Anunț privind suspendarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant organizat în data de 07.01.2022

Avȃnd ȋn vedere:

–  nota de informare nr. 782/10.01.2022 a preşedintelui comisiei de concurs;

– procesul-verbal nr. 808 din data de 10.01.2022 ȋntocmit de Comisia de Concurs;

Primăria municipiului Medgidia prin primar, suspendă concursul pentru nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, fapt pentru care procedura de organizare şi desfăşurare a concursului va fi reluată ȋn condițiile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, la o dată ce va fi comunicată.