Anunț privind ocuparea postului de asistent medical din cadrul Compartimentului Asistență Medicală Şcolară

Avȃnd ȋn vedere:

–  contestația nr. 32142/21.12.2020 depusă la sediul instituției, ȋn termenul legal, privind proba de interviu a concursului organizat pentru ocuparea postului de asistent medical din cadrul Compartimentului Asistență Medicală Şcolară;

– ȋntrunirea Comisiei de Soluționare a Contestațiilor ȋn data de 22.12.2020 care ȋn urma verificării prealabile a situației ȋn fapt, a admis contestația, ȋntrucȃt punctajele de la proba de interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, încălcând prevederile art. 24 din H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

– procesul verbal nr. 32250/22.12.2020 ȋntocmit de Comisia de Soluționare a Contestațiilor;

– sesizarea Comisiei de Soluționare a Contestațiilor ȋnregistrată cu nr. 32257/22.12.2020 care a fost ȋnaintată conducătorului instituției organizatoare a concursului pentru a dispune ȋn ceea ce priveşte aspectele sesizate;

Primăria municipiului Medgidia prin primar, suspendă concursul pentru nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, fapt pentru care procedura de organizare şi desfăşurare a concursului va fi reluată ȋn condițiile H.G. nr. 286/2011 la o dată ce va fi comunicată.