Proiectul Ordinii de zi privind ședința ordinară din data de 30 iunie 2021, orele 16:30

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre nr. 92/18.06.2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia.
 2. Proiect de hotărâre nr. 93/18.06.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Medgidia.
 3. Proiect de hotărâre nr. 94/18.06.2021 privind numirea unui membru în Consiliul Director al Clubului Sportiv Medgidia.
 4. Proiect de hotărâre nr. 95/18.06.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilelor – terenuri situate în intravilanul municipiului Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 7929/11.06.2021.
 5. Proiect de hotărâre nr. 96/18.06.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilului – teren în suprafață indiviză de 121 mp, situat în intravilanul municipiului Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 8157/17.06.2021.
 6. Proiect de hotărâre nr. 97/18.06.2021 privind acordarea unui sprijin financiar domnului Pană Constantin.
 7. Proiect de hotărâre nr. 98/18.06.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110319 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110319.
 8. Proiect de hotărâre nr. 99/18.06.2021 pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 110320 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110320.
 9. Proiect de hotărâre nr. 100/18.06.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Medgidia a echipamentelor și instalațiilor din Centrala termică nr. 2, având valoarea totală de inventar de 845.923,39 lei, în vederea casării.
 10. Proiect de hotărâre nr. 101/18.06.2021 privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 61/2021.
 11. Proiect de hotărâre nr. 102/18.06.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea, extinderea și optimizarea consumului energetic – Sistem de iluminat public(SIP) în municipiul Medgidia, județul Constanța”.
 12. Proiect de hotărâre nr. 103/18.06.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Înființare rețea de distribuție gaze naturale medie presiune și racorduri de gaze naturale în U.A.T. Medgidia, sat Valea Dacilor și sat Remus Opreanu”.
 13. Proiect de hotărâre nr. 104/18.06.2021 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 77/2021.
 14. Proiect de hotărâre nr. 105/18.06.2021 privind aprobarea repartizării unor unități locative situate în blocuri ANL din municipiul Medgidia, județul Constanța.
 15. Proiect de hotărâre nr. 106/18.06.2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a scutirii la plată a majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor fiscale bugetare, constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoane fizice și juridice care au calitate de contribuabili la bugetul local al mun. Medgidia, jud. Constanța.
 16. Proiect de hotărâre nr. 107/18.06.2021 privind aprobarea documentației de urbanism ELABORARE P.U.Z. – REGLEMENTARE IMOBIL TEREN CU NUMĂR CADASTRAL 109450, SITUAT ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI MEDGIDIA, generat de imobilul amplasat în județul Constanța, municipiul Medgidia, strada Șoseaua Constanței, numărul 8I+8J+8G LOT 2.
 17. Proiect de hotărâre nr. 108/18.06.2021 privind suplimentarea numărului de burse pentru semestrele I și II ale anului școlar 2019 – 2020, care se vor acorda elevilor Școlii Gimnaziale „Lucian Grigorescu”, respectiv Colegiului Național „Kemal Ataturk”.
 18. Proiect de hotărâre nr. 109/18.06.2021 privind stabilirea indemnizației personalului de specialitate extern, membrii desemnați în Comisiile de evaluare și selecție a proiectelor/Comisia de soluționare a contestațiilor și membrul în Comisia de rezervă pentru aplicarea Legii nr. 350/2005.
 19. Proiect de hotărâre nr. 110/22.06.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „MODERNIZARE TROTUARE PE STRĂZILE DIN CADRUL PROIECTULUI REABILITARE TRAMĂ STRADALĂ 16 KM ÎN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA”.
 20. Proiect de hotărâre nr. 111/22.06.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv „MEDGIDIA”, pe anul 2021.
 21. Proiect de hotărâre nr. 112/23.06.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, județul Constanța, pe anul 2021.