Anunț – Examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici

Primăria Municipiului Medgidia organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile de promovare din cadrul aparatului propriu, în conformitate cu prevederile art. 476 – art. 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, coroborate cu prevederile HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în data de 22.11.2022, la sediul din strada Decebal, nr. 35.

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 2. să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 3. să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

 

Compartiment Resurse Umane SSM și PSI

Bibliografia:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;

 

Tematica:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Partea VI Titlu I și II;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;

 

Desfășurarea examenului:

– Proba scrisă în data de 22.11.2022, ora 11,00.

– Interviul – data și ora vor fi anunţate odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

– Locul organizării probei scrise: sediul Primariei Municipiului Medgidia, str. Decebal nr. 35.

– Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data afișării, respectiv 24.10.2022 – 14.11.2022 la secretariatul comisiei de concurs asigurat de doamna Badea Violeta – consilier superior – Serviciul Resurse Umane, SSM, care va conține în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere;

b) copie carnet de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pe ultimii doi ani.

d) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

– Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 15.11.2022 –21.11.2022 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul și pe pagina de internet a instituției.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care  se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.