Concurs pentru ocuparea unei funcţii de natură contractuală, de execuţie, referent Servicii de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân – D.G.D.P.P. Medgidia

Direcția de Gestionare a Domeniului Public şi Privat

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Medgidia

cu sediul în Medgidia, str. Republicii nr. 36B, anunţă:

 

 • ȋn conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează la sediul direcţiei concurs pentru ocuparea unei funcţii de natură contractuală, de execuţie, după cum urmează:

D.G.D.P.P. Medgidia

Nr. crt.

Compartimentul Funcţia Treapta profesională Perioada

Timp de lucru

1. Servicii de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân referent IA nedeterminată normă ȋntreagă:

8 ore/zi

40 ore/săptămână

 

Dosarele de ȋnscriere la concurs trebuie să conţină, ȋn conformitate cu art. 35 alin. 1) din Hotărârea Guvernului României nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs (Anexa 2 – formular pe care ȋl ridicaţi de la Compartimentul Evidenţă Personal Contractual, D.G.D.P.P. – cam. 3);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. curriculum vitae, model comun european.

 

Copiile actelor prevăzute la alin. (1) lit. b) – e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta dosarul la sediul D.G.D.P.P. Medgidia din str. Republicii nr. 36B, Compartimentul Evidenţă Personal Contractual, camera nr. 3, telefon 0241_814.085.

 

1. Condiţii generale de participare:

Toţi candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 15 din Hotărârea Guvernului României nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii  53/2003– Codul Muncii (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.

 

2. Condiţii specifice de participare:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.

3. Cerinţe specifice de participare:

 • vechime în specialitea studiilor: minim 3 ani;
 • vechime în muncă: minim 10 ani.

4. Calendarul de desfăşurare a concursului pentru ambele posturi:

Nr. crt.

Data/Perioada

Acţiunea

1. 20.04.2023 Publicitatea anunţului privind posturile contractuale vacante de execuţie;
2. 21.04.23-05.05.23

Luni-joi: 0800-1630

Vineri: 0800-1400

Depunerea dosarelor de ȋnscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs;
3. 08.05.2023 Selectare de către comisia de concurs a dosarelor de ȋnscriere;
4. 08.05.2023 Afişarea rezultatelor privind selecţia dosarelor;
5. 09.05.2023

Vineri: 0800-1400

Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatele obţinute la selecţia dosarelor;
6. 10.05.2023

Ora 1630

Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatelor privind selecţia dosarelor;
Afişare rezultate contestaţii cu privire la rezultatele privind selecţia dosarelor;
7. 12.05.2023

Ora 1000

Începerea concursului – desfăşurarea probei scrise
8. 15.05.2023

Ora 1630

Notarea probei scrise de către membrii comisiei
Afişare rezultate la proba scrisă
9. 16.05.2023

Ora 0800-1630

 

Depunere contestaţii cu privire la rezultatelor obţinute la proba scrisă
10. 17.05.2023

0800-1630

Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatele obţinute la proba scrisă
Afişarea rezultatelor contestaţiilor cu privire la rezultatele obţinute la proba scrisă
11. 18.05.2023

Ora 1000

Desfăşurarea probei interviu
12. 18.05.2023

Ora 1630

Afişare rezultate la proba interviu
13. 19.05.2023

Ora 0800-1400

Depunere contestaţii cu privire la rezultatelor obţinute la proba interviu
14. 22.05.2023 Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatele obţinute la proba interviu
Afişarea rezultatelor contestaţiilor cu privire la rezultatele obţinute la proba interviu
15. 23.05.2023 Comunicare rezultate finale ale concursului

 

Având ȋn vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se vor lua ȋn considerare următoarele:

 • ȋn conformitate cu art. 57: afişarea rezultatelor obţinute de către candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat;
 • ȋn conformitate cu art. 56:
 • (2): comunicarea rezultatelor contestaţiilor depuse se realizează prin afişare la sediul D.G.D.P.P. Medgidia şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Medgidia: primaria-medgidia.ro, imediat după soluţionarea contestaţiilor;
 • (3): rezultatele finale se afişează la sediul D.G.D.P.P. Medgidia şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Medgidia: primaria-medgidia.ro, prin specificarea menţiunii „admis” sau „respins”.

 

5. BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA

BIBLIOGRAFIA

 • Constituţia României, Parlamentul României, republicată;
 • Codul Administrativ aprobat de Guvernul României prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, Parlamentul României (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind privind transparenţa decizională în administraţia publică, Parlamentul României, (r1) cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, Parlamentul României, (r3) cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, Parlamentul României, (r1) cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, Parlamentul României, (r1) cu modificările și completările ulterioare.

