Revenirea Muzeului de Artă ”Lucian Grigorescu” în patrimoniul municipiului Medgidia, votată în unanimitate de consilierii locali

Ieri, 27 ianuarie 2022, consilierii locali ai municipiului Medgidia au fost convocați în ședința ordinară a lunii ianuarie. Prima ședință a Consiliului Local Municipal Medgidia a întrunit un număr de 17 consilieri care au analizat și au votat cele 17 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

Primul proiect de hotărâre care a întrunit votul unanim al reprezentanților Consiliului Local a fost alegerea doamnei Daniel Daniela ca președinte de ședință pentru perioada februarie – aprilie 2022.

În continuarea ședinței a fost aprobat planul de acțiuni și lucrări de interes local, care pot fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2022, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Punctul cu numărul 3 de pe ordinea de zi care a primit votul tuturor consilierilor locali a privit organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza teritorială de competență a municipiului Medgidia, județul Constanța, pentru anul școlar 2022 – 2023.

Totodată a fost votat proiectul privind Calendarul evenimentelor organizate în cursul anului 2022, care cuprinde o serie de activități și manifestări cultural – educative menite să satisfacă nevoile culturale ale comunității locale.

Următorul proiect de hotărâre care a trecut de votul consilerilor a privit nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Medgidia, pentru anul 2022. Cei doi consilieri locali nominalizați au fost doamna Daniel Daniela și domnul Anton Marian – Valentin.

Consilierii prezenți la ședință au aprobat proiectele de hotărâre de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2022 și de modificare a organigramei și a statului de funcții ale spitalului, precum și de acordare a unor stimulente lunare pentru salariații din cadrul Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2022.

Ca urmare a numeroaselor demersuri ale administrației publice locale din ultimii ani, în ședința ordinară a lunii ianuarie a fost votat cu unanimitate de voturi proiectul privind revenirea în patrimoniul cultural al municipiului Medgidia, a Muzeului de Artă ”Lucian Grigorescu”. Clădirea este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice 2004-2010-2015 și are o valoare istorică și arhitecturală inestimabilă pentru iubitorii de artă ai municipiului.

Următorul punct de pe ordinea de zi care a primit acordul consilierilor locali a privit declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului situat în strada Izvorului, nr. 2 A, identificat cadastral cu numărul 104553.

Consiliul Local Municipal Medgidia a analizat și votat cu majoritate de voturi proiectul referitor la aprobarea dezmembrării imobilului – teren extravilan în suprafață de 75.774 mp, parcela A 958/1, având număr cadastral 108722.

Un al proiect de hotărâre votat în cadrul ședinței ordinare privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilelor – terenuri situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul – verbal al comisiei de inventariere nr. 269/10.01.2022.

Cu numărul treisprezece pe ordinea de zi a fost votat proiectul de hotărâre referitor la modificarea H.C.L. nr. 80/29.08.2019, privind aprobarea preluării din administrarea S.C. RAJA S.A. a Stației de repompare Tortoman, domeniu public al municipiului Medgidia, cu privire la termenul de predare-primire și componența comisiei de predare – primire a imobilului.

Pe ordinea de zi a lunii ianuarie s-au aflat și proiectele privind trecerea unor imobile din domeniul public al Municipiului Medgidia în domeniul public al Județului Constanța și aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui bun imobil din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al Municipiului Medgidia.

Consilierii locali ai municipiului Medgidia și-au exprimat acordul pentru actualizarea contribuției și a standardelor de cost pentru serviciul de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu, în funcție de nivelul venitului net lunar/membru de familie și de gradul de dependență, începând cu 01.01.2022.

Încheierea ședinței a fost marcată de analizarea și votarea proiectului referitor la modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 46/2021.