Concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post vacant de asistent medical comunitar

Având în vedere :

 • Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
 • prevederile art.IV (1) lit.b) și alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-begetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post vacant, respectiv:

 

 

 • 1 post: ASISTENT MEDICAL COMUNITAR ( specialitate generalist, treapta profesională debutant ) Compartiment Asistență Medicală Comunitară, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;

 

Dosarele de ȋnscriere la concurs trebuie să conţină, ȋn conformitate cu art. 35 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 1336/2022, următoarele documente:

 

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa  2;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; modelul orientativ al adeverinţei menţionate este prevăzut în anexa  3.;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar( poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1)  f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului( conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii);
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1  (2)din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) – e), se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţiile generale  pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii prevăzute la art. 15 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice sunt:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii  53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1  (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii sunt prevăzute la art. 17 alin.(4) din Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Hotărârea  nr.324/2019 respectiv:

 1. absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învățământ universitar în specializarea asistență medicală,
 2. cunoștințe de operare pe calculator nivel minim.
 3. certificat de membru OAMGMAMR – avizat şi valabil la data concursului.
 4. certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist) sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist).

Fără vechime în specialitatea studiilor.

 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

 1. realizează catagrafia populaţiei din colectivitatea locală din punctul de vedere al determinanţilor stării de sănătate şi identifică gospodăriile cu persoanele vulnerabile şi/sau cu risc medicosocial din cadrul comunităţii, cu prioritate copiii, gravidele, lăuzele şi femeile de vârstă fertilă;
 2. identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie şi sprijină înscrierea acestora pe listele medicilor de familie;
 3. semnalează medicului de familie persoanele vulnerabile din punct de vedere medical şi social care necesită acces la servicii de sănătate preventive sau curative şi asigură sau facilitează accesul persoanelor care trăiesc în sărăcie sau excluziune socială la serviciile medicale necesare, conform competenţelor profesionale;
 4. participă în comunităţile în care activează la implementarea programelor naţionale de sănătate, precum şi la implementarea programelor şi acţiunilor de sănătate publică judeţene sau locale pe teritoriul colectivităţii locale, adresate cu precădere persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau economic;
 5. furnizează servicii de sănătate preventive şi de promovare a comportamentelor favorabile sănătăţii copiilor, gravidelor şi lăuzelor, cu precădere celor provenind din familii sau grupuri vulnerabile, în limita competenţelor profesionale;
 6. furnizează servicii medicale de profilaxie primară, secundară şi terţiară membrilor comunităţii, în special persoanelor care trăiesc în sărăcie sau excluziune socială, în limita competentelor profesionale;
 7. informează, educă şi conştientizează membrii colectivităţii locale cu privire la menţinerea unui stil de viaţă sănătos şi implementează sesiuni de educaţie pentru sănătate de grup, pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos împreună cu personalul din cadrul serviciului de promovare a sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, iar pentru aspectele ce ţin de sănătatea mintală, împreună cu personalul din cadrul centrelor de sănătate mintală;
 8. administrează tratamente, în limita competenţelor profesionale, conform prescripţiei medicului de familie sau a medicului specialist, cu respectarea procedurii de manipulare a deşeurilor medicale, respectiv depozitarea deşeurilor medicale rezultate din administrarea tratamentelor prescrise de medic; ţin evidenţa administrării manevrelor terapeutice, în limita competenţelor profesionale;
 9. anunţă imediat medicul de familie sau serviciul judeţean de ambulanţă, respectiv Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, atunci când identifică în teren un membru al comunităţii aflat într-o stare medicală de urgenţă;
