Anunț – examen de promovare în grad profesional

Primăria Municipiului Medgidia organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile de promovare din cadrul aparatului propriu, în conformitate cu prevederile art. 476 – art.479 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, coroborate cu prevederile HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în data de 30.01.2023, la sediul din strada Decebal, nr.35.

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 2. să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 3. să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

Compartiment Tehnic Investiții

Bibliografia:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construire, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 7. H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
 8. H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnice-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

 

Tematica:

 –   Reglementări privind CAPITOLUL II Drepturile şi libertăţile fundamentale  din Constituția României;

–  Reglementări privind Codul administrativ – Partea a VI a –Condiții de vechime în specialitatea studiilor la ocuparea funcțiilor publice de execuție și de conducere;

– Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare – integral;

–  Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi – integral;

– Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construire, republicată, cu modificările și completările ulterioare; – integral;

–  Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare – integral.

–  H.G. nr.343/2017 pentru modificarea H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora – integral;

– H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnice-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice – integral.

Compartiment Evidența Populației

Bibliografia:

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. H.G. nr.295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil;
 6. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;

 

Tematica:

 • Reglementări privind CAPITOLUL II Drepturile şi libertăţile fundamentale  din Constituția României;
 • Reglementări privind Codul administrativ – Partea a VI a –Titlul I – Dispoziţii generale, Titlul II – Statutul funcționarilor publici;
 • G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare – integral;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați – integral.
 • G. nr.295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil – integral;
 • U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români – integral.

 

Serviciul Organizare Evenimente Culturale

Bibliografia:

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. O.U.G. nr.118/2006 privind înființarea, oraganizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale cu modificările și completările ulterioare;

 

Tematica:

 • Reglementări privind CAPITOLUL II Drepturile şi libertăţile fundamentale  din Constituția României;
 • Reglementări privind Codul administrativ – Partea a VI a –Titlul I – Dispoziţii generale, Titlul II – Statutul funcționarilor publici;
 • G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare – integral;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați – integral.
 • U.G. nr.118/2006 privind înființarea, oraganizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale cu modificările și completările ulterioare – integral;

 

Biroul Juridic

Bibliografia:

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Reglementări privind Codul de Procedură Civilă cu modificările și completările ulterioare;
 6. Reglementări privind Codul Civil/2009 cu modificările și completările ulterioare;

 

Tematica:

 • Reglementări privind CAPITOLUL II Drepturile şi libertăţile fundamentale  din Constituția României;
 • Reglementări privind Codul administrativ – Partea a VI a –Titlul I – Dispoziţii generale, Titlul II – Statutul funcționarilor publici;
 • G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare – integral;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați – integral.
 • Legea nr.17/2000 asistența socială a persoanelor vârstnice cu modificările și completările ulterioare – integral;
 • Codul de Procedură Civilă cu modificările și completările ulterioare – integral;
 • Codul Civil/2009 cu modificările și completările ulterioare – integral.

 

Desfășurarea examenului:

– Proba scrisă în data de 30.01.2023, ora 10,00.

– Interviul – data și ora vor fi anunţate odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

– Locul organizării probei scrise: sediul Primăriei Municipiului Medgidia, str. Decebal nr. 35.

– Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data afișării, respectiv 29.12.2022 – 17.01.2023 la secretariatul comisiei de concurs asigurat de doamna Badea Violeta – consilier superior – Serviciul Resurse Umane, SSM, care va conține în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere;

b) copie carnet de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pe ultimii doi ani.

d) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 18.01.2023 – 25.01.2023 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul și pe pagina de internet a instituției.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care  se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.