Concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a unor funcţii publice de execuţie temporar vacante

În conformitate cu  prevederile art. 618 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Municipiului Medgidia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a unor funcţii publice de execuţie temporar vacante, respectiv:

 

 • 1 post: INSPECTOR (CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR), COMPARTIMENTUL TEHNIC INVESTIȚII, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;
 • 1 post: REFERENT (CLASA III, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT), COMPARTIMENT AGRICOL, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;

 

Desfășurarea concursului:

– Proba scrisă în data de 06.07.2022, ora 10.00.

– Interviul – data și ora vor fi anunţate odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, conform art. 56 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

– Locul organizării probei scrise: sediul Primăriei Municipiului Medgidia, str. Decebal nr. 35.

– Dosarele de înscriere se depun, în termen de 8 zile de la data publicării anunțului, la sediul instituţiei, din str. Decebal nr. 35, în perioada 20.06.2022 – 27.06.2022, inclusiv.

– Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în data de 28.06.2022 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul și pe pagina de internet a instituției.

Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de concurs, coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: doamna Lazăr Marioara, consilier principal – Serviciul Resurse Umane SSM, adresă e-mail resurse-umane@primaria-medgidia.ro, tel. 0241/812300.

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA PE DURATĂ DETERMINATĂ A  FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUŢIE TEMPORAR VACANTE

 

INSPECTOR (ID , CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR), COMPARTIMENT TEHNIC INVESTIȚII:

 • perioada de ocupare: determinată, cu normă întreagă;
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Inginerie mecanică.
 • vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani, conform art. 468 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

REFERENT (ID 386017, CLASA III, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT) COMPARTIMENT TEHNIC INVESTIȚII:

 • perioada de ocupare: determinată, cu normă întreagă;
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;
 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
 • fără vechime în specialitatea studiilor.

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA PE DURATĂ DETERMINATĂ A FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUŢIE TEMPORAR VACANTE

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008; Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziție candidaților, din oficiu, prin publicare pe pagina de internet în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul instituției, Serviciul Resurse Umane, în format letric;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei; Adeverințele care au alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
 7. cazierul judiciar; Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Actele mai sus menționate, se prezintă în copii legalizate sau copii însoțite de documente originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

 

BIBLIOGRAFIE

INSPECTOR ( CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR), COMPARTIMENT TEHNIC INVESTIȚII :

Bibliografia:

 • Constituţia României, republicată, integral;
 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, integral;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construire republicată, cu modificările și completările ulterioare, integral;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții  republicată cu modificările și completările ulterioare, integral;
 • HG nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, integral;
 • HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Tematica:

 • reglementări privind funcţia publică;
 • reglementări privind administraţia publică;
 • reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminarea;
 • reglementări privind activitatea de tehnic investiții.

*)Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

  

