, persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii sunt prevăzute la art. 18 alin.(3) din Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Hotărârea  nr.324/2019 respectiv:

 1. absolvent cu studii minime obligatorii conform legislației în vigoare (absolvirea liceului);
 2. cunoștințe de operare pe calculator: nivel minim;
 3. absolvent al cursurilor de formare profesională cu certificat de calificare în ocupația de mediator sanitar conform legislației în vigoare ( 720 ore teorie și practică) ;
 4. vechimea în muncă – nu se solicită;

Alte cerinţe specifice:

– abilităţi de comunicare cu autorităţile locale şi comunitatea din care face parte;

– calităţi personale în raport cu funcţia de execuţie: disciplinat, punctual, receptiv faţă de cunoştinţele specifice muncii, cu simţ de răspundere;

– capacitatea de a reprezenta veriga dintre cultura comunităţii şi ansamblul culturii naţionale;

– calităţi etice şi morale, recunoscute de comunitatea din care face parte;

– capacitatea de păstrare a confidenţialităţii.

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

(1) Pentru îndeplinirea activităţilor şi furnizarea de servicii de asistenţă medicală comunitară, mediatorii sanitari au următoarele atribuţii:

 1. realizează catagrafia populaţiei din comunitatea deservită, precum comunităţile de etnie romă, cu prioritate copiii, gravidele, lăuzele şi femeile de vârstă fertilă;
 2. facilitează accesul acestora la servicii de sănătate, la măsuri şi acţiuni de asistenţă socială şi alte măsuri de protecţie socială şi servicii integrate adecvate nevoilor identificate;
 3. identifică membrii de etnie romă din comunitate neînscrişi pe listele medicilor de familie şi sprijină înscrierea acestora, inclusiv cu sprijinul serviciului public de asistenţă socială;
 4. semnalează medicului de familie persoanele care necesită acces la servicii de sănătate preventive sau curative şi asigură sau facilitează accesul acestora la serviciile medicale necesare;
 5. în colectivităţile locale în care activează participă la implementarea programelor naţionale de sănătate pe teritoriul administrativ respectiv, adresate cu precădere persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical, social şi economic, împreună cu asistentul medical comunitar şi/sau moaşa şi cu personalul de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publice judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 6. sprijină personalul medical care activează în unităţile de învăţământ în procesul de monitorizare a stării de sănătate a elevilor prin facilitarea comunicării dintre cadrele medicale şcolare şi părinţi;
 7. explică avantajele igienei personale, a locuinţei, a surselor de apă şi a sanitaţiei, promovează măsurile de igienă dispuse de autorităţile competente;
 8. informează membrii colectivităţii locale cu privire la menţinerea unui stil de viaţă sănătos şi organizează sesiuni de educaţie pentru sănătate de grup, pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, împreună cu asistentul medical comunitar şi/sau moaşa şi cu personalul din cadrul serviciului de promovare a sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 9. participă, prin facilitarea comunicării, împreună cu asistentul medical comunitar, la depistarea activă a cazurilor de tuberculoză şi a altor boli transmisibile, sub îndrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul direcţiei de sănătate publică sau al dispensarului de pneumoftiziologie;
 10. însoţesc cadrele medico-sanitare în activităţile legate de prevenirea sau controlul situaţiilor epidemice, facilitând implementarea măsurilor adecvate, şi explică membrilor colectivităţii locale rolul şi scopul măsurilor de urmărit;
 11. facilitează acordarea primului ajutor, prin anunţarea asistentului medical comunitar, moaşei, personalului cabinetului/cabinetelor medicului de familie, cadrelor medicale/serviciului de ambulanţă, şi însoţesc în colectivitatea locală echipele care acordă asistenţă medicală de urgenţă;
 12. facilitează comunicarea dintre autorităţile publice locale şi comunitatea din care fac parte şi comunicarea dintre membrii comunităţii şi personalul medicosocial care deserveşte comunitatea;
 13. întocmesc evidenţele necesare şi completează documentele utilizate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, respectiv registre, fişe de planificare a vizitelor la domiciliu, alte documente solicitate, conform atribuţiilor;
 14. elaborează raportările curente şi rapoartele de activitate, în conformitate cu sistemul de raportare definit de Ministerul Sănătăţii, şi raportează activitatea în aplicaţia on-line AMCMSR.gov.ro, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale şi a diagnosticului medical al beneficiarilor;
 15. desfăşoară activitatea în sistem integrat cu asistentul medical comunitar, moaşa, asistentul social/tehnicianul în asistenţă socială, consilierul şcolar şi/sau mediatorul şcolar pentru gestionarea integrată a problemelor medicosocioeducaţionale ale persoanelor vulnerabile;
 16. participă la realizarea planului comun de intervenţie a echipei comunitare integrate, din perspectiva serviciilor de mediere sanitară din cadrul serviciilor de asistenţă medicală comunitară;
 17. colaborează cu alte instituţii şi organizaţii, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale, pentru realizarea de programe, proiecte şi acţiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile de etnie romă;
 18. realizează alte activităţi şi acţiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunităţii şi persoanelor sau grupurilor vulnerabile de etnie romă;
 19. colaborează cu asistentul medical comunitar, asistentul social/tehnicianul în asistenţă socială, moaşa, cadrele didactice din unităţile şcolare din unitatea/subdiviziunea administrativ- teritorială.

