Concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unor funcţii publice de execuţie vacante

În conformitate cu  prevederile art.618 alin.(1) lit.b) și alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată  nedeterminată a unor funcţii publice de execuţie vacante, respectiv:

 

 • 1 post: CONSILIER JURIDIC (CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT), BIROU JURIDIC, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;

 

 • 1 post: REFERENT (CLASA III, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT), SERVICIU PROIECTE, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;

 

Desfășurarea concursului:

– Proba scrisă în data de 29.05.2023, ora 10.00.

– Interviul – data și ora vor fi anunţate odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, conform art. 56 alin.(2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

– Locul organizării probei scrise: sediul Primăriei Municipiului Medgidia, str. Decebal nr. 35.

– Dosarele de înscriere se depun, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, la sediul instituţiei, din str. Decebal nr. 35, în perioada 26.04.2023 – 15.05.2023, inclusiv.

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 16.05.2023–22.05.2023 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul și pe pagina de internet a instituției.

 

Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de concurs, coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: doamna Lazăr Marioara, consilier superior – Serviciul Resurse Umane SSM, adresă  e-mail resurse-umane@primaria-medgidia.ro, tel. 0241/812300.

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE

 

 1. CONSILIER JURIDIC (ID 432166, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT), BIROU JURIDIC:

– perioada de ocupare: nedeterminată, cu normă întreagă;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– domeniu de studiu: Științe sociale (Domeniul fundamental), Drept (Domeniul de Licență);

– vechime minimă în specialitatea studiilor: 0 ani.

 

 1.  REFERENT (ID 405776, CLASA III, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT), SERVICIU PROIECTE:

– perioada de ocupare: nedeterminată, cu normă întreagă;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– vechime minimă în specialitatea studiilor: 0 ani.

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE

 

(1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, candidaţii depun dosarul de concurs, care conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa  3;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară; nu este cazul

i) cazierul judiciar;

j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

(11) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D.

(12) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (11) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

(5) Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

(6) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. CONSILIER JURIDIC (CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT), BIROU JURIDIC:

 Bibliografia:                      

 • Constituţia României, republicată;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Codul Civil, integral;
 • Codul de Procedură Civilă, integral;
 • Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, integral;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, integral;
 • Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, integral;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, integral.

Tematica:

 • Constituţia României, republicată, integral;
 • reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare;
 • reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 • reglementări privind funcția publică și funcționarii  publici ;
 • reglementări privind Codul Civil;
 • reglementări privind Codul de Procedură Civilă;
 • reglementări privind exercitarea profesiei de consilier juridic;
 • reglementări privind liberul acces la informații de interes public;
 • reglementări privind contenciosul administrativ;
 • reglementări privind achizițiile publice;

 

*)Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI  

 • Întocmește adrese către instanțele de judecată, Poliție și alte instituții cu care colaborează în vederea soluționării problemelor juridice din zona de responsabilitate;
 • Întocmește și avizează de legalitate referate, rapoarte și alte materiale supuse analizei Consiliului Local Medgidia sau Primarului Municipiului Medgidia, în vederea adoptării hotărârilor sau a emiterii dispozițiilor;
 • Acordă consultanță juridică compartimentelor, serviciilor și birourilor din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, după caz;
 • Rezolvă corespondența repartizată de șeful ierarhic;
 • Urmărește evidența proceselor și litigiilor în care unitatea este parte și urmărește obținerea titlurilor executorii pentru creanțele instituției;
 • Urmărește apariția actelor normative și informează conducerea Primăriei asupra atribuțiilor ce decurg din acestea;
 • Rezolvă problemele curente ale biroului, precum și sarcinile primite sau ivite pe parcurs;
 • Răspunde de legalitatea actelor întocmite ;
 • Arhivează propriile acte, respectiv corespondența, dosarele de la instanțele de judecată, întocmind procesul-verbal pe care îl predă la arhivă;
 • Comunică executorilor judecătorești titlurile executorii obținute, care nu pot fi valorificate prin organe proprii de executare silită.

 

 1.   REFERENT (CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT), SERVICIU PROIECTE

Bibliografia:

 • Constituţia României, republicată ;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 40/23.09.2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 (actualizată);
 • Hotărârea nr. 93/18.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Tematica:

 • Constituţia României, republicată, integral;
 • reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminarea;
 • reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 • reglementări privind funcția publică, reglementări privind administrația publică, reglementări privind răspunderea administrativă;
 • reglementări privind managementul financiar al fondurilor europene;
 • reglementări privind Pre-finanțarea, rambursarea cheltuielilor eligibile și mecanismul decontării cererilor de plată.

*)Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI  

 • Participă la întocmirea de cereri de finanțare pentru obiectivele municipiului Medgidia pentru care se identifică o sursă de finanțare;
 • Participă la implementarea și monitorizarea proiectelor privind utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a fondurilor din care acestea se finanțează;
 • Participă la evenimentele specifice proiectelor aflate în implementare;
 • Păstrează și arhivează pentru fiecare activitate în forma originală sau versiuni certificate, conforme cu originalele, pe suporturi de date acceptate şi în condiţii corespunzătoare, toate documentele generate de activitățile proiectelor;
 • Participă la cursurile de instruire care prezintă importanță pentru activitatea curentă;
 • Persoanei îi este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ea însăși sau pentru alte persoane, în considerarea funcției sale, daruri sau avantaje;
 • Nu părăsește locul de munca cu documente de serviciu şi/sau alte bunuri aparținând instituției, decât în acele situații în care scopul este de a îndeplini o sarcină de serviciu, conform atribuțiilor stabilite prin fișa postului și numai cu aprobarea șefului ierarhic superior.