Examen de promovare ȋn grad profesional pentru funcționarii publici

Primăria municipiului Medgidia organizează examen de promovare ȋn grad profesional pentru  funcționarii publici care îndeplinesc condițiile de promovare din cadrul aparatului propriu, în conformitate cu prevederile art. 476 – art. 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  coroborate cu prevederile HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în data de 07.09.2021, la sediul din strada Decebal nr. 35.

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b)  să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

 

BIBLIOGRAFIE 

 Compartiment Urbanism:

 • Constituția Romȃniei, republicată;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execuției de lucrări de construcție, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Compartiment Achiziții Publice:

 • Constituția Romȃniei, republicată;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • HG nr. 395/2016 Norme medtodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Compartiment Contabilitate:

 • Constituția Romȃniei, republicată;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 – Legea Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Compartiment Evidența Populației:

 • Constituția Romȃniei, republicată;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 295/2021 – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;
 • OUG nr. 97/2005 – privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate ale dovezii de reședință;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Compartiment Petiții și Transmitere Date Mijloace de Transport:

 • Constituția Romȃniei, republicată;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

 

Proba scrisă se va desfăşura în data de 07 septembrie 2021, ora 1000, iar interviul candidaţilor admişi în data de 09 septembrie 2021, ora 1000  la sediul Primăriei municipiului Medgidia.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data afişării, respectiv ȋn perioada 09.08.2021 – 30.08.2021 candidaţii depun dosarul de concurs, la secretariatul comisiei de concurs asigurat de doamna Badea Violeta – consilier superior- Serviciu Resurse Umane SSM, care va conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere;

b) copie carnet de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

c) copia rapoartelor de evaluare pe ultimii doi ani.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.