Concurs pentru ocuparea unui număr de două funcţii de natură contractuală, de execuţie – D.G.D.P.P. Medgidia

Direcția de Gestionare a Domeniului Public şi Privat

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Medgidia

cu sediul în Medgidia, str. Republicii nr. 36B, anunţă:

 

 • ȋn conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează la sediul direcţiei concurs pentru ocuparea unui număr de două funcţii de natură contractuală, de execuţie, după cum urmează:
D.G.D.P.P. Medgidia

Nr.

crt.

Compartimentul Funcţia Treapta profesională Perioada

Timp de lucru

1. Comp. Administrativ, Deservire şi Intervenţii referent IA nedeterminată normă ȋntreagă:

8 ore/zi

40 ore/săptămână

2. Comp. Administrativ, Deservire şi Intervenţii referent debutant nedeterminată normă ȋntreagă:

8 ore/zi

40 ore/săptămână

 

Dosarele de ȋnscriere la concurs trebuie să conţină, ȋn conformitate cu art. 35 alin. 1) din Hotărârea Guvernului României nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs (Anexa 2 – formular pe care ȋl ridicaţi de la Compartimentul Evidenţă Personal Contractual, D.G.D.P.P. – cam. 3);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. curriculum vitae, model comun european.

 

Copiile actelor prevăzute la alin. (1) lit. b) – e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta dosarul la sediul D.G.D.P.P. Medgidia din str. Republicii nr. 36B, Compartimentul Evidenţă Personal Contractual, camera nr. 3, telefon 0241_814.085.

 

 1. Condiţii generale de participare:
 • toţi candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 15 din Hotărârea Guvernului României nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii  53/2003– Codul Muncii (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.

 

 1. Condiţii specifice de participare:
 • pentru postul de referent, treapta profesională IA cu studii medii-post de natură contractuală de execuţie, durată nedeterminată, normă ȋntreagă ȋn cadrul D.G.D.P.P. Medgidia, Compartimentul Administrativ, Deservire şi Intervenţii:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– cunoştinţe microsoft office – nivel avansat.

 

 • pentru postul de referent, debutant cu studii medii-post de natură contractuală de execuţie, durată nedeterminată, normă ȋntreagă ȋn cadrul D.G.D.P.P. Medgidia, Compartimentul Administrativ, Deservire şi Intervenţii:

–   studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.

 

 1. Cerinţe specifice de participare:
 • pentru postul de referent, treapta profesională IA cu studii medii-post de natură contractuală de execuţie, durată nedeterminată, normă ȋntreagă ȋn cadrul D.G.D.P.P. Medgidia, Compartimentul Administrativ, Deservire şi Intervenţii:

– vechime în specialitea studiilor: minim 9 ani;

– vechime în muncă: minim 10 ani.

 

 • pentru postul de referent, debutant cu studii medii-post de natură contractuală de execuţie, durată nedeterminată, normă ȋntreagă ȋn cadrul D.G.D.P.P. Medgidia, Compartimentul Administrativ, Deservire şi Intervenţii:

– vechime în specialite: nu este cazul;

– vechime în muncă: nu este cazul.

 

 1. Calendarul de desfăşurare a concursului pentru ambele posturi:

Nr. crt.

Data/Perioada

Acţiunea

1. 18.04.2023 Publicitatea anunţului privind posturile contractuale vacante de execuţie;
2. 19.04.2023-03.05.2023

Luni-joi: 0800-1630

Vineri: 0800-1400

Depunerea dosarelor de ȋnscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs;
3. 04.05.2023 Selectare de către comisia de concurs a dosarelor de ȋnscriere;
4. 04.05.2023 Afişarea rezultatelor privind selecţia dosarelor;
5. 05.05.2023

Vineri: 0800-1400

Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatele obţinute la selecţia dosarelor;
6. 08.05.2023

Ora 1630

Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatelor privind selecţia dosarelor;
Afişare rezultate contestaţii cu privire la rezultatele privind selecţia dosarelor;
7. 11.05.2023

Ora 1000

Începerea concursului – desfăşurarea probei scrise
8. 12.05.2023

Ora 1400

Notarea probei scrise de către membrii comisiei
Afişare rezultate la proba scrisă
9. 15.05.2023

Ora 0800-1630

 

Depunere contestaţii cu privire la rezultatelor obţinute la proba scrisă
10. 16.05.2023

