Anunţ privind rezultatele la proba interviu a concursului organizat în data de 02.03.2023 în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante

Nr

crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează

Serviciul Punctaj

 proba interviu

Admis/Respins
1 5311/16.02.2023 Consilier  juridic Cls.I,

Grad profesional asistent

Birou Juridic 96 Admis
2 4048/07.02.2023 Consilier  Cls.I,

Grad profesional superior

Compartiment  Autoritate Tutelară 95,67 Admis
3 3658/03.02.2023 Consilier  Cls.I,

Grad profesional debutant

Compartiment  Agricol 95,34 Admis

 

  • Sunt declarați admiși la proba interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului la proba interviu, la locul desfășurării concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

 

 

 

Secretar:     Lazăr Marioara – consilier superior

 

Afişat astăzi, 07.03.2023, ora 15,00 la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.