Anunț public privind achiziționarea de „Servicii de restaurant si catering pentru organizare de evenimente/seminarii/reuniuni apartinand Municipiului Medgidia”, coduri CPV 55520000-1 – Servicii de catering, 55300000-3 – Servicii de restaurant şi de servire a mâncării.

  Municipiul Medgidia, intentioneaza sa achizitioneze, in baza dispozitiilor cap. III, sectiunea 5-Paragraful 8, art. 101 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor la atribuirea contractului de achititie publica din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmatoarele servicii cuprinse in anexa 2 din Legea 98/2016

  „Servicii de restaurant si catering pentru organizare de evenimente/seminarii/reuniuni apartinand Municipiului Medgidia”, coduri CPV 55520000-1 – Servicii de catering, 55300000-3 – Servicii de restaurant şi de servire a mâncării.

  Descrierea succinta a evenimentului:

  Primaria Municipiului Medgidia prin Serviciul de Relatii Publice Invatamant si Sport promoveaza si organizeaza evenimente locale, care se desfasoara in Municipiul Medgidia. Prezenta procedura consta în achiziționarea de servicii pentru organizarea de minim 20 – maxim 35 evenimente într-o perioada de 12 luni, care pot include servicii pentru asigurarea mesei, precum si amenajarea acestora in scopul desfășurării optime a evenimentelor organizate.
  Documentele de calificare si modul de elaborarea a ofertei/ofertelor sunt cele specificate in caietul de sarcini si fisa de date.

  Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: selectia ofertei se va realiza pe baza criteriului: „Pretul cel mai scazut” (conform fisei de date).

  Valoarea estimata a acestui contract este de: 1.600.000 lei fara TVA
  Sursa de finantare: bugetul local
  Modul de prezentare al ofertei: oferta se va prezenta in plic sigilat pe care va fi notat Oferta pentru procedura de atribuire a contractului de achizitie: „Servicii de restaurant si catering pentru organizare de evenimente/seminarii/reuniuni apartinand Municipiului Medgidia”, numele si adresa beneficiarului, numele ofertantului si mentiunea „A nu se deschide inainte de sesiunea de deschidere a ofertelor, 21.09.2022, ora 15.30 ”.
  Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 21.09.2022, ora 15.30.

  Oferta și documentele care însoțesc oferta se vor depune: la sediul autoritatii contractante Municipiul Medgidia, str. Decebal, nr. 35, judetul Constanta, Biroul Achizitii Publice, Camera 47. Relatii suplimentare si clarificari se pot obtine la nr. de telefon: 0241.812.300 interior 112.
  Data deschiderii ofertelor: 21.09.2022.
  Ofertele vor fi redactate in limba romana.
  Ofertantii vor trebui sa-si mentina valabila oferta termen de 60 de zile de la data transmiterii ofertei catre autoritatea contractanta.
  Documentaţia de atribuire a achiziţiei se poate descărca de pe pagina web: www.primaria-medgidia.ro, secţiunea Anunturi.

  Caiet de sarcini

  Fisa date

  Formulare

  Invitatie de participare

  Model acord cadru

  Model contract subsecvent