Ora 1630

Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatele obţinute la proba scrisă
Afişarea rezultatelor contestaţiilor cu privire la rezultatele obţinute la proba scrisă
11. 17.05.2023

Ora 1000

Desfăşurarea probei interviu
12. 17.05.2023

Ora 1630

Afişare rezultate la proba interviu
13. 18.05.2023

Ora 0800-1630

Depunere contestaţii cu privire la rezultatelor obţinute la proba interviu
14. 19.05.2023

Ora 1400

Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatele obţinute la proba interviu
Afişarea rezultatelor contestaţiilor cu privire la rezultatele obţinute la proba interviu
15. 22.05.2023 Comunicare rezultate finale ale concursului

 

Având ȋn vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se vor lua ȋn considerare următoarele:

 • ȋn conformitate cu art. 57: afişarea rezultatelor obţinute de către candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat;
 • ȋn conformitate cu art. 56:
 • (2): comunicarea rezultatelor contestaţiilor depuse se realizează prin afişare la sediul D.G.D.P.P. Medgidia şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Medgidia: primaria-medgidia.ro, imediat după soluţionarea contestaţiilor;
 • (3): rezultatele finale se afişează la sediul D.G.D.P.P. Medgidia şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Medgidia: primaria-medgidia.ro, prin specificarea menţiunii „admis” sau „respins”.

 

 1. BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA
 • pentru postul de referent, treaptă profesională IA, studii medii-post de natură contractuală de execuţie, durată nedeterminată, normă ȋntreagă ȋn cadrul D.G.D.P.P. Medgidia, Compartimentul Administrativ, Deservire şi Intervenţii:

BIBLIOGRAFIA:

 • Constituţia României, Parlamentul României, republicată;
 • Codul Administrativ aprobat de Guvernul României prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 • Codul Civil din 2009, Parte integrantă din Legea 287/2009, Parlamentul României, (r1) cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, Parlamentul României, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Parlamentul României, (r1) cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind privind transparenţa decizională în administraţia publică, Parlamentul României, (r1) cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, Parlamentul României, (r3) cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, Parlamentul  României, (r2) cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea locuinţei nr. 114/1996, Parlamentul României (r1) cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome, Guvernul României, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norma metodologică din 07.12.2000 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, Parte integrantă din Hotărârea nr. 1275/2000, Guvernul României, cu modificările și completările ulterioare.

 

TEMATICA

1. Constituţia României, Parlamentul României, republicată:

 • Titlul  I: Principii generale;
 • Titlul  II: Drepturile, libertăţile şi ȋndatoririle fundamentale:
 • Capitolul I: Dispoziţii comune;
 • Capitolul II: Drepturile şi libertăţile fundamentale;
 • Capitolul III: Îndatoririle fundamentale.
 • Titlul III: Autorităţile publice.

2. Codul Administrativ, aprobat de Guvernul României prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare:

Partea a III-a. Administraţia Publică Locală:

 • Titlul V. Autoritățile administrației publice locale:
 • Capitolul I: Dispoziţii generale;
 • Capitolul II: Competenţele autorităţilor administraţiei publice locale;
 • Capitolul III: Consiliul local;
 • Capitolul IV: Primarul;
 • Capitolul VIII: Actele autorităţilor administraţiei publice locale.

Partea a VI-a. Statutul Funcţionarilor Publici, Prevederile aplicabile Personalului contractual din Administraţia Publică şi Evidenţa Personalului Plătit din fonduri publice:

 • Titlul III. Personalul contractual din autoritățile şi instituțiile publice:
 • Capitolul I: Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Capitolul II: Personalul contractual încadrat la cabinetul demnitarilor şi aleşilor locali şi la cancelaria prefectului;
 • Capitolul III: Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia;
 • Capitolul IV: Încadrarea şi promovarea personalului contractual;
 • Capitolul V: Managementul personalului contractual din administraţia publică şi gestiunea raporturilor juridice.

Partea a VII-a. Răspunderea administrativă:

 • Titlul Dispoziții generale;
 • Titlul Răspunderea administrativ-disciplinară;
 • Titlul III. Răspunderea administrativ-contravențională;
 • Titlul IV. Răspunderea administrativ-patrimonială.

Partea a VIII-a. Servicii Publice:

 • Titlul Principiile şi clasificarea serviciilor publice;
 • Titlul Reglementarea şi înființarea serviciilor publice;
 • Titlul III. Gestuinea serviciilor publice;
 • Titlul IV. Desființarea serviciilor publice.

