Examen de promovare în grad profesional – Primăria Municipiului Medgidia

Primăria Municipiului Medgidia organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile de promovare din cadrul aparatului propriu, în conformitate cu prevederile art. 476 – art.479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, coroborate cu prevederile HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în data de 15.05.2023, la sediul din strada Decebal, nr. 35.

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 2. să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 3. să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

 

Compartiment Urbanism

Bibliografia:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I și II ale părții a VI -a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 

Tematica:

 • Reglementări privind CAPITOLUL II Drepturile şi libertăţile fundamentale  din Constituția României;
 • Reglementări privind funcția publică;
 • Reglementări privind administrația publică locală;
 • Reglermentări privind răspunderea administativă;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare – integral;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați – integral;
 • Reglementări privind Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 • Reglementări privind Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 • Reglementări privind Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 

Compartiment Urmărire Executare Silită Persoane Fizice

Bibliografia:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I și II ale părții a VI -a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 

Tematica:

 • Reglementări privind CAPITOLUL II Drepturile şi libertăţile fundamentale  din Constituția României;
 • Reglementări privind funcția publică;
 • Reglementări privind administrația publică locală;
 • Reglrmrntări privind răspunderea administativă;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare – integral;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați – integral;
 • Reglementări privind Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 

Serviciul Organizare Evenimente Culturale

Bibliografia:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I și II ale părții a VI -a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. O.U.G. nr.118/2006 privind înființarea, oraganizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale cu modificările și completările ulterioare;

 

Tematica:

 • Reglementări privind CAPITOLUL II Drepturile şi libertăţile fundamentale  din Constituția României;
 • Reglementări privind funcția publică;
 • Reglementări privind administrația publică locală;
 • Reglrmrntări privind răspunderea administativă;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare – integral;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați – integral.
 • O.U.G. nr.118/2006 privind înființarea, oraganizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale cu modificările și completările ulterioare;- integral.

 

Desfășurarea examenului:

 – Proba scrisă în data de 15.05.2023, ora 10,00.

– Interviul – data și ora vor fi anunţate odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

– Locul organizării probei scrise: sediul Primăriei Municipiului Medgidia, str. Decebal nr. 35.

– Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data afișării, respectiv 11.04.2023 – 05.05.2023 la secretariatul comisiei de concurs asigurat de doamna Badea Violeta – consilier superior – Serviciul Resurse Umane, SSM și PSI, care va conține în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere;
 2. copie carnet de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pe ultimii doi ani.
 4. adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

– Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 08.05.2023 – 12.05.2023 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul și pe pagina de internet a instituției.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care  se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 

 

 

Afişat azi : 11 aprilie 2023, ora, 12.00 la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia.