Anunț privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare organizat în data de 09.02.2021 proba scrisă și proba practică a personalului contractual al aparatului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia

Comisia de examinare, numită prin Dispoziția primarului nr.96/27.01.2021, a analizat dosarele de înscriere privind modul cum sunt îndeplinite condiţiile de participare la examenul de promovare şi anunţă următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia gradul/treapta pentru care candidează

 

Serviciu/Birou/Compartiment Rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor Motivul respingerii cererii Proba susținută
1 Asan Redivan Muncitor III Comp.Administrativ admis Probă practică
2 Mititelu Daniel Muncitor III Comp.Administrativ admis Probă practică
3 Bamboi Cristinel Mihail Muncitor III Comp.Administrativ admis Probă practică
4 Trifan Stănica Muncitor III Comp.Administrativ admis Probă practică
5 Munteanu Mariana Muncitor II Comp.Administrativ admis Probă practică
6 Marin Narcis Muncitor III Comp.Administrativ admis Probă practică
7 Ciocan Cristina Inspector de specialitate II Comp.Organizare și Promovare Valori Culturale și Bibliotecă admis Probă scrisă
8 Irimia Melu Expert local romi I Comp. pentru Problemele Romilor admis Probă scrisă

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine

proba scrisă în data de 09.02.2021 ora 09.00, 

– proba practică în data de 09.02.2021 ora 13.00

la sediul Primăriei Municipiului Medgidia.

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor, pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 45 alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
  • Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

COMISIA DE EXAMINARE:

Preşedinte: Oprică Florin Constantin – șef serviciu

Membru:   Arif Mădălina Adriana – șef serviciu

Membru:   Magadaș Claudia – inspector superior

Secretar:   Lazăr Marioara – consilier principal

Afişat astăzi, 04.02.2021 ora 10.00, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Medgidia.