3. Codul Civil din 2009, Parte integrantă din Legea 287/2009, Parlamentul României, (r1) cu modificările și completările ulterioare:

 • Titlul IX: Diferite contracte speciale:
 • Capitolul V. Contractul de locațiune:

SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale, Cuprinsul contractului, Noţiune;

SECŢIUNEA a 2-a: Reguli particulare în materia închirierii locuinţelor.

4. Legea nr. 89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, Parlamentul României, cu modificările și completările ulterioare – integral.

5. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Parlamentul României, (r1) cu modificările și completările ulterioare:

 • Capitolul I: Dispoziţii generale, definiţii şi principii;
 • Capitolul II: Drepturile persoanelor cu handicap:

SECŢIUNEA a 3-a: Locuinţă.

6. Legea nr. 52/2003 privind privind transparenţa decizională în administraţia publică, Parlamentul României, (r1) cu modificările și completările ulterioare – integral.

7. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, Parlamentul României, (r3) cu modificările și completările ulterioare:

 • Capitolul II: Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;
 • Capitolul III: Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare;
 • Capitolul IV: Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.

8. Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, Parlamentul României, (r2) cu modificările și completările ulterioare – integral.

9. Legea locuinţei nr. 114/1996, Parlamentul României (r1) cu modificările și completările ulterioare:

 • Capitolul IVAdministrarea clădirilor de locuit;
 • Capitolul V: Locuinţa socială;
 • Capitolul VII1Locuinţa de sprijin.

10. Hotărârea nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome, Guvernul României, cu modificările și completările ulterioare – integral.

11. Norma metodologică din 07.12.2000 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, Parte integrantă din Hotărârea nr. 1275/2000, Guvernul României, cu modificările și completările ulterioare:

 • Capitolul III:Repartizarea şi închirierea locuinţelor.

 

 • pentru postul de referent, debutant, studii medii-post de natură contractuală de execuţie, durată nedeterminată, normă ȋntreagă ȋn cadrul D.G.D.P.P. Medgidia, Compartimentul Administrativ, Deservire şi Intervenţii:

BIBLIOGRAFIA:

1. Constituţia României, Parlamentul României, republicată;

2. Codul Administrativ aprobat de Guvernul României prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, Parlamentul României (r1), cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 52/2003 privind privind transparenţa decizională în administraţia publică, Parlamentul României, (r1) cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, Parlamentul României, (r3) cu modificările și completările ulterioare;

 

TEMATICA

1.Constituţia României, Parlamentul României, republicată:

 • Titlul  I: Principii generale;
 • Titlul  II: Drepturile, libertăţile şi ȋndatoririle fundamentale:
 • Capitolul I: Dispoziţii comune;
 • Capitolul II: Drepturile şi libertăţile fundamentale;
 • Capitolul III: Îndatoririle fundamentale.
 • Titlul III: Autorităţile publice.

 

2. Codul Administrativ, aprobat de Guvernul României prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare:

Partea a III-a. Administraţia Publică Locală:

 • Titlul V. Autoritățile administrației publice locale:
 • Capitolul I: Dispoziţii generale;
 • Capitolul II: Competenţele autorităţilor administraţiei publice locale;
 • Capitolul III: Consiliul local;
 • Capitolul IV: Primarul;
 • Capitolul VIII: Actele autorităţilor administraţiei publice locale.

Partea a VI-a. Statutul Funcţionarilor Publici, Prevederile aplicabile Personalului contractual din Administraţia Publică şi Evidenţa Personalului Plătit din fonduri publice:

 • Titlul III. Personalul contractual din autoritățile şi instituțiile publice:
 • Capitolul I: Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Capitolul II: Personalul contractual încadrat la cabinetul demnitarilor şi aleşilor locali şi la cancelaria prefectului;
 • Capitolul III: Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia;
 • Capitolul IV: Încadrarea şi promovarea personalului contractual;
 • Capitolul V: Managementul personalului contractual din administraţia publică şi gestiunea raporturilor juridice.

Partea a VII-a. Răspunderea administrativă:

 • Titlul Dispoziții generale;
 • Titlul Răspunderea administrativ-disciplinară;
 • Titlul III. Răspunderea administrativ-contravențională;
 • Titlul IV. Răspunderea administrativ-patrimonială.

Partea a VIII-a. Servicii Publice:

 • Titlul Principiile şi clasificarea serviciilor publice;
 • Titlul Reglementarea şi înființarea serviciilor publice;
 • Titlul III. Gestuinea serviciilor publice;
 • Titlul IV. Desființarea serviciilor publice.

3. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, Parlamentul României (r1), cu modificările şi completările ulterioare:

 • Titlul   Contractul individual de muncă:
 • Capitolul I: Încheierea contractului individual de muncă;
 • Capitolul II: Executarea contractului individual de muncă;
 • Capitolul III: Modificarea contractului individual de muncă;
 • Capitolul IV: Suspendarea contractului individual de muncă;
 • Capitolul V: Încetarea contractului individual de muncă:

Sec. 1 – Încetarea de drept a contractului individual de muncă;

Sec. a 2-a – Concedierea;

Sec. a 3-a – Concedierea  pentru motive care ţin de persoana salariatului;

Sec. a 4-a – Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.

 • Titlul XI. Răspunderea juridică:
 • Capitolul I: Regulamentul intern;
 • Capitolul II: Răspunderea disciplinară;
 • Capitolul III: Răspunderea patrimonială.

4. Legea nr. 52/2003 privind privind transparenţa decizională în administraţia publică, Parlamentul României, (r1) cu modificările și completările ulterioare.

5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, Parlamentul României, (r3) cu modificările și completările ulterioare:

 • Capitolul II: Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;
 • Capitolul III: Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare;
 • Capitolul IV: Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.

 

 1. Atribuţii specifice fişei postului:

Pentru postul de referent, treaptă profesională IA, studii medii-post de natură contractuală de execuţie, durată nedeterminată, normă ȋntreagă ȋn cadrul D.G.D.P.P. Medgidia, Compartimentul Administrativ, Deservire şi Intervenţii:

 • stabileşte chiriile pentru locuințele sociale şi din fondul locativ de stat aflate în administrarea D.G.D.P.P. conform contractelor de închiriere;
 • se deplasează în teren şi citeşte contorii de apă rece şi caldă din locuințele menționate mai sus;
 • întocmeste listele de plată pentru titularii contractelor;
 • ține evidența fişelor de apartament chirie şi întreținere;
 • întocmeste registrele de casă;
 • întocmeşte balanțele analitice de verificare a soldurilor aferente contractelor de închiriere încheiate cu persoanele fizice aflate în administrarea D.G.D.P.P.;
 • întocmirea proceselor verbale şi a borderourilor în vederea depunerii banilor încasați;
 • verifică modul în care sunt întreținute locuințele sociale şi din fondul locativ de stat aflate în administrarea D.G.D.P.P.;
 • consiliază titularii contractelor de închiriere locuințe sociale şi din fondul locativ de stat aflate în administrarea D.G.D.P.P.;
 • ține legătura cu administratorul care ține evidența contractelor de închiriere locuințele sociale şi din fondul locativ de stat aflate în administrarea D.G.D.P.P. privind modificările aduse prin acte adiționale contractelor;
 • răspunde de facturarea lunară a chiriilor pentru locuințe sociale şi din fondul locativ de stat aflate în administrarea D.G.D.P.P.;
 • întocmeşte referate privind înaintarea dosarelor debitorilor către consilierul juridic spre a fi referite instanței de judecată în vederea recuperării debitelor restante;
 • arhivează documentele aferente activității desfăşurate în condițiile legii;
 • răspunde la corespondența în termen legal;
 • întocmeşte documentele solicitate de către instituțiile publice care interacționează cu D.G.D.P.P. în termen legal;
 • administrarea şi evidența contractelor şi a locuințelor A.N.L., sociale şi din fondul de stat din Mun. Medgidia;
 • verifică în teren starea locațiilor menționate;
 • întocmirea contractelor de închiriere pentru locațiile mai sus menționate;
 • verificarea termenelor de valabilitate a contractelor de închiriere şi notificarea titularilor cu privire la termenii contractuali;
 • întocmirea actelor adiționale de prelungire şi de modificare a parților din contract;
 • consilierea chiriaşilor titularilor de contracte pentru pregătirea dosarelor de prelungire si de modificare a parților din contract;
 • îndrumarea şi sprijinirea chiriaşilor pentru îndeplinirea de către aceştia a obligațiilor ce le revin cu privire la administrarea şi întreținerea locuințelor, cu respectarea legislației în vigoare;
 • consilierea cetățenilor în vederea depunerii dosarelor pentru locuințe sociale;
 • evidența cererilor şi a anchetelor sociale pentru locuințele sociale şi din fondul de stat;
 • întocmirea procesului verbal de predare/primire a locațiilor având obligația deplasării în teren la momentul predării acestora;
 • participă la acțiunile de verificare efectuate de poliția națională şi poliția locală la locațiile pe care D.G.D.P.P. le are în administrare.

