Proiectul Ordinii de zi privind ședința ordinară din data de 15 decembrie 2022, ora 16:30

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. Depunerea jurământului de către supleant, respectiv domnul Ismail Feuzi.
 2. Proiect de hotărâre nr. 256/08.12.2022 privind modificarea componenței Comisiei de specialitate pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură, ca urmare a demisiei domnului Copilu Viorel-Ciprian.
 3. Proiect de hotărâre nr. 236/29.11.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2023, aplicabile la nivelul Municipiului Medgidia.
 4. Proiect de hotărâre nr. 246/29.11.2022 privind actualizarea tarifelor și taxelor practicate de Direcția de Gestionare a Domeniului Public și Privat Medgidia, în anul 2023.
 5. Proiect de hotărâre nr. 254/08.12.2022 pentru validarea Dispoziției primarului nr. 1169/28.11.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2022.
 6. Proiect de hotărâre nr. 237/29.11.2022 privind acordarea unui sprijin financiar doamnei Nițescu Valerica, în calitate de tutore al numitei Ion Lenuța.
 7. Proiect de hotărâre nr. 238/29.11.2022 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” COD MySmis 130963.
 8. Proiect de hotărâre nr. 252/07.12.2022 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 312/04.11.2021.
 9. Proiect de hotărâre nr. 253/07.12.2022 pentru îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 73/09.08.2010.
 10. Proiect de hotărâre nr. 255/08.12.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE POD RUTIER PESTE CANALUL DUNĂRE-MAREA NEAGRĂ DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA”.
 11. Proiect de hotărâre nr. 239/29.11.2022 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a municipiului Medgidia.
 12. Proiect de hotărâre nr. 247/06.12.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unui imobil – teren situat pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 12875/28.11.2022.
 13. Proiect de hotărâre nr. 241/29.11.2022 privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren intravilan în suprafață de 6187 mp, situat în mun. Medgidia, str. Vîlcelelor, nr. 4, jud. Constanța, având număr cadastral 110783 și înscris în Cartea funciară nr. 110783 a localității Medgidia.
 14. Proiect de hotărâre nr. 240/29.11.2022 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului construcție, identificat cadastral sub nr. 108530 și înscris în Cartea Funciară Nr. 108530 a localității Medgidia, situat în mun. Medgidia, str. Ion Voicu, nr. 5, jud. Constanța.
 15. Proiect de hotărâre nr. 242/29.11.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 2816 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110853 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110853, situat în localitatea Valea Dacilor, str. Iunus Emre, nr. 13, jud. Constanța.
 16. Proiect de hotărâre nr. 243/29.11.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 428 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110842 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110842, situat în localitatea Remus Opreanu, str. Târgului, nr. 1A, jud. Constanța.
 17. Proiect de hotărâre nr. 244/29.11.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 639 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110852 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110852, situat în localitatea Remus Opreanu, str. Patriei, nr. 1B, jud. Constanța.
 18. Proiect de hotărâre nr. 245/29.11.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 364 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110839 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110839, situat în localitatea Remus Opreanu, str. Patriei, nr. 1C, jud. Constanța.
 19. Proiect de hotărâre nr. 248/06.12.2022 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului compus din construcție și teren, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, situat în mun. Medgidia, str. Rahovei, nr. 51A bis, jud. Constanța, identificat cu număr cadastral 110650 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110650.
 20. Proiect de hotărâre nr. 250/06.12.2022 privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE PARC EOLIAN, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES EXISTENTE, DRUMURI NOI ÎN PARC, TRASEU ELECTRIC, STAȚIE DE TRANSFORMARE ȘI RACORDARE LA SEN – S.C. ROMCIM S.A.
 21. Proiect de hotărâre nr. 257/08.12.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie – martie 2023.
 22. Proiect de hotărâre nr. 258/12.12.2022 privind suplimentarea numărului de burse pentru anul școlar 2022 – 2023, care se vor acorda elevilor Școlii Gimnaziale „Constantin Brâncuși” din municipiul Medgidia, județul Constanța.
 23. Proiect de hotărâre nr. 259/13.12.2022 pentru modificarea H.C.L. nr. 203/27.10.2022 privind aprobarea depunerii și implementării proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Medgidia, județul Constanța”.
 24. Proiect de hotărâre nr. 260/14.12.2022 privind aprobarea documentației specifice delegării serviciului de salubrizare al Municipiului Medgidia, județul Constanța.
 25. Proiect de hotărâre nr. 261/15.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2022.
 26. Proiect de hotărâre nr. 262/15.12.2022 privind aprobarea proiectului „Dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Medgidia cu echipamente și materiale destinate îmbunătățirii actului medical”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului finanțat prin  PNRR, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate, INVESTIȚIA: I 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I 1.3 Unități de asistența medicală ambulatorie.

II. DIVERSE

 1. Plângerea prealabilă nr. 22E 0061/16.11.2022 formulată de U.D.T., înregistrată la Primăria Municipiului Medgidia sub nr. 36138/29.11.2022.