 10. identifică persoanele, cu precădere copiii diagnosticaţi cu boli pentru care se ţine o evidenţă specială, respectiv TBC, prematuri, anemici, boli rare etc., şi le îndrumă sau le însoţesc, după caz, la medicul de familie şi/sau serviciile de sănătate de specialitate;
 11. supraveghează în mod activ bolnavii din evidenţele speciale – TBC, prematuri, anemici, boli rare etc. – şi participă la administrarea tratamentului strict supravegheat al acestora, în limita competenţelor profesionale;
 12. realizează managementul de caz în cazul bolnavilor cu boli rare, în limita competenţelor profesionale, conform modelului de management de caz, adoptat prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice;
 13. supraveghează tratamentul pacienţilor cu tuberculoză şi participă la administrarea tratamentului strict supravegheat (DOT/TSS) al acestora, în limita competenţelor profesionale;
 14. pentru pacienţii cu tulburări psihice contribuie la realizarea managementului de caz organizat de centrele de sănătate mintală din aria administrativ-teritorială, ca parte a echipei terapeutice, în limita competenţelor; identifică persoanele cu eventuale afecţiuni psihice din aria administrativ-teritorială, le informează pe acestea, precum şi familiile acestora asupra serviciilor medicale specializate de sănătate mintală disponibile şi monitorizează accesarea acestor servicii; notifică imediat serviciile de urgenţă (ambulanţă, poliţie) şi centrul de sănătate mintală în situaţia în care identifică beneficiari aflaţi în situaţii de urgenţă psihiatrică; monitorizează pacienţii obligaţi la tratament prin hotărâri ale instanţelor de judecată, potrivit prevederilor  109din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare şi notifică centrele de sănătate mintală şi organele de poliţie locale şi judeţene în legătură cu pacienţii noncomplianţi;
 15. identifică şi notifică autorităţilor competente cazurile de violenţă domestică, cazurile de abuz, alte situaţii care necesită intervenţia altor servicii decât cele care sunt de competenţa asistenţei medicale comunitare;
 16. participă la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii;
 17. în localităţile fără medic de familie şi/sau personal medical din cadrul asistenţei medicale şcolare efectuează triajul epidemiologic în unităţile şcolare la solicitarea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în limita competenţelor profesionale;
 18. identifică, evaluează şi monitorizează riscurile de sănătate publică din comunitate şi participă la monitorizarea intervenţiei şi evaluarea impactului, din perspectiva medicală şi a serviciilor de sănătate;
 19. întocmesc evidenţele necesare şi completează documentele utilizate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, respectiv registre, fişe de planificare a vizitelor la domiciliu, alte documente necesare sau solicitate şi conforme atribuţiilor specifice activităţilor desfăşurate;
 20. elaborează raportările curente şi rapoartele de activitate, în conformitate cu sistemul de raportare definit de Ministerul Sănătăţii, şi raportează activitatea în aplicaţia on-line AMCMSR.gov.ro, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale şi a diagnosticului medical al beneficiarilor;
 21. desfăşoară activitatea în sistem integrat, prin aplicarea managementului de caz, cu ceilalţi profesionişti din comunitate: asistentul social/tehnicianul în asistenţă socială, consilierul şcolar şi/sau mediatorul şcolar, pentru gestionarea integrată a problemelor medicosocioeducaţionale ale persoanelor vulnerabile, şi lucrează în echipă cu moaşa şi/sau mediatorul sanitar, acolo unde este cazul;
 22. participă la realizarea planului comun de intervenţie al echipei comunitare integrate/planului de servicii, conform legislaţiei în vigoare, din perspectiva serviciilor de sănătate, şi coordonează implementarea intervenţiilor integrate dacă prioritatea de intervenţie este medicală şi de acces la serviciile de sănătate; participă la monitorizarea intervenţiei şi evaluarea impactului asupra beneficiarului, din perspectivă medicală şi a serviciilor de sănătate;
 23. colaborează cu alte instituţii şi organizaţii, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale, pentru realizarea de programe, proiecte şi acţiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile/aflate în risc din punct de vedere medical, economic sau social;
 24. realizează alte activităţi, servicii şi acţiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunităţii şi persoanelor din comunitate aparţinând grupurilor vulnerabile/aflate în risc, în limita competenţelor profesionale.

Programul de lucru al asistentului medical comunitar prevede activitate de teren de cel puțin două treimi din timpul zilnic de lucru.

