Concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice specifice, de execuţie, vacante, de polițiști locali

Actualizare 17.05.2023: Acest concurs a fost suspendat conform art.IV din Ordonanta nr. 34/2023.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Poliţia Locală a Municipiului Medgidia, cu sediul în municipiul Medgidia, str. Republicii, nr. 60B, Jud. Constanța, organizează concurs de recrutare cu durată normală a timpului de muncă, cu excepțiile prevăzute de lege, a următoarelor funcții publice:

–  2 funcții publice specifice, de execuție, vacante, de polițiști locali, clasa III, grad profesional debutant, în Compartimentul Ordine și liniște publică aparținând Serviciului Dispecerat, Ordine și liniște publică

 

Desfășurarea concursului:

  • depunere dosare – perioada 04-23.05.2023, orele 08.30-16.00;
  • proba sportivă – în data de 07.06.2023, ora 09.00 se va susține în cadrul Complexului Sportiv ”Iftimie Ilisei” din municipiul Medgidia;
  • proba scrisă – în data de 08.06.2023, ora 09,00 se va desfășura în Sala de spectacole a Casei de cultură ”I.N. Roman”, str. Republicii nr. 5, municipiul Medgidia, județul Constanța
  • interviul – data, ora și locația vor fi anunţate odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice specifice, vacante, de execuţie de polițiști locali, conform art. 56 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai canditații declarați admiși la etapa precedentă.

Notarea probei sportive, probei scrise și a interviului se afișează pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia, www.primaria-medgidia.ro secțiunea Informare-Anunțuri, precum și la sediul administrativ al Poliției Locale a municipiului Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13, municipiul Medgidia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

Condiţiile generale de participare la concursul de recrutare:

candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OG 57/2019:

„(1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.”

 

Condiţiile specifice de participare la concursul de recrutare:

Compartiment Ordine Publică:

Polițist local, clasa III, grad profesional debutant – 2 posturi:

–      studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

–      nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

–      rezistență la efort fizic care se testează prin proba sportivă

–     permis de conducere categoria B, se dovedește prin documente specifice

 

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, la sediul administrativ al Poliției Locale a municipiului Medgidia din strada Tudor Vladimirescu nr. 13, localitatea Medgidia, județul Constanța, în perioada 04-23.05.2023, între orele 08.30-16.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare.

Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice specifice, de execuție, vacante le puteți descărca de aici

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 24-30.05.2023, iar rezultatul acesteia se va afișa la sediul administrativ al instituției și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia, www.primaria-medgidia.ro secțiunea Informare-Anunțuri.

Condiţiile de participare la concurs, atribuțiile prevăzute în fișa postului şi bibliografia stabilită se afişează la sediul administrativ al Poliției Locale a Municipiului Medgidia şi pe site-ul Primăriei Municipiului Medgidia, www.primaria-medgidia.ro secțiunea Informare-Anunțuri.

Formularul de înscriere se poate accesa de aici

Bibliografie/Tematică se poate descărca de aici

Atribuțiile postului se pot descărca de aici

Reguli, norme, probe și bareme pentru proba sportivă se pot accesa de aici

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: doamna Andreea-Eugenia IVAN- Consilier Resurse umane, telefon. 0768104484, fax: 0241816460, adresă  e-mail: politia-locala@primaria-medgidia.ro

Publicat astăzi, 04.05.2023, ora 08.30.