ANUNȚ DE INTERES PUBLIC – ACORDAREA AJUTOARELOR DE ÎNCĂLZIRE

  Începând cu data de 16.10.2023, Primăria Municipiului Medgidia, prin intermediul Direcției de Asistență Socială, demarează campania de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

  Potrivit actului normativ mai sus menționat, familiile ale căror venituri sunt de până în 1.386 lei/membru sau persoanele singure al căror venit este până în 2.053 lei, pot beneficia (inclusiv cumulat) de următoarele tipuri de ajutoare:
  • ajutoare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi și/sau petrolieri;
  • suplimentul pentru energie.

  Ajutorul de încălzire pentru utilizatorii de energie electrică, gaze naturale sau lemne şi combustibili petrolieri se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referință care nu poate fi mai mică de 250 lei/lună (pentru gaze naturale), 500 lei/lună (pentru energie electrică) și 320 lei/lună (pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

  Suplimentul pentru energie (se acordă pe tot parcursul anului) în factura titularului de contract de prestări servicii.

  În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

  Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței doar persoanele singure sau familiile care:
  – locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței;
  – realizează venituri de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau până la 2.053 lei în cazul persoanei singure;
  – nu dețin unul dintre bunurile prevăzute în ”Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței” (clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul, depozite bancare mai mari de 3.000 lei etc.)

  Titularii de ajutor, pot fi:
  – proprietar al locuinței;
  – succesorul de drept al proprietarului locuinței;
  – persoană care a înstrăinat locuința în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu drept de habitație, dar nu cu clauze de întreținere;
  – titular de contract de închiriere, comodat, concesiune;
  – alt membru de familie major și împuternicit de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere;
  – reprezentant legal al persoanei singure care nu are capacitate de exercițiu (persoane puse sub interdicție, etc).

  La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale.

  Calculul veniturilor familiei se face fără a lua în considerare următoarele surse: ajutorul social, alocația de stat pentru copii, alocația pentru susținerea familiei, bugetul personal complementar de care beneficiază persoanele cu handicap, bursele școlare, stimulentul educațional (tichetul de grădiniță), sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”, veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, sumele ocazionale acordate cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar în situații excepționale, sumele primite de beneficiarii de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională.

  Pentru ajutorul de încălzire cu gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri, formularele vor fi puse la dispoziția solicitanților de către Primăria Municipiului Medgidia prin Direcția de Asistență Socială (str. Decebal nr. 35) sau pot fi descărcate de pe site-ul www.primaria-medgidia.ro.

  Depunerea cererilor – declarații se face o singură dată la începutul sezonului rece (noiembrie 2023 – martie 2024).

  Un titular are dreptul legal la un singur ajutor de încălzire, în funcție de tipul de încălzire a locuinței (gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri) şi la suplimentul de energie acordat cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuință.

  Solicitarea acestor ajutoare se poate face pe tot parcursul sezonului rece, iar acordarea drepturilor cuvenite se face începând cu luna depunerii cererii, cu condiţia ca această să fie înregistrată până pe data de 20 ale lunii.

  Formularul se completează de către titularul contractului de deținere a locuinței care trebuie să fie și titularul contractului de furnizare energie electrică/gaze naturale.

  Cererea și declarația pe proprie răspundere vor fi însoțite la depunere documentelor, după cum urmează:
  – Acte doveditoare privind componenţa familiei:
  • copii C.I/ B.I.;
  • copie certificat naştere copii (după caz);
  • copie certificat de căsătorie (după caz);
  • copie certificat deces (după caz);
  • copie hotărâe judecătorească de desfacere a căsătoriei sau de încredinţare copil (după caz);
  • copie certificat handicap/decizie invaliditate;
  • copie act de proprietate al locuinţei;
  • copie cartea mașinii (după caz);
  • declarație privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal (se acordă de către instituție).
  – Documente doveditoare privind veniturile:
  • adeverinţă salariat cu venitul net pentru luna anterioară depunerii cererii cu mențiunea sumelor încasate și dacă beneficiază de normă de hrană sau bonuri de masă, specificând suma acestora;
  • alocaţie de plasament;
  • copie cupon pensie (limita de vârstă, anticipată, invaliditate, urmaş);
  • copie cupon indemnizaţie pentru persoanele încadrate în grad de handicap (exceptat bugetul complementar personal);
  • ultima factură de la GAZE/ENEL – în original – pe numele solicitantului cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței.

  Orice modificare privind veniturile, numărul membrilor familiei ori bunurile deținute se anunță în termen de 5 zile prin completarea unei noi cereri – declarație pe propria răspundere pentru perioada sezonului rece.

  Cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței se depun individual la sediul Direcției de Asistență Socială, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13, municipiul Medgidia.

  PROGRAM DEPUNERE CERERI:
  – Luni – Vineri, interval orar 09.00 – 13.00.

  Informații suplimentare puteți obține în cadrul Direcției de Asistență Socială a Primăriei Municipiului Medgidia, situată la adresa din str. Tudor Vladimirescu, nr. 13.