 

 BIBLIOGRAFIE:

 1. Constituţia României, republicată ;
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Titlul III ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2017,
 6. Hotărârea Guvernului nr.459/2010  pentru aprobarea stadardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile de asistență medico-sociale și a unor normative privind personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară.
 7. Legea nr. 119/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară,
 8. Hotărârea nr.324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară,
 9. C.Marcean; V.Mihăilescu: Puericultura şi pediatrie, Ed. Medicală Bucureşti – Ediţia a II-a 2013
 10. F.Chiru; G.Chiru; L.Morariu: Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos; Ed.Cison, 2001
 11. Lucreţia Titircă: Urgenţe medico-chirurgicale –Sinteze-Editura medicală, Bucureşti 2006
 12. C. Bocârnea: Boli infecţioase si epidemiologie: Ed.Info-team, 1999;
 13. S.Daschievici;M. Mihăilescu: Chirurgie – Ed. Medicală, 2007
 14. Corneliu Borundel: Medicină internă pentru cadre medii-Editura All – Ediţia aIVa rev. 2009
 15.  Shirley A. Jones: ACLS, CPR și PALS: Ghid clinic de buzunar– Editura CALLISTO 2016
 16.  Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
 17. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008,aprobată prin Legea 53/2014,  cu modificările și completările ulterioare;
 18. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2 / 9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;
 19. Ordinul ministrului sănătății nr. 1226 / 03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
 20. Ordinul ministrului sănătății nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenți medicali generaliști, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 bis din 31 octombrie 2013; Capitolele 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 15.6, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 22.5. 22.6, 23.1(litera b, c, d, e), 23.2, 23.3, 23.6, 24
 21. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;
 22. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor  de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016;
 23. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/01.03.2017 privind asistenţa medicală comunitară aprobată prin Legea nr.180/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
 24. Hotărârea de Guvern nr. 324/23.05.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară;
 25. Hotărârea de Guvern nr. 459/21.05.2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico – sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico – socialăşi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară, cu modificările şi completările ulterioare.
 26. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2931/27.12.2021 privind aprobarea Manualului centrelor comunitare integrate

 

TEMATICĂ:

 1. Constituţia României, republicată, integral;
 2. reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare;
 3. reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 4. reglementări privind personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice ;
 5. reglementări privind asistența medicală comunitară ;
 6. reglementări privind normative privind personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară ;
 7. reglementări privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017;
 8. reglementări privind organizarea funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară;

