Concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 (patru) funcții publice specifice, de execuţie, vacante – Poliția Locală Medgidia

Poliţia Locală a Municipiului Medgidia organizează, începând cu data de 08.08.2022, concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 (patru) funcții publice specifice, de execuţie, vacante, de polițiști locali.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Poliţia Locală a Municipiului Medgidia, cu sediul în municipiul Medgidia, str. Republicii, nr. 60B, Jud. Constanța, organizează concurs de recrutare cu durată normală a timpului de muncă care este, de regulă, de 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână, cu excepțiile prevăzute de lege, a următoarelor funcții publice:

3 funcții publice specifice, de execuție, vacante, de polițiști locali, clasa I, grad profesional debutanți, în Compartimentul Ordine și liniște publică aparținând Serviciului Dispecerat, Ordine și liniște publică

1 funcție publică specifică, de execuție, vacantă, de polițist local, clasa III, grad profesional debutant, în Compartimentul Ordine și liniște publică aparținând Serviciului Dispecerat, Ordine și liniște publică

Desfășurarea concursului:

 • depunere dosare – perioada 07-26.07.2022, orele 08.30-16.00;
 • proba sportivă – în data de 08.08.2022, orele 09.00 se va susține în cadrul Complexului Sportiv ”Iftimie Ilisei” din municipiul Medgidia;
 • proba scrisă – în data de 11.08.2022, orele 09.00 se va desfășura în Sala de spectacole a Casei de Cultură „I.N. Roman”, str. Republicii nr. 5, municipiul Medgidia, județul Constanța
 • interviul – data, ora și locația vor fi anunţate odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice specifice, vacante, de execuţie de polițiști locali, conform art. 56 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai canditații declarați admiși la etapa precedentă.

Notarea probei sportive, probei scrise și a interviului se afișează pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia, www.primaria-medgidia.ro secțiunea Informare-Anunțuri, precum și la sediul administrativ al Poliției Locale a municipiului Medgidia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13, municipiul Medgidia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

Condiţiile generale de participare la concursul de recrutare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OG 57/2019:

„(1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.”

 

Condiţiile specifice de participare la concursul de recrutare:

Compartiment Ordine Publică:

Polițist local, clasa I, grad profesional debutant – 3 posturi:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ştiinţe administrative, programul de studii Poliție locală

– nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

– rezistență la efort fizic, care se testează prin proba sportivă

 

Polițist local, clasa III, grad profesional debutant – 1 post:

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

– nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

– rezistență la efort fizic care se testează prin proba sportivă

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, la sediul administrativ al Poliției Locale a municipiului Medgidia din strada Tudor Vladimirescu nr. 13, localitatea Medgidia, județul Constanța, în perioada 07-26.07.2022, între orele 08.30-16.00.

Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice specifice, de execuție, vacante:

1) formularul de înscriere (pentru poliţist local clasa I, pentru poliţist local clasa III) prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008. Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziţie candidaţilor, din oficiu, prin publicare pe pagina de internet în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediul instituţiei, Biroul Resurse Umane, în format letric;
2) curriculum vitae, modelul comun european;
3) copia actului de identitate;
4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
5) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; Adeverinţele care au alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;
6) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
7) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară (model aici);

8) cazierul judiciar; Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Actele mai sus menţionate se prezintă în copii legalizate sau copii însoţite de documente originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 27.07-02.08.2022, iar rezultatul acesteia se va afișa la sediul administrativ al instituției și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia, www.primaria-medgidia.ro secțiunea Informare-Anunțuri.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile de participare la concurs, atribuțiile prevăzute în fișa postului şi bibliografia stabilită se afişează la sediul administrativ al Poliției Locale a Municipiului Medgidia şi pe site-ul Primăriei Municipiului Medgidia, www.primaria-medgidia.ro secțiunea Informare-Anunțuri.

Bibliografie/Tematică se poate descărca de aici

Atribuțiile postului se pot descărca de aici

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: doamna Ana-Gianina Muscoi, Șef birou Resurse umane, Financiar-contabil, Achiziții publice și Salarizare, tf. 0722272078, fax: 0241816460, adresă  e-mail: politia-locala@primaria-medgidia.ro