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

 • Organizează şi răspunde de recepţia obiectivelor de investiţii, cu respectarea întocmai a prevederilor din proiect şi respectarea legilor în vigoare;
 • Organizează şi participă la ofertările şi licitaţiile privitoare la obiectivele de investiţii din cadrul Primăriei, precum şi a celorlalte unităţi bugetare de pe raza municipiului Medgidia;
 • Verifică lucrările executate;
 • Asigură, din partea beneficiarului, pe parcursul execuţiei lucrărilor, controlul si verificarea fazelor intermediare, pentru ca în final, lucrarea să corespundă contractului semnat de cele două părţi;
 • Cere oprirea, refacerea sau remedierea lucrărilor executate necorespunzător din punct de vedere a calităţii;
 • Întocmeşte lista lucrărilor de investiţii care urmează a fi continuate sau începute, precum şi dotările şi utilajele propuse a fi achiziţionate;
 • Asigură obţinerea în termen a acordurilor şi avizelor care, conform contractului încheiat, cad în sarcina beneficiarului;
 • Asigură în termen util studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice privitoare la obiectivele a căror desfăşurare este aprobată prin lista de investiţii;
 • Urmăreşte şi avizează lucrările real executate şi a căror calitate este corespunzătoare;
 • Întocmirea formularelor către Direcţia Judeţeană de Statistică;
 • Asigură din timp studii de fezabilitate şi proiecte tehnice pentru obiectivele de investiţii programate, precizează tipul de instalaţii şi aparatura ce urmează a fi utilizată pentru tema de proiectare, urmând ca proiectantul să aducă modificări ulterioare în documentaţie;
 • Participă împreună cu unităţile de proiectare şi de construcţii la definitivarea graficelor de eşalonare a investiţiei inclusiv graficul de livrare a utilajelor pentru obiectivul de investiţii funcţie de programele anuale;
 • Ia măsuri pentru asigurarea în termen a admiterii la finanţare a obiectivelor, prevăzute în Programul de investiţii;
 • Urmăreşte realizarea şi punerea în funcţie, la termenele aprobate a investiţiilor prevăzute;
 • Urmăreşte realizarea programelor de montaj a utilajelor, astfel încât să se prevină crearea de stocuri de utilaje şi să se respecte începerea probelor tehnologice;
 • Supraveghează realizarea corectă a lucrărilor pe faze, în conformitate cu proiectele de execuţie şi semnalează proiectantului abaterile constatate la proiect;
 • Colaborează cu centrele bugetare din subordinea Primăriei în vederea întocmirii planurilor de reparaţii;
 • Colaborează cu toate compartimentele funcţionale şi are relaţii cu unităţi economice şi instituţii în domeniu;
 • Colaborează pentru realizarea activităţii cu diferite instituţii;
 • Asigură secretariatul Consiliului Tehnico-Economic pentru promovarea investiţiilor noi;
 • Completează inventarul domeniului public în coformitate cu Legea 213/1999, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, aferent lucrărilor noi de investiţii;
 • Completează cărţile tehnice ale obiectivelor noi de investiţii.

 

REFERENT ( CLASA III, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT), COMPARTIMENT AGRICOL                                                                                                                   

Bibliografia:

 • Constituţia României, republicată, integral;
 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, integral;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral;
 • Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare, integral;
 • Ordinul nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024(inclusiv anexa publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 bis);
 • Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, modificată și completată prin Legea nr. 175/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare.

Tematica:

 • reglementări privind funcţia publică;
 • reglementări privind administraţia publică;
 • reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminarea;
 • reglementări privind activitatea de agricol.

*)Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI

 • eliberează, la solicitarea cetăţenilor, adeverinţele necesare pentru obţinerea ajutorului de şomaj, ajutor social, burse şcolare, rechizite şcolare etc., cu datele din registrul agricol;
 • efectuează verificări în teren privind punerea în aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia;
 • formulează răspunsuri la corespondenţa ce îi este repartizată, în termenul legal;
 • participă la constatările solicitate de producătorii agricoli, în cazurile de stabilire a pagubelor produse în caz de calamitate;
 • verifică existenţa pe teren a animalelor, păsărilor, familiilor de albine, precum şi existenţa produselor, când este cazul;
 • completează procesul-verbal de constatare a verificării în teren;
 • rezolvă orice alte sarcini primite de la şeful ierarhic;
 • întocmește lucrări pentru realizarea obiectivelor şi pentru eficientizarea activităţii instituţiei;
 • efectuarea de studiu individual și documentare în domeniul legislației aplicabile;
 • are obligația de a semnala superiorului ierarhic orice neregularitate ce apare în legatură cu procedurile de lucru, precum și orice riscuri neprevăzute ce ar putea afecta lucrul de zi cu zi;
 • răspunde de legalitate pentru lucrările pe care le efectuează, le întocmește și pentru care îşi asumă, prin semnatură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate;
 • arhivează documentele aflate în evidența compartimentului.

 

Afişat astăzi : 20.06.2022  la sediul și pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.