Anunț privind rezultatele la proba practică susținută în data de 01 martie 2021 pentru ocuparea funcției de muncitor IV la compartimentul Administrativ din cadrul Primăriei municipiului Medgidia

Nr.

crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat Funcția pentru care candidează Compartiment Punctaj proba practică Admis/Respins

pentru proba practică

1. 4988 Muncitor IV Administrativ 99,00 ADMIS
2. 4872 Muncitor IV Administrativ   NEPREZENTAT

 

Data: 01.03.2021

 

COMISIA DE CONCURS:

 

Președinte: Lăcătușu Florentina Lavinia – șef serviciu

Membrii:  Arif Mădălina Adriana – șef serviciu

                   Mitrea Alina – consilier superior

Secretar:   Badea Violeta – consilier superior

 

 

Candidații declarați admiși vor susține proba interviu în data de 01.03.2021, ora 14,00, la sediul Primăriei municipiului Medgidia.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, conform art 31 din H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisie de soluționare a contestațiilor.

 

Afișat astăzi 01.03.2021, ora 13,00 la sediul Primăriei municipiului Medgidia și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Medgidia.