 

Pentru postul de referent, debutant cu studii medii-post de natură contractuală de execuţie, durată nedeterminată, normă ȋntreagă ȋn cadrul D.G.D.P.P. Medgidia, Compartimentul Administrativ, Deservire şi Intervenţii:

 • execută lucrări de construcţie, întreţinere, reparaţie, mentenanţă, amenajare, modernizare, transformare și/sau consolidare, dar şi lucrări cu caracter sezonier irigare, udare şi fertilizare, combatere plante dăunatoare şi dăunători, deszăpezire şi intervenţie în cadrul:

– parcurilor, spaţiilor verzi, căilor de acces, aleilor şi trotuarelor, podeţelor şi mobilierului urban din parcuri;

– zonelor verzi, grădinilor publice, scuarurilor;

– terenurilor de sport;

– locurilor de joacă şi destinate agrementului public;

– tuturor punctelor de lucru, la nevoie, aflate în administrarea şi gestiunea instituţiei;

 • propune în scris responsabilului de compartiment lucrări de întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi şi ţine evidenţa acestora;
 • verifică starea de funcţionare a sistemelor de iluminat nocturn și a sistemelor de supraveghere video, precum şi a altor elemente care ţin de infrastructura tehnică a parcurilor, spaţiilor verzi zonelor verzi, grădinilor publice, scuarurilor, terenurilor de sport şi locurilor de joacă, în caz de defecţiuni sesizează în scris responsabilul de compartiment;
 • participă activ executarea lucrărilor şi la rezolvarea sarcinilor alături de angajaţii compartimentului;
 • execută lucrări de reglementări rutiere şi infrastructură;
 • execută lucrări de construcţie, reparaţie, ȋntreţinere, modernizare, transformare și/sau consolidare a aleilor, trotuarelor şi a pasajelor pietonale, a indicatoarelor rutiere, instalaţiilor de semaforizare și a limitatoarelor de viteză ale municipiului, la solicitarea responsabilului compartimentului;
 • montare mijloace fixe: băncuțe, coşuri de gunoi şi mobilier stradal, etc.;
 • execută lucrări de ȋntreţinere, reparaţii/reabilitare, modernizare a infrastructurii din patrimoniul G.D.P.P. Medgidia: zugrăveli, vopsit, copertare, cosit, fasonat, colectare deşeuri, etc.;
 • manipulează (încarcă/descarcă) aparatură, echipamente, utilaje, materiale, etc., la evenimentele culturale organizate şi nu numai;
 • manipulează și răspunde de exploatarea corectă a echipamentelor și utilajelor din dotare, sesizând responsabilului compartimentului eventualele defecţiuni pentru a lua măsurile necesare de remediere şi reparaţie;
 • manipulează sistemul mobil de irigare;
 • utilizează instalaţiile, utilajele, mașinile, aparatura și echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice (drujbă, motocoasă, foarfecă, motofoarfecă, lopată, cleşte, patent, târnăcop, cutter, frânghii, etc.);
 • execută lucrări de producţie mobilier urban, asfel:
 1. lucrări şi activităţi de sudură, dulgherie, lăcătușerie pentru uşi, geamuri, mobilier de interior și mobilier urban, cu respectarea normelor de protecţia muncii şi P.S.I.;
 2. debitat și sudat materiale pentru ȋntreţinerea porţilor de acces, gardurilor sau a ȋngrădirilor existente, etc.;
 3. manipulează și răspunde de exploatarea corectă a echipamentelor și utilajelor din dotare, sesizând șefului de serviciu eventualele defecţiuni pentru a lua măsurile necesare de remediere;
 4. utilizează instalaţiile, utilajele, mașinile, aparatura și echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice (aparat de sudură, circular abric, compresor, bormașină, flex, betonieră, drujbă, motocoase, foarfeci, motofoarfeci, etc.);
 5. îşi desfăşoară activitatea atât în interiorul clădirilor și anexelor din patrimoniul D.G.D.P.P. Medgidia, cât și ȋn exterior;
 • face parte din echipa de intervenţie în caz de situaţii neprevăzute, condiţii meteo nefavorabile şi calamităţi.