Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă – director executiv, Direcția Economică

În temeiul prevederilor art. 464 și art. 618 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă, respectiv:

 

 • 1 post (post unic): director executiv – Direcția Economică

 

Desfășurarea concursului:

– Proba scrisă în data de 08.09.2022, ora 10.00.

– Interviul – data și ora vor fi anunţate odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

– Locul organizării probei scrise: sediul Primăriei Municipiului Medgidia, str. Decebal nr. 35.

– Dosarele de înscriere se depun, în termen de 20 zile de la data apariției anunțului, la sediul instituţiei, din str. Decebal nr. 35, în perioada 08.08.2022 – 29.08.2022, inclusiv.

– Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 30.08.2022– 05.09.2022 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul și pe pagina de internet a instituției.

 

Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de concurs, coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: doamna Buhuș Tudora, consilier superior – Serviciul Resurse Umane SSM, adresă e-mail resurse-umane@primaria-medgidia.ro, tel.0241812300.

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Științe Economice
 • absolvent cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani
 • certificat de atestare în domeniul Sistemului European de Conturi

 

 • Director Executiv, clasa I, grad II – Direcția Economică

– perioada de ocupare: nedeterminată, cu normă întreagă;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE

1) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008; Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziție candidaților, din oficiu, prin publicare pe pagina de internet în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul instituției, Serviciul Resurse Umane, în format letric;

2) curriculum vitae, modelul comun european;

3) copia actului de identitate;

4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei; Adeverințele care au alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor;

6) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

7) cazierul judiciar; Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

 

Actele mai sus menționate, se prezintă în copii legalizate sau copii însoțite de documente originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

 

Bibliografia:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, partea a III-a și titlul I și II ale parții a VI-a;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 7. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
 8. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare
 9. Legea nr. 273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 82/1991  a  contabilităţii,  republicată(4),  cu  modificările  şi completările ulterioare;
 11. Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr.  1792/2002  pentru  aprobarea Normelor  metodologice  privind  angajarea,  lichidarea,  ordonanţarea  şi  plata cheltuielilor  instituţiilor  publice, precum  şi  organizarea,  evidenţa  şi  raportarea angajamentelor bugetare legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 14. HG. Nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Noului Cod Fiscal;
 15. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 16. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice.

 

Tematica:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, partea III și titlul I și II ale părții VI;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 7. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
 8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare
 9. Legea nr. 273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 82/1991  a  contabilităţii,  republicată(4),  cu  modificările  şi completările ulterioare;
 11. Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr.  1792/2002  pentru  aprobarea Normelor  metodologice  privind  angajarea,  lichidarea,  ordonanţarea  şi  plata cheltuielilor  instituţiilor  publice, precum  şi  organizarea,  evidenţa  şi  raportarea angajamentelor bugetare legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 14. HG. Nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Noului Cod Fiscal;
 15. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 16. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice.

 

*)Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

Director executiv – Direcția Economică

 • Organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a institutiei in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
 • Asigura organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale institutiei;
 • Organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului;
 • Raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in documentele justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul institutiei si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • Raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul institutiei;
 • Raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin o data pe an, pe parcursul functionarii, in orice situatii prevazute de lege si ori de cate ori primarul o cere;
 • Organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
 • Raspunde de evidenta formularelor cu regim special;
 • Organizeaza controlul asupra operatiunilor patrimoniale;
 • Raspunde de respectarea disciplinei de casa , a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar;
 • Asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor institutiei fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
 • Supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational;
 • Supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor;
 • Asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare;
 • Efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant, pe care o prezinta consiliului local;
 • Este consultat de catre entitatile functionale ale institutiei cu problemele referitoare la activitatea directiei;
 • Este consultat de catre conducerea institutiei in probleme care sunt de competenta directiei;
 • Participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul directiei;
 • Intocmeste aprecieri asupra activitatii desfasurate de personalul din subordine;
 • Reprezinta institutia in cazurile incredintate prin delegare;
 • Raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul directiei pe care o coordoneaza;
 • Ia masuri si raspunde pentru organizarea, rationalizarea si simplificarea muncii in cadrului serviciului prin generalizarea prelucrarii informatiilor financiare si contabile cu ajutorul tehnicii de calcul;
 • Raspunde de rezolvarea in limitele competentei stabilite a cererilor sau le indruma spre rezolvare organelor de drept;
 • Indruma, coordoneaza si raspunde de activitatea de executare silita, organizeaza cand este cazul, ridicarea si depozitarea bunurilor sechestrate, solicitand eventual si valorificarea acestora in conditiile legii;
 • Propune in toate etapele nivelul veniturilor proprii referitoare la bugetul local pentru partea de taxe si impozite in vederea elaborarii bugetului local;
 • Urmareste si raspunde de elaborarea corespunzatoare si termenele stabilite a studiilor, analizelor, informatiilor, rapoartelor si celorlalte lucrari sau actiuni cuprinse in programele de activitate sau dispuse de conducerea unitatii;
 • In limitele componentelor stabilite de conducerea unitatii, reprezinta directia pe care o conduce in relatiile cu agentii economici, institutiile publice si persoanele fizice;
 • Urmareste si verifica activitatea profesionala a personalului din subordine, ii indruma si sprijina in scopul operativitatii, capacitatii si competentei lor in indeplinirea sarcinilor incredintate;
 • Intocmeste fisele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului din subordine;
 • Păstrează confidențialitatea informațiilor gestionate;
 • Indeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii stabilite de către primarul municipiului Medgidia cu respectarea prevederile art. 437 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Respectă dispozițiile Regulamentului European nr. 679/2016 si a Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
 • Respectă prevederile art. 438 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare privind delegarea de atribuții;
 • Respectă prevederile Legii nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.