Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție vacante

Primăria municipiului Medgidia, în baza HG nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție vacante, în perioada 07 – 13.01.2022, la sediul din strada Decebal nr. 35, după cum urmează:

 

 1. Referent, debutant

 

CONDIŢII GENERALE:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârstă minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE:

 • nivelul studiilor – medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă – fără vechime

Atribuții

 • Asigurarea expedierii/ridicării corespondenţei prin poşta civilă.
 • Înregistrarea documentelor de provenienţă externă în aplicaţia existentă.
 • Respectă programul de lucru;
 • Respectă Regulamentul de organizare internă, Regulamentul de organizare şi funcţionare, fişa postului;
 • Preia atribuţiile de serviciu ale colegilor aflaţi în concediu de odihnă şi/sau medical sau, în general, indisponibili din motive obiective şi asigură desfăşurarea cu eficienţă a activităţii specifice centrului de informare cetăţeni;
 • Respectă normele de securitate a muncii specifice locului de muncă şi P.S.I.;
 • Cunoaşte şi aplică  procedurile operaţionale conform manualului de managementul calităţii;
 • Respectă ROF și ROI;
 • Are disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
 • Îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin dispoziția șefilor ierarhici.

 

Calendarul concursului:

Concursul va consta în 2 etape:

–  etapa I –  proba scrisă

– etapa II – susținerea interviului

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 13.12.2021 – 27.12.2021, iar dosarul de concurs, va conţine în mod obligatoriu:

– cerere de înscriere;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile diplomelor de studii precum și copiile documentelor care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

– copia carnetului de muncă / adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale;

– curriculum vitae;

– adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate care să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului.

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Bibliografie

– O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

– Legea nr. 53/2003(r1) privind Codul Muncii;

– Ordonanța nr. 137/2000(r2) privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

– partea a VI-a, Titlul III din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

Relații suplimentare se pot obține, în baza unei cereri motivate, de la cam. 19, Serviciul Resurse Umane SSM – doamna Buhuș Tudora, consilier superior, tel/fax: 0241.812.300/0241.820.800, int. 127 sau pe e-mail: resurse-umane@primaria-medgidia.ro.

 

 

PRIMAR,

VALENTIN VRABIE

 

Afişat azi : 13 decembrie 2021