(2) Mediatorul sanitar nu are dreptul de a efectua acte medicale curative. În caz de urgenţă, mediatorul sanitar anunţă imediat medicul de familie şi/sau apelează numărul unic de urgenţă 112.

(3) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, mediatorul sanitar respectă normele eticii profesionale şi asigură păstrarea confidenţialităţii datelor la care are acces.

Responsabilităţi:

 1. cultivă încrederea reciprocă dintre autorităţile publice locale şi comunitatea din care face parte;
 2. facilitează comunicarea dintre membrii comunităţii şi personalul medico-sanitar;

Programul de lucru al mediatorului sanitar prevede activitate de teren, de cel puțin două treimi din timpul zilnic de lucru.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Constituţia României, republicată ;
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Titlul III ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară;
 6. Hotărârea Guvernului nr.459/2010  pentru aprobarea stadardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile de asistență medico-sociale și a unor normative privind personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară;
 7. Hotărârea nr.324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară;
 8. Legea nr. 180/2017 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară;
 9. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 2931/2021 din 27 decembrie 2021privind aprobarea Manualului centrelor comunitare integrate*);
 10. Hotarârea de Guvern nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;

TEMATICĂ:

 1. Constituţia României, republicată, integral;
 2. reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare;
 3. reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 4. reglementări privind personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice ;
 5. reglementări privind asistența medicală comunitară ;
 6. reglementări privind normative privind personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară ;
 7. reglementări privind Hotărârea nr.324/2019;
 8. reglementări privind Legea nr. 180/2017 din 18 iulie 2017;
 9. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 2931/2021 din 27 decembrie 2021 integral;
 10. Hotarârea de Guvern nr. 691 din 19 august 2015 integral;

*)Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Desfășurarea concursului:

 • Publicarea anunțului – 10.10.2023

–   Dosarele de concurs se depun, – 10.10.2023 – 23.10.2023, interval orar 08.00 – 16,30, la sediul instituţiei din municipiul Medgidia, str. Republicii, nr. 9, bl.G2, județul Constanța.

–   Selecția dosarelor de concurs  24.10.2023 – 25.10.2023.

–   Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs 25.10.2023 până la ora 16.00.

–   Depunerea contestațiilor privind rezultatul selecției dosarelor, la compartimentul resurse umane – 26.10.2023, interval orar 08.00 – 16.00.

–   Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor în data de 27.10.2023 până la ora 16.00.

–  Proba scrisă 30.10.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei, din municipiul Medgidia, str.Republicii, nr. 9, bl.G2, județul Constanța.

–  Afișarea rezultatului la proba scrisă  30.10.2023  până la ora 16.00.

–  Depunerea contestațiilor privind rezultatul la proba scrisă  31.10.2023 interval orar 08.00 – 16.00.

–  Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la proba scrisă  01.11.2023 până la ora 16.00.

– Interviul  02.11.2023  ora 10.00, la sediul instituţiei, din municipiul Medgidia, str.Republicii, nr. 9, bl.G2, județul Constanța, se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

–  Afișarea rezultatelor la interviu 02.11.2023 până la ora 16.00.

–  Depunerea contestațiilor privind rezultatul la interviu  03.11.023 interval orar 08.00 – 16,30.

–   Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la interviu 06.11.2023 până la ora 16.00.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul și pe pagina de internet a instituției  primaria-medgidia.ro, e-mail: office@primaria-medgidia.ro, în data de 07.11.2023, până la ora 16.00, prin specificarea mențiunii admis sau respins.

Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de concurs, pentru primirea dosarelor de concurs: doamna Lazăr Marioara, consilier superior – Serviciul Resurse Umane SSM, adresă, str. Republicii, nr.9, bl.G2, municipiul Medgidia, județul Constanța,  e-mail resurse-umane@primaria-medgidia.ro, tel.0766.491.748.