Consiliul Local Municipal Medgidia, convocat în ședința ordinară a lunii martie 2022

Ieri, 31 martie 2022, în municipiul Medgidia s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Medgidia.

Un număr de 24 de proiecte de hotărâre au trecut de votul celor 18 consilieri locali prezenți la ședință.

Primele două puncte pe ordinea de zi au privit aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia și aprobarea numărului și a cuantumului burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru semestrul II al anului școlar 2021 – 2022.

Următorul proiect de hotărâre a fost referitor la aprobarea Procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Medgidia.

La numărul 4 pe ordinea de zi s-a situat scoaterea din evidențele fiscale ale Municipiului Medgidia a unor creanțe provenite din amenzi datorate de persoane fizice decedate.

În continuarea ședinței au fost votate proiectele privind aprobarea utilizării excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru acoperirea golului de casă aferent secțiunii de funcționare a unităților de învățământ, aprobarea utilizării excedentului bugetului Poliției Locale a Municipiului Medgidia pentru acoperirea golului de casă aferent secțiunii de funcționare și aprobarea utilizării excedentului bugetului Spitalului Municipal Medgidia, în sumă de 2.864.706 lei la data de 31.12.2021.

Consilierii locali au analizat și au votat proiectul privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea de lapte și produse lactate, precum și a produselor de panificație aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul municipiului Medgidia.

Cu numerele 8 și 9 pe ordinea de zi, au fost votate proiectele privind acordarea unui sprijin financiar doamnei Odae Liliana-Ștefania și aprobarea repartizării unei unități locative situată în bloc ANL din municipiul Medgidia, județul Constanța.

Următoarele proiecte de hotărâre au privit transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului construcție, identificat cadastral cu numerele 108537, 108528, 108536, înscrise în Cartea Funciară numerele 108537 și 108528 a municipiului Medgidia și nr.108536.

Ședința a continuat cu votarea punctelor prin care se ia act de modificarea contractelor de comodat cu numerele 66/22.03.2010, 71/22.03.2010, 64/22.03.2010 și 68/22.03.2010, prin încheierea de acte adiționale cu doamna Marin Mariana, doamna Demir Mihaela, domnul Lovin Traian-Elvis și cu domnul Chiriac Gilbert.

Alte proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi au privit declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului situat în extravilanul municipiului Medgidia, având categoria de folosință drum, în suprafață de 12,22 ha – TRONSON III, identificat cadastral cu nr. 104974 și înscris în Cartea Funciară nr. 104974 a U.A.T. Medgidia și declararea ca bunuri de uz și interes public local a altor imobile terenuri situate în intravilanul municipiului Medgidia.

Totodată au fost votate și proiectele privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ca urmare a actualizării devizului general pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Școala Gimnazială I.L. Caragiale din Municipiul Medgidia, județul Constanța” și aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ca urmare a actualizării devizului general pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Școala Gimnazială Mircea Dragomirescu din Municipiul Medgidia, județul Constanța”.

Penultimele puncte pe ordinea de zi au fost referitoare la aprobarea proiectelor „Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Școala Gimnazială I.L. Caragiale  din Municipiul Medgidia, județul Constanța” și asigurarea surselor de finanțare și „Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Școala Gimnazială Mircea Dragomirescu din Municipiul Medgidia, județul Constanța” și asigurarea surselor de finanțare.

Cu numărul 24 pe ordinea de zi s-a regăsit proiectul privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unui imobil – teren situat pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 4424/28.03.2022.