Anunț examen de promovare în clasă

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA

organizează în conformitate cu prevederile art. 480 – art.481 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, coroborate cu prevederile HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, examen de promovare în clasă, într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, ca urmare a obținerii unei diplome de studii, de către funcționarii publici din cadrul aparatului propriu, în data de 25.07.2023, la sediul din strada Republicii, nr.9, bl.G2, Parter.

Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  1. să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
  2. să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Compartiment Asistență Socială Persoane cu Handicap

 Bibliografia:

  1. Constituția României, republicată;
  2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
  4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.
  5. Legea nr.448/2006 privind Protecția și Promovarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Tematica:
– Constituția României, republicată – integral;

– O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Titlul I şi II ale părţii a VI-a;

– O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare – integral;

– Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați – integral.

– Legea nr.448/2006 privind Protecția și Promovarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral

 

Desfășurarea examenului:

– Proba scrisă în data de 25.07.2023, ora 10,00.

– Interviul – data și ora vor fi anunțate odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

– Locul organizării probei scrise: str. Republicii, nr. 9, bl. G2, parter.

– Dosarele de înscriere se depun în termen de 5 zile de la data afișării, respectiv 10.07.2023 – 14.07.2023 la secretariatul comisiei de concurs asigurat de doamna Badea Violeta – consilier superior – Serviciul Resurse Umane, SSM, care va conține în mod obligatoriu:

  1. formularul de înscriere la examenul de promovare în clasă;
  2. diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
  3. adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 17.07.2023 – 21.07.2023 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul și pe pagina de internet a instituției.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care  se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Afişat azi : 10 iulie 2023, ora, 12,00 la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia