Anunț public privind achiziționarea serviciilor de revitalizare urbană prin artă stradală pentru obiectivul POD RUTIER MEDGIDIA

  Actualizare 27.07.2021:  Raport procedura

  Municipiul Medgidia, intenționează să achiziționeze, în baza dispozițiilor cap. III, secțiunea 1-Paragraful 1, art. 68, lit. h, art. 111-112 din Legea 98 coroborat cu art. 106 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, următoarele servicii cuprinse în anexa 2 din Legea 98/2016:

  Servicii de revitalizare urbană prin artă stradală pentru obiectivul POD RUTIER”, cod CPV 92311000-4, 79952100-3, 45453000-7.

  Descrierea succintă a evenimentului: 

  Primăria Municipiului Medgidia prin Serviciul de Relații Publice Învățământ Sport promovează patrimonial cultural, dar și necesitatea de a crește accesul la cultură a publicului larg din municipiul Medgidia. Prezenta procedură constă în achiziționarea serviciilor de revitalizare urbană prin artă stradală pentru obiectivul POD RUTIER MEDGIDIA, pe o suprafață de 5.000 mp.

  Documentele de calificare și modul de elaborarea a ofertei/ofertelor sunt cele specificate în caietul de sarcini și fișa de date.

  Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: selecția ofertei se va realiza pe baza criteriului: Prețul cel mai scăzut  (conform fișei de date)

  Valoarea estimată a acestui contract este de: 1.276.870  lei fără TVA

  Sursa de finanțare: bugetul local

  Modul de prezentare al ofertei: oferta se va prezenta în plic sigilat pe care va fi notat Oferta pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție: Servicii de revitalizare urbană prin artă stradală pentru obiectivul POD RUTIER”, numele și adresa beneficiarului, numele ofertantului și mențiunea „A nu se deschide înainte de sesiunea de deschidere a ofertelor, 19.07.2021”.

  Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 19.07.2021, ora 16.00.

  Oferta și documentele care însoțesc oferta se vor depune: la sediul autorității contractante Municipiul Medgidia, str. Decebal, nr. 35, județul Constanța, Biroul Achiziții Publice, Camera 47. Relații suplimentare și clarificări se pot obține la nr. de telefon: 0241. 812.300 interior 112.

  Data deschiderii ofertelor: 19.07.2021.

  Ofertele vor fi redactate în limba română.

  Ofertanții vor trebui să-și mențină valabilă oferta termen de 60 de zile de la data transmiterii ofertei către autoritatea contractantă.

  Documentaţia de atribuire a achiziţiei se poate descărca de pe  pagina web: www.primaria-medgidia.ro,  secţiunea Anunțuri.

   

  Invitatie de participare

  Caiet de sarcini

  Fisa date

  Formulare

  Model contract