Proiectul Ordinii de zi privind ședința ordinară din data de 28 februarie 2022, ora 16:30

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre nr. 26/17.02.2022 privind aprobarea numărului maxim de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Medgidia, pentru anul 2022.
 2. Proiect de hotărâre nr. 27/17.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu.
 3. Proiect de hotărâre nr. 29/17.02.2022 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice al municipiului Medgidia, pe anul 2022, în condițiile Legii nr. 350/2005.
 4. Proiect de hotărâre nr. 30/17.02.2022 privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Constanța asupra imobilului teren extravilan (Np 1853), în suprafață de 492.000 mp, imobil ce aparține domeniului public al municipiului Medgidia.
 5. Proiect de hotărâre nr. 31/17.02.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Medgidia nr. 16/27.01.2022.
 6. Proiect de hotărâre nr. 32/17.02.2022 privind aprobarea actualizării  Regulamentului comisiei de evaluare și repartizare a locuințelor sociale și din fondul locativ de stat în municipiul Medgidia.
 7. Proiect de hotărâre nr. 33/17.02.2022 privind aprobarea documentației specifice de atribuire privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Municipiului Medgidia.
 8. Proiect de hotărâre nr. 34/17.02.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Medgidia a modulului de cogenerare din Centrala Termică nr. 10, având valoarea de inventar de 2.010.788,86 lei, în vederea valorificării.
 9. Proiect de hotărâre nr. 35/17.02.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unui imobil-teren situat pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 1735/14.02.2022.
 10. Proiect de hotărâre nr. 36/17.02.2022 privind inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață de 268 mp din măsurători (244 mp din acte), având număr cadastral 105635 și înscris în C.F. nr. 105635, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 11. Proiect de hotărâre nr. 38/17.02.2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit și a indicatorilor tehnico-economici revizuiți, aferenți investițiilor propuse în municipiul Medgidia în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020” și includerea în bugetul local de venituri și cheltuieli a cotei de cofinanțare.
 12. Proiect de hotărâre nr. 39/17.02.2022 privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor tip A.N.L. în municipiul Medgidia, în anul 2022.
 13. Proiect de hotărâre nr. 40/18.02.2022 privind aprobarea documentației de urbanism ELABORARE P.U.Z. – REGLEMENTĂRI ZONĂ MIXTĂ, LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME DE LA P+3E LA P+5E RETRAS, generat de imobilul amplasat în județul Constanța, municipiul Medgidia, strada Decebal, numărul 27, identificat cu număr cadastral 103737.
 14. Proiect de hotărâre nr. 41/18.02.2022 privind aprobarea documentației de urbanism ELABORARE P.U.Z. – SPAȚII COMERCIALE ȘI PRESTĂRI SERVICII, generat de imobilul amplasat în intravilanul municipiul Medgidia, județul Constanța, strada Dezrobirii, numărul 2 BIS, identificat cu număr cadastral 106560.
 15. Proiect de hotărâre nr. 42/24.02.2022 pentru modificarea H.C.L. nr. 117/29.07.2021.
 16. Proiect de hotărâre nr. 43/24.02.2022 pentru modificarea H.C.L. nr. 118/29.07.2021.
 17. Proiect de hotărâre nr. 44/24.02.2022 pentru modificarea H.C.L. nr. 119/29.07.2021.
 18. Proiect de hotărâre nr. 45/24.02.2022 pentru modificarea H.C.L. nr. 120/29.07.2021.
 19. Proiect de hotărâre nr. 46/24.02.2022 pentru modificarea H.C.L. nr. 121/29.07.2021.
 20. Proiect de hotărâre nr. 47/24.02.2022 pentru modificarea H.C.L. nr. 122/29.07.2021.
 21. Proiect de hotărâre nr. 48/24.02.2022 pentru modificarea H.C.L. nr. 123/29.07.2021.
 22. Proiect de hotărâre nr. 49/24.02.2022 pentru modificarea H.C.L. nr. 160/30.09.2021.

 

 

INIŢIATOR: Valentin VRABIE, Primarul Municipiului Medgidia