FESTIVALUL DE TEATRU TANȚA ȘI COSTEL MEDGIDIA, EDIȚIA A IX- A

Având în vedere faptul că în perioada următoare se va organiza procedura de selecţie pentru susținerea din fonduri financiare nerambursabile a organizării și derulării proiectului nonprofit de interes general „Festivalul de Teatru Tanta si Costel, editia a IX –a”, este necesară publicarea pe site-ul Primăriei Municipiului Medgidia, în conformitate cu prevederile art.16 alin.(1) din Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare:

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 LA PROCEDURA DE SELECȚIE PENTRU SUSȚINEREA DIN FONDURI FINANCIARE NERAMBURSABILE A ORGANIZĂRII ȘI DERULĂRII PROIECTULUI NONPROFIT DE INTERES GENERAL

 „FESTIVALUL DE TEATRU TANȚA ȘI COSTEL MEDGIDIA, EDIȚIA A IX- A ”

Primăria Municipiului Medgidia cu sediul în str. Decebal nr.35, tel. 0241/812.300, îşi propune să acorde fonduri financiare nerambursabile în anul 2021 din bugetul propriu al municipiului Medgidia pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă pentru susținerea proiectului nonprofit de interes general „Festivalul de Teatru Tanta si Costel, editia a IX –a”.

Bugetul maxim disponibil pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă pentru susținerea proiectului nonprofit de interes general „Festivalul de Teatru Tanta si Costel, editia a IX –a”  este de 160.650 de lei inclusiv TVA.

Documentaţia pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect cuprinde: caietul de sarcini, instrucțiunile pentru ofertanți.

Formularele anexa la documentatie pot fi descărcate online de pe site-ul primaria-medgidia.ro, sectiunea – Interes public/ Proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Medgidia în conformitate cu Legea 350/2005/Regulament – Anexe.

Mai multe informații pot fi obţinute de la sediul Primăriei Municipiului Medgidia, din str. Decebal, nr. 35 sau la numărul de telefon 0241/812.300, int. 147.

Atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă necesare organizării şi derulării  proiectului „Festivalul de Teatru Tanta si Costel, editia a IX –a” se va face de către comisia de evaluare și selecție a ofertelor, pe baza principiului “cel mai mare punctaj obţinut” în limita bugetului aprobat, punctaj realizat ca urmare a aplicării următoarelor criterii:

 

Denumire Criteriu Punctaj maxim
1. Claritatea viziunii, originalitatea și calitatea proiectului – se va  aprecia pe baza propunerii tehnice 30 pct.
a) Claritatea viziunii și a mesajului transmis 10 pct.
b) Originalitatea proiectului 10 pct.
c) Calitatea proiectului 10 pct.
2. Fezabilitatea proiectului 20 pct.
a) Experiența managerială 5 pct.
b) Capacitatea de implementare (ofertantul dispune de resurse umane specifice și necesare derulării proiectului) 10 pct.
c) Susținere/parteneriate/colaborări încheiate cu alte instituții publice sau private ori cu personalități în domeniul respectiv, pentru realizarea proiectului pentru care solicită finanțare nerambursabilă 5 pct.
3. Promovarea proiectului – se va aprecia pe baza propunerii tehnice 15 pct.
a) Definirea unui plan de promovare capabil să asigure vizibi litatea proiectului, nivelul la care se va face promovarea 15 pct.
4. Rezultatele și impactul proiectului – se va aprecia pe baza propunerii tehnice 25 pct.
a) Raportarea proiectului la nevoile grupului țintă (în ce masură activitățile prevăzute în proiect răspund nevoilor identificate la grupurile țintă alese), măsura în care este coerentă alegerea grupurilor țintă în raport cu obiectivele proiectului 10 pct.
b) Definirea clară a rezultatelor vizate și a impactului preconizat (măsura în care oferta se adresează unui public larg sau a unui public specific și poate să trezească interesul unui public național sau pe plan local 15 pct.
5.  Buget 10 pct.
a) Raportul (procentajul) realizat între valoarea contribuţiei proprii şi valoarea totală a finanţării solicitată de la autoritatea finanţatoare 5 pct.
b) Cheltuielile sunt justificate, oportune, nu sunt supraestimate 5 pct.
Total punctaj 100 pct.-punctaj maxim

 

Departajarea în cazul în care 2 sau mai multe oferte au obţinut acelaşi punctaj se va face ţinând seama de punctajul mai mare obţinut la aplicarea criteriului de la lit. 1.b.și 1.c.

Proiectele se vor întocmi conform documentației prezentate pe site-ul primaria-medgidia.ro si se depun la sediul Primăriei Municipiului Medgidia din str. Decebal, nr. 35.

Data limită pentru depunerea propunerilor: 31.08.2021, ora 16.00.

Proiectele depuse pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă pentru susținerea proiectului nonprofit de interes general „Festivalul de Teatru Tanta si Costel, editia a IX –a” se vor deschide începând cu data de 01.09.2021, ora 12.00, în prezenţa membrilor comisiei de selecţie a ofertelor.

Perioada estimată de selecție și evaluare a ofertelor este 01.09.2021 –  15.09.2021.

 

Prezentul anunţ de participare a apărut în Monitorul Oficial nr. 153 Partea VI, din data de 11.08.2021.