Anunţ privind rezultatele la proba interviu a examenului organizat în data de 28.08.2023 în vederea promovării în grad profesional

Nr.

crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj

 proba interviu

Admis/Respins pentru proba interviu
 

1.

 

24406/10.08.2023

 

Consilier I/

principal

 

Compartiment Autoritate Tutelară

92,67 Admis
 

2.

 

24232/09.08.2023

 

Consilier I/

superior

Compartiment Petiţii

şi Transmitere Date

Mijloace de

Transport

89 Admis

 

 

Secretarul comisiei de concurs:  Buhuş Tudora  –  consilier superior –  Serviciul Resurse Umane, SSM

 

 

  • Candidaţii nemulțumiți de rezultatele obținute, pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului la proba interviu, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

 

 

 

Afişat astăzi, 30.08.2023, ora 16,00 la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia