Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unor posturi contractuale, vacante, în data de 20.02.2023 – Poliția Locală Medgidia

Poliția Locală a municipiului Medgidia, cu sediul în municipiul Medgidia, str. Republicii, nr. 60B, județul Constanța, organizează, conform prevederilor H.G. nr. 1336/2022 cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unor posturi contractuale, vacante, în data de 20.02.2023-proba scrisă, după cum urmează:

referent IA la Compartimentul Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local aparținând Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Pază și Monitorizare Obiective de Interes Public Local (3 posturi)

 

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv de la data de 20.01.2023 până la data de 06 februarie 2023 între orele 08.30-16.00, candidaţii depun dosarul de concurs la sediul administrativ al Poliției Locale a municipiului Medgidia, str. Tudor Vladimirescu nr. 13, municipiul Medgidia, județul Constanța care va conţine în mod obligatoriu:

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european;
 10. declarație pe propria răspundere a candidatului că este apt/ă pentru a susține probele sportive conform Anexa C din Regulamentul de organizare și funcționare al Poliției Locale a municipiului Medgidia.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Condiţii generale:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice

– să fie absolvenţi cu diplomă de bacalaureat ai învăţământului liceal;

– să fie atestat profesional, conform prevederilor Legii 333/2003;

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se cere;

– rezistență la efort fizic, care se testează prin proba sportivă;

Concursul se va desfășura astfel:

– 06.02.2023, orele 16.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;

– 07.02.2023, orele 14.00 – afișarea rezultatului selecției dosarelor;

– 15.02.2023, orele 09.00 – proba sportivă în cadrul Complexului Sportiv ”Iftimie Ilisei” din municipiul Medgidia;

-20.02.2023, orele 09.00 – proba scrisă în Sala de spectacole a Casei de cultură ”I.N. Roman”, str. Republicii nr. 5, municipiul Medgidia, județul Constanța;

– interviul candidaţilor admişi se susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului se va afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai canditații declarați admiși la etapa precedentă.

Notarea probei sportive, probei scrise și a interviului se afișează pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia, www.primaria-medgidia.ro secțiunea Informare-Anunțuri, precum și la sediul administrativ al Poliției Locale a municipiului Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13, municipiul Medgidia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecției dosarelor,  a probei scrise și a interviului, după caz, pot formula contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, conform art. 53 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Bibliografia se poate accesa de aici

Formularul de înscriere se poate accesa de aici

Reguli, norme, probe și bareme pentru proba sportivă se pot accesa de aici

Declarația pe propria răspundere se poate accesa de aici

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul administrativ al Poliţiei Locale a municipiului Medgidia, str. Tudor Vladimirescu nr. 13, municipiul Medgidia, secretarul comisiei de concurs și a comisiei de contestații, doamna Andreea-Eugenia Ivan, adresă e-mail politia-locala@primaria-medgidia.ro, telefon 0734984787.

 

Afişat astăzi, 20.01.2023, ora 08.30.