 

TEMATICA

 • Constituţia României, Parlamentul României, republicată:
 • Titlul I: Principii generale;
 • Titlul II: Drepturile, libertăţile şi ȋndatoririle fundamentale:
 • Capitolul I: Dispoziţii comune;
 • Capitolul II: Drepturile şi libertăţile fundamentale;
 • Capitolul III: Îndatoririle fundamentale.
 • Titlul III: Autorităţile publice.

 

 • Codul Administrativ, aprobat de Guvernul României prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare:

Partea a III-a. Administraţia Publică Locală:

 • Titlul V. Autoritățile administrației publice locale:
 • Capitolul I: Dispoziţii generale;
 • Capitolul II: Competenţele autorităţilor administraţiei publice locale;
 • Capitolul III: Consiliul local;
 • Capitolul IV: Primarul;
 • Capitolul VIII: Actele autorităţilor administraţiei publice locale.

Partea a VI-a. Statutul Funcţionarilor Publici, Prevederile aplicabile Personalului contractual din Administraţia Publică şi Evidenţa Personalului Plătit din fonduri publice:

 • Titlul III. Personalul contractual din autoritățile şi instituțiile publice:
 • Capitolul I: Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Capitolul II: Personalul contractual încadrat la cabinetul demnitarilor şi aleşilor locali şi la cancelaria prefectului;
 • Capitolul III: Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia;
 • Capitolul IV: Încadrarea şi promovarea personalului contractual;
 • Capitolul V: Managementul personalului contractual din administraţia publică şi gestiunea raporturilor juridice.

Partea a VII-a. Răspunderea administrativă:

 • Titlul Dispoziții generale;
 • Titlul Răspunderea administrativ-disciplinară;
 • Titlul III. Răspunderea administrativ-contravențională;
 • Titlul IV. Răspunderea administrativ-patrimonială.

Partea a VIII-a. Servicii Publice:

 • Titlul Principiile şi clasificarea serviciilor publice;
 • Titlul Reglementarea şi înființarea serviciilor publice;
 • Titlul III. Gestuinea serviciilor publice;
 • Titlul IV. Desființarea serviciilor publice.

 

 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, Parlamentul României (r1), cu modificările şi completările ulterioare:
 • Titlul   Contractul individual de muncă:
 • Capitolul I: Încheierea contractului individual de muncă;
 • Capitolul II: Executarea contractului individual de muncă;
 • Capitolul III: Modificarea contractului individual de muncă;
 • Capitolul IV: Suspendarea contractului individual de muncă;
 • Capitolul V: Încetarea contractului individual de muncă:

Sec. 1 – Încetarea de drept a contractului individual de muncă;

Sec. a 2-a – Concedierea;

Sec. a 3-a – Concedierea  pentru motive care ţin de persoana salariatului;

Sec. a 4-a – Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.

 • Titlul XI. Răspunderea juridică:
 • Capitolul I: Regulamentul intern;
 • Capitolul II: Răspunderea disciplinară;
 • Capitolul III: Răspunderea patrimonială.

 

 • Legea nr. 52/2003 privind privind transparenţa decizională în administraţia publică, Parlamentul României, (r1) cu modificările și completările ulterioare – integral.

 

 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, Parlamentul României, (r3) cu modificările și completările ulterioare:
 • Capitolul II: Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;
 • Capitolul III: Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare;
 • Capitolul IV: Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.

 

 • Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, Parlamentul României, (r1) cu modificările și completările ulterioare – integral.

 

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, Parlamentul României, (r1) cu modificările și completările ulterioare – integral.

 

6. Atribuţii specifice fişei postului:

 • participă la procedura de capturare a animalelor fără stăpân – execută operaţiuni de prindere a câinilor efectuată de către compartimentul specializat ȋn gestionarea câinilor fără stăpân;
 • se deplasează pe teren (reprezentând domeniul public) ȋn vederea supravegherii și monitorizării animalelor fără stăpân pentru impunere de măsuri, ȋn conformitate cu legislaţia ȋn vigoare, de asemenea, face fotografii;
 • are obligaţia de a cunoaște legislatia ȋn vigoare, de a fi instruit corespunzător, iar ca urmare a deplasarii ȋn teren și a participării la procedura de capturare a animalelor fără stăpân, este imperios necesar să fie vaccinat antirabic.