Anunţ privind rezultatele la proba interviu a examenului organizat în data de 17.09.2021 în vederea promovării în clasă

Nr.

crt.

Numărul de ȋnregistrare atribuit dosarului de ȋnscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcţia publică

pentru care candidează:

Compartiment din cadrul Direcţiei Punctaj

 proba interviu

Admis/Respins
1. 23629/06.09.2021 Consilier I/asistent Compartiment Colectare Creanțe 93,67 Admis
2. 23628/06.09.2021 Consilier I/asistent Compartiment Colectare Creanțe 92,67 Admis
3. 23630/06.09.2021 Consilier I/asistent Compartiment Agricol 92,33 Admis
4. 23632/06.09.2021 Consilier I/asistent Serviciul Organizare Evenimente Culturale 94,67 Admis

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului la proba interviu, la locul desfăşurării concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

 

 

COMISIA DE EXAMEN:

 

Preşedinte: Prunău Elena-Daniela – șef serviciu

Membrii:    Arif Mădălina Adriana – şef serviciu

                  Curt-Veli Laura – şef serviciu

Secretar:  Buhuş Tudora – consilier superior

 

Afişat astăzi, 20.09.2021, ora 10.00 la sediul şi pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.