Anunț public privind achiziționarea „Servicii de organizare a unei ediții a Festivalului de jocuri și reconstituiri istorice pentru implementarea proiectului „Culture in Eternity”, cod proiect RO-BG 423, lot 1-Servicii artistice și lot 2- Reconstituiri istorice”, cod proiect RO-BG 423

Servicii de organizare a unei editii a Festivalului de jocuri si reconstituiri istorice pentru implementarea proiectului “Culture in Eternity”, cod proiect RO-BG 423, lot 1-Servicii artistice si lot 2- Reconstituiri istorice”, cod proiect RO-BG 423.

Descrierea succinta a evenimentului: 

In vederea conservarii patrimoniului cultural, pentru a aduce valoare adaugata întregii regiuni Romania – Bulgaria şi pentru îmbunătățirea utilizarii durabile a resurselor culturale între parteneri, a fost incheiat un contract de finantare aferent proiectului “Culture in Eternity”.in cadrul programului Romania-Bulgaria Cross – Border Cooperation Operational Programme 2014-2020, Axa Prioritară 2 – O regiune Verde, Obiectiv Specific – 2.1. Îmbunătățirea utilizarii durabile a resurselor și patrimoniului natural și a patrimoniului cultural.

In acest sens se doreste achizitionarea de servicii ce constau in:

  • Organizarea unei editii a Festivalului de jocuri si reconstituiri istorice;.

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare : selectia ofertei se va realiza pe baza criteriului: Pretul cel mai scazut  (conform fisei de date)

Valoarea estimata a acestui contract este de: 1.870.050 lei fara TVA, reprezentand:

  • 1.472.050 lei fara TVA– Lot 1 – Servicii artistice
  • 398.000 lei fara TVA– Lot 2 – Servicii de reconstituiri istorice,

Sursa de finantare: Buget Local, Buget de Stat, FEDR

Modul de prezentare al ofertei:oferta se va prezenta in plic sigilat pe care va fi notat Oferta pentru procedura de atribuire a contractului de achizitie: Servicii de organizare a unei editii a Festivalului de jocuri si reconstituiri istorice pentru implementarea proiectului “Culture in Eternity”, cod proiect RO-BG 423, lot 1-Servicii artistice sau lot 2-Reconstituiri istorice, numele si adresa beneficiarului, numele ofertantului si mentiunea „A nu se deschide inainte de sesiunea de deschidere a ofertelor” 26.07.2021.

 Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 26.07.2021., ora 12.00.

 Ofertele se vor depune la sediul Primariei Municipiului Medgidia, str. Decebal, nr. 35, la Centrul de Informare pentru Cetateni, tel. 0241/820. 800, fax 0241/810 619. Relatii suplimentare si clarificari se pot obtine la nr. de telefon: 0241. 820.800 interior 112.

Data deschiderii ofertelor: 26.07.2021.

Ofertele vor fi redactate in limba romana.

Ofertantii vor trebui sa-si mentina valabila oferta termen de 90 de zile  de la data transmiterii ofertei catre autoritatea contractanta.

Documentaţia de atribuire a achiziţiei se poate descărca de pe  pagina web: www.primaria-medgidia.ro,  secţiunea Anunturi.