9.PEDIATRIE şi PUERICULTURĂ

 • Asigurarea nevoilor de nutritie şi metabolism ale copilului
 • Vaccinările în cursul copilariei
 • Urgenţe în pediatrie;
 1. ÎNGRIJIREA OMULUI BOLNAV ŞI A OMULUI SĂNĂTOS
 • Administrarea medicamentelor;
 • Sonde, spălături, clisme;
 1. URGENŢE MEDICO-CHIRURGICALE
 • Insuficienţa respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;
 • Bronhopneumopatia obstructivă cronică acutizată (BPOC acutizată): simptome, măsuri de urgenţă;
 • Edemul pulmonar acut (EPA) :
 • Factori etiologici principali, manifestări clinice, conduită de urgenţă;
 • Tratamentul E.P.A. în funcţie de etiologie: cardiogen cu T.A. normală sau uşor crescută;
 • Tratamentul E.P.A.lezional (necardiogen);
 • Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduită de urgenţă, îngrijirea în unităţile spitaliceşti;
 • Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgenţă, tratamentul de durată;
 • Colica biliară: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;
 • Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.)
 • cauze, evaluarea cantităţii de sânge pierdut, simptomatologie, conduită de urgenţă;
 • Insuficienta renală acută:
 • cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital, hemodializa (rinichiul artificial)
 • dializa peritoneală, trecerea treptată la un regim dietetic.
 • Colica renală nefritică: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital;
 • Retenţia acută de urină: cauze-obstacole mecanice, simptomatologie, conduită de urgenţă;.
 • Stările comatoase: etiologia comelor, clasificarea în 4 grade, diagnosticul diferenţial, măsurile de urgenţă;
 • Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.)
 • Cauze, simptomatologie, ischemia cerebrală, hemoragia cerebrală, hemoragia subarahnoidiană
 • Conduita de urgenţă, conduita în spital.
 • Şocul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenţă;
 • Arsurile termice: îngrijirile acordate bolnavilor arşi;
 • Înecul (submersia) ; înecul propriu-zis prin aspiraţie de lichid (inecatul albastru);
 • Înecul fără aspiraţie de lichid (hidrocutare = înecatul alb);
 • Înecul prin traumatisme, primul ajutor la înecaţi;
 1. BOLI INFECŢIOASE ŞI EPIDEMIOLOGIE
 • Scarlatina – etiologie, simptomatologie, tratament igieno-dietetic, profilaxie;
 • Rujeola – etiologie, simptomatologie, profilaxie;
 • Rubeola- etiologie, simptomatologie, profilaxie;
 • Varicela – etiologie, simptomatologie, profilaxie;
 • Tusea convulsivă- etiologie, simptomatologie, profilaxie;
 • Parotidita epidemică-etiologie, simptomatologie, profilaxie;
 • Gripa – etiologie, simptomatologie, profilaxie;
 • Difteria – etiologie, simptomatologie, profilaxie;
 • Tuberculoza – etiologie, simptomatologie, profilaxie;
 • Hepatitele;
 • SIDA- etiologie, simptomatologie;
 1. TRAUMATISMELE PĂRŢILOR MOI ŞI ALE OASELOR
 • Contuzia;
 • Entorsele;
 • Luxaţiile;
 • Fracturile;

 

14. BOLILE DE NUTRIŢIE

 • Diabetul zaharat;

 

15. RESUSCITARE

 • CPR – Resuscitarea cardiopulmonară
 • ACLS – Resuscitarea Cardiacă Avansată
 • PALS – Resuscitarea Pediatrică Avansată
 • Tehnici medicale de urgență

 

*)Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

Desfășurarea concursului:

–  Dosarele de concurs se depun, – 07.08.2023 – 22.08.2023, interval orar 08.00 – 16,30, la sediul instituţiei din municipiul Medgidia, str. Republicii, nr. 9, bl.G2, județul Constanța.

–   Selecția dosarelor de concurs  23.08.2023 – 24.08.2023.

–   Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs  25.08.2023 până la ora 16.00.

–  Depunerea contestațiilor privind rezultatul selecției  dosarelor, la compartimentul resurse umane – 28.08.2023, interval orar 08.00 – 16,30.

Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor în data de 29.08.2023 până la ora 16.00.

– Proba scrisă  30.08.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei, din municipiul Medgidia, str.Republicii, nr. 9, bl.G2, județul Constanța,.

– Afișarea rezultatului la proba scrisă  31.08.2023  până la ora 16.00.

Depunerea contestațiilor privind rezultatul la proba scrisă  01.09.023 interval orar 08.00 – 16,30.

Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la proba scrisă  04.09.2023 până la ora 16.00.

– Interviul  05.09.2023  ora 10.00, la sediul instituţiei, din municipiul Medgidia, str.Republicii, nr. 9, bl.G2, județul Constanța, se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă .

– Afișarea rezultatelor la interviu 05.09.2023 până la ora 16.00.

Depunerea contestațiilor privind rezultatul la interviu  06.09.023 interval orar 08.00 – 16,30.

–  Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la interviu  07.09.2023 până la ora 16.00.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul și pe pagina de internet a instituției  primaria-medgidia.ro, e-mail: office@primaria-medgidia.ro, în data de 08.09.2023, până la ora 16.00, prin specificarea mențiunii admis sau respins.

Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de concurs, pentru primirea dosarelor de concurs: doamna Lazăr Marioara, consilier superior – Serviciul Resurse Umane SSM, adresă, str. Republicii, nr.9, bl.G2, municipiul Medgidia, județul Constanța,  e-mail resurse-umane@primaria-medgidia.ro, tel.0766.491.748.