Examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici

ANUNŢ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA

 

organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile de promovare din cadrul aparatului propriu, în conformitate cu prevederile art. 476 – art.479 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, coroborate cu prevederile HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în data de 28.08.2023, la sediul din strada Republicii, nr.9, bl.G2, Parter.

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 2. să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 3. să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

 Compartiment Autoritate Tutelară
Bibliografia:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare.

 

Tematica:

–  Reglementări privind CAPITOLUL II Drepturile şi libertăţile fundamentale  din Constituția României;

–  Reglementări privind Codul administrativ – Partea a III a – Titlul I și IV, Partea a VI-a  Titlul I și II;

– Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare – integral;

–  Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi – integral;

– Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare – integral;

–  Titlul III din Cartea I , Titlul IV și V din Cartea a II a din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

 

Compartiment Petiții și Transmitere Date Mijloace de Transport

Bibliografia:

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 

Tematica:

 • Reglementări privind Titlul II CAPITOLUL I și II  din Constituția României, republicată;
 • Reglementări privind Codul administrativ – Partea a VI a –Titlul I – Dispoziţii generale, Titlul II – Statutul funcționarilor publici;
 • G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare – integral;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați – integral.
 • Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 

Desfășurarea examenului:

 – Proba scrisă în data de 28.08.2023, ora 10,00.

– Interviul – data și ora vor fi anunţate odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

– Locul organizării probei scrise: la sediul din Medgidia, str. Republicii, nr.9, bl.G2, Parter.

– Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data afișării, respectiv 28.07.2023 – 17.08.2023 la secretariatul comisiei de concurs asigurat de doamna Buhuș Tudora – consilier superior – Serviciul Resurse Umane, SSM, care va conține în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere;
 2. copie carnet de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pe ultimii doi ani.
 4. adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 18.08.2023 – 24.08.2023 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul și pe pagina de internet a instituției.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care  se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 

 

 

 

Afişat azi : 28 iulie 2023, ora, 11,00 la sediul din strada Republicii, nr.9, bl.G2, Parter și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia