Anunț privind scoaterea la concurs a unei funcţii contractuale de execuţie vacante – Asistent medical generalist (PL) din cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară

Primăria Municipiului Medgidia anunță scoaterea la concurs a unei funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, în perioada 18 – 21 decembrie 2020, la sediul din strada Decebal nr. 35, după cum urmează:

Asistent medical generalist (PL) din cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară 

Condiţiile generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă de angajare reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

 • diplomă de școală sanitară postliceală;
 • diplomă de bacalaureat;
 • certificat de membru OAMGMAMR și aviz pentru autorizarea exercitării profesiei eliberat de OAMGMAMR conform Hot.nr.35/2015 a OAMGMAMR;
 • poliță asigurare malpraxis în termen;
 • vechime in specialitatea studiilor: minim 5 ani.

Bibliografie și tematică

A. Bibliografie asistent medical școlar

 1. Urgențe medico-chirugicale – Titirca Lucreția;
 2. OUG nr. 144 din 28 octombrie 2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Ordinul nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare (*actualizat*);
 4. Ordinul MS nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților(*actualizat*);

B. Tematică asistent medical școlar

 1. Recoltarea produselor biologice și patologice: recoltarea exudatului nasofaringian;
 2. Infecții aerogene:Scarlatina; Rujeola, Rubeola, Varicela;
 3. Administrarea medicamentelor: Reguli de administrare a medicamentelor; Administrarea medicamentelor pe cale rectală; Administrarea medicamentelor pe cale respiratorie; Administrarea medicamentelor pe suprafața tegumentelor; Administrarea medicamentelor pe suprafața mucoaselor;
 4. Alimentația copilului școlar și prescolar;
 5. Infecții și afecțiuni digestive: Sindromul diareic- boala diareică acută; hepatita acută virală;
 6. Afecțiuni respiratorii: amigdalite- definitie, tablou clinic tratament, astmul bronșic;
 7. Șocul anafilactic- tablou clinic, conduită de urgență;
 8. Atribuțiile asistentului medical din școală și gradiniță;
 9. Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 10. Triaj epidemiologic.

Atributii principale  asistent medical școlar:

– acordă primele îngrijiri în caz de boală sau accident şi supraveghează transportul la spital;

– efectuează tratamente medicale, conform indicaţiilor medicului, consemnându-le în registrul de tratamente;

– efectuează triajul epidemiologic şi alte triaje;

– inițiază supravegherea epidemiologică, depistează, izolează și declară orice boală infecto-contagioasă;

– supraveghează starea de sănătate şi de igienă individuală;

– anunţă imediat părinţii privind situaţia de urgenţă în care se găseşte copilul;

– izolează copiii suspecți de boli transmisibile și anunță urgent medicul colectivității;

– administrează copiilor cu acordul părinţilor tratamentul prescris de medicul de familie şi tratamentul în regim de urgenţă prescris de medicul de ambulanţă;

– ține evidența examinărilor periodice la personalul adult din școală;

– colaborează la formarea deprinderilor de igienă individuală;

– desfăşoară acţiuni de educaţie pentru sănătate;

– ține evidenţa medicamentelor şi a materialelor sanitare consumate;

– își desfășoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor în vigoare și cerințelor postului;

– supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice față de contacți și efectuând recoltări de probe biologice, dezinfecții etc.;

– controlează zilnic respectarea normelor de igienă din incintă  și curte aducând operativ la cunoștință conducerii colectivității deficiențele constatate;

– răspunde de planificarea și gestionarea îngrijirii copiilor, inclusiv supravegherea altor lucrători colaborând cu medici, psihologi și cu alte persoane pentru punerea în aplicarea practică a măsurilor preventive și curative;

Calendarul concursului pentru postul vacant de asistent medical:

Proba scrisă se va desfăşura la data de 18.12.2020, ora 1000, iar interviul candidaţilor admişi la data de 21.12.2020, ora 1000.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs în termen de 10 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, respectiv în perioada 25.11.2020 – 10.12.2020, iar dosarul de concurs, va conţine în mod obligatoriu :

 • formularul de înscriere;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • cazierul judiciar;
 • certificat de integritate comportamentală solicitat odată cu cazierul judiciar de la unitățile de poliție;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul primăriei, Serviciul Resurse Umane SSM, cam.19.