Concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unor funcţii publice de execuţie vacante

În conformitate cu  prevederile art.618 alin.(1) lit.b) și alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată  nedeterminată a unor funcţii publice de execuţie vacante, respectiv:

 • 1 post: REFERENT ( CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR), COMPARTIMENT URBANISM, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;
 • 1 post: CONSILIER ( CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL), SERVICIU MONITORIZARE SERVICII PUBLICE, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;
 • 1 post: CONSILIER ( CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT), COMPARTIMENT INSPECȚIE FISCALĂ, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;

Desfășurarea concursului:

– Proba scrisă în data de 06.03.2023, ora 10.00.

– Interviul – data și ora vor fi anunţate odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, conform art. 56 alin.(2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

– Locul organizării probei scrise: sediul Primariei Municipiului Medgidia, str. Decebal nr. 35.

– Dosarele de înscriere se depun, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, la sediul instituţiei, din str. Decebal nr. 35, în perioada 02.02.2023 – 21.02.2023, inclusiv.

– Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 22.02.2023–28.02.2023 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul și pe pagina de internet a instituției.

Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de concurs, coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: doamna Lazăr Marioara, consilier superior – Serviciul Resurse Umane SSM, adresă  e-mail resurse-umane@primaria-medgidia.ro, tel. 0241/812300.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE

 1. REFERENT (ID 570930, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR),

COMPARTIMENT URBANISM :

 • perioada de ocupare: nedeterminată, cu normă întreagă;
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;
 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat.
 • vechime minimă în specialitatea studiilor – 7 ani, conform art.468 alin.(1) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

 1.  CONSILIER (ID 386057, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL),

SERVICIU MONITORIZARE SERVICII PUBLICE:

 • perioada de ocupare: nedeterminată, cu normă întreagă;
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
 • vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani, conform art. 468 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

 1. CONSILIER (ID 570933, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT),

COMPARTIMENT INSPECȚIE FISCALĂ:

 • perioada de ocupare: nedeterminată, cu normă întreagă;
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
 • vechime minimă în specialitatea studiilor: 0 ani.

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE

(1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, candidaţii depun dosarul de concurs, care conţine în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa  3;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153  (2)din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară; nu este cazul
 9. cazierul judiciar;
 10. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

(11) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D.

(12) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (11) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

(5) Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

(6) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. REFERENT ( CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR), COMPARTIMENT URBANISM :

Bibliografia:

 1. Constituţia României, republicată ;
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
 6. Ordinul nr. 233/2016 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
 7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 8. Ordinul nr. 839/2009 – Normă metodologică de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 9. Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 ;
 10. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
 11. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, republicată și actualizată;
 12. Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național;
 13. Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea și revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Tematica:

 1. Constituţia României, republicată, integral;
 2. reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare;
 3. reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 4. reglementări privind funcția publică și statutul funcționarilor publici ;
 5. reglementări privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
 6. reglementări privind normele de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
 7. reglementări privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ;
 8. reglementări privind normele de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 9. reglementări privind cadastrul și publicitatea imobiliară ;
 10. reglementări privind calitatea în construcții ;
 11. reglementări privind  proprietatea publică;
 12. reglementări privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național;
 13. reglementări privind informarea și consultarea publicului cu privire la elaborarea și revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

 

*)Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

 1. Gestionează Planul Urbanistic General (PUG) al municipiului Medgidia,
 2. Gestionează sistemul de bază de date RENNS și GIS, registrul local de numere poștale și nomenclatoare stradale,
 3. Participă și răspunde la rezolvarea reclamațiilor și a sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul de activitate ,
 4. Intocmește și răspunde de corectitudinea documentelor emise de compartimentul urbansim: certificate de urbanism, autorizații de construire, prelungiri de autorizatii de construire, note de constatare, procese verbale de constatare înștiințări către ISC și regularizări de taxe de autorizație de construire, procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, conform competențelor pentru toate lucrările prevazute de Legea nr 50/1991-republicata cu respectarea termenelor legale în vigoare,
 5. Asigură, completează și răspunde de evidențele  corecte în conformitate cu cerințele legii ale registrelor de  certificate de urbanism, autorizații de construire, procese verbale de recepție, registru avize Comisia tehnica  de urbanism si amenajarea teritoriului, dosare privind recepția la terminarea lucrărilor,
 6. Asigură, arhivează, păstrează  și conservă în siguranță copiile documentelor  ce fac obiectul  compartimentului de  urbanism și  fac parte din sistemul de evidența(arhiva) datelor urbane de pe teritoriul administrativ al municipiului Medgidia,
 7. Arhivează documentele din compartimentul de urbanism în conformitate cu prevederile legale  și nomenclatorul arhivistic al unității,
 8. Oferă publicului informații cu privire la RLU al PUG și aplicabilitatea  legilor în vigoare,
 9. Colaborează cu toate instituțiile locale, județene și centrale  în vederea rezolvării situațiilor care apar la un moment dat  cu privire la urbanism și amenajarea teritoriului.

 

 1.   CONSILIER (CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL), SERVICIU MONITORIZARE SERVICII PUBLICE

Bibliografia:

 • Constituţia României, republicată ;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, integral;
 • Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, integral;
 • Legea 265/2006 privind protecția mediului;
 • Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;

Tematica:

 1. Constituţia României, republicată, integral;
 2. reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare;
 3. reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 4. reglementări privind funcția publică și statutul funcționarilor  publici ;
 5. reglementări privind serviciile comunitare de utilități publice;
 6. reglementări privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
 7. reglementări privind protecția mediului;
 8. reglementări privind administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;

 

*)Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI  

 1. Pune în aplicare actele normative (legi, hotărâri şi ordonanţe ale guvernului, hotărâri ale consiliului local şi dispoziţii ale primarului) referitoare la activitatea de întreţinerea spaţiilor verzi publice de pe raza UAT Medgidia;
 2. Supraveghează şi monitorizează activitatea de întreţinere şi intervenţii cu lucrări şi utilaje specifice spaţiilor verzi publice dinmunicipiulMedgidia;
 3. Verifică şi constată situaţia arborilor de pe domeniul public care prezintă degradări fizice importante, depăşiţi de maturitate, parţial sau total uscaţi, care sunt în pericol de a se prăbuşi, care au o traiectorie anormală de creştere faţă de poziţia corespunzătoare dezvoltării acestora şi iniţiază programe pentru tăierea /fasonarea acestora;
 4. Monitorizează activitatea de tăiere /fasonare a arborilor, în corelare cu Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul municipiului Medgidia, de tundere ornamentală a plantaţiilor de gard viu, de cosire a ierbii de pe domeniul public, precum şi activitatea de încărcare şi transport a deşeurilor vegetale şi a deşeurilor lemnoase rezultate din tăieri şi/sau fasonări;
 5. Urmăreşte executarea acţiunilor de igienizare a spaţiilor verzi publice din municipiu, care nu sunt cuprinse în programul zilnic şi/sau săptămânal de lucru, precum şi încărcarea şi transportul deşeurilor, rezultate după curăţarea terenului de gunoaie, frunze, crengi uscate, etc;
 6. Propune măsuri de remediere a deficienţelor constatate pe domeniul public, din sfera sa de activitate;
 7. Urmăreşte executarea corespunzătoare a lucrărilor, confirmă calitatea şi cantitatea acestora şi asigură documentele necesare în vederea decontării lor (procese verbale de constatare, situaţii de lucrări, alte documente);
 8. Participă la elaborarea şi întocmirea unor proiecte /programe care să asigure conservarea spaţiilor verzi publice, în corelare cu Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul municipiului şi asigură documentele necesare (caiet de sarcini, referate de specialitate, referate de necesitate, etc.) în vederea întocmirii contractelor de prestări servicii/ lucrări/ produse, încheiate cu operatorii de servicii şi/sau lucrări sau cu furnizorii de produse;
 9. Monitorizează şi alte activităţi din sfera serviciilor publice, la solicitarea şefilor ierarhici superiori şi propune măsuri de eficientizare în cazul neasigurării performanţei de către operatori;
 10. Analizează informaţiile din lucrările repartizate de şeful ierarhic superior, referitor la sfera proprie de activitate;
 11. Întocmeşte rapoarte de informare cu privire la activitatea desfăşurată şi la neregulile constatate;
 12. Răspunde în termen legal la corespondenţa repartizată;

 

 1. CONSILIER (CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT), COMPARTIMENT INSPECȚIE FISCALĂ

Bibliografia:

 1. Constituţia României, republicată ;
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – Titlul IX – Impozite și taxe locale, Cap.1-4;
 6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare  – Titlul I Dispoziții generale, Titlul VIII – soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale ;
 7. Codul de Procedură Civilă, Cartea a V- a – Despre executarea silită, Titlul I, Dispoziții generale, Capitolul I   Scopul și obiectul executării silite, Capitolul II – Titlul executoriu;
 8. Codul Civil, Cartea a IV- a- Despre moștenire și libertăți , Titlul I, Dispoziții referitoare la moștenire în general- Cap.I, Dispoziții generale, Capitolul II Condițiile generale ale dreptului de a moșteni, Titlul II Moștenirea legală – Cap.I Dispoziții generale , Cap.II Reprezentarea succesorală, Capitolul III Moștenitorii legali ;
 9. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – integral;

 

Tematica:

 1. Constituția României, republicată, integral;
 2. reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare;
 3. reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 4. reglementări privind funcția publică și statutul funcționarilor publici;
 5. reglementări privind Codul Fiscal ;
 6. reglementări privind Codul de Procedură Fiscală;
 7. reglementări privind Codul de Procedură Civilă;
 8. reglementări privind Codul Civil;
 9. reglementări privind contenciosul administrativ;

*)Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

 • constatarea și investigarea fiscală a tuturor actelor și faptelor rezultând din activitatea contribuabilului supus inspecției fiscale sau altor persoane privind legalitatea și conformitatea declarațiilor fiscale, corectitudinea și exactitatea îndeplinirii obligațiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale.
 • analiza și evaluarea informațiilor fiscale, în vederea confruntării declarațiilor fiscale cu informațiile proprii sau din alte surse.
 • propune sancționarea, potrivit legii, a faptelor constatate și dispunerea de măsuri pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la prevederile legislației fiscale.
 • verificarea concordanței dintre datele din declarațiile fiscale cu cele din evidența contabilă a contribuabilului.
 • stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferențelor, dupa caz, față de creanța fiscală declarată și/sau stabilită, la momentul începerii inspecției fiscale.
 • întocmește documentația necesară sesizării organelor de urmărire penală în legatură cu constatările efectuate cu ocazia inspecției fiscale și care ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, în condițiile prevazute de legea penală.
 • Participă la inventarierea materiei impozabile conform prevederilor legale.

Afişat astăzi : 02 februarie 2023 la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.