Anunț public privind scoaterea la concurs a unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Primăriei municipiului Medgidia

Actualizare 29.10.2020:

Primăria Municipiului Medgidia anulează concursul în vederea ocupării funcțiilor contractuale de execuție de asistent medical școlar și asistent medical comunitar din data de 18.11.2020.

Concursul va fi reorganizat conform prevederilor legale la o dată ce va fi comunicată ulterior.

Menționăm ca nu au fost depuse dosare de participare la concurs până la această dată.

 

Primăria Municipiului Medgidia anunță scoaterea la concurs a unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Primăriei municipiului Medgidia, în perioada 18 – 20 noiembrie 2020, la sediul din strada Decebal nr. 35, după cum urmează:

 1. Asistent medical generalist, principal (PL) din cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară 
 2. Asistent medical comunitar, debutant (PL) din cadrul Compartimentului Asistență Medicală Comunitară 

Condiţiile generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă de angajare reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 1. Asistent medical generalist, principal (PL) din cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară :

Condiţii specifice:

 • diplomă de școală sanitară postliceală;
 • diplomă de bacalaureat;
 • certificat de membru OAMGMAMR și aviz pentru autorizarea exercitării profesiei eliberat de OAMGMAMR conform Hot.nr.35/2015 a OAMGMAMR;
 • poliță asigurare malpraxis în termen;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.
 1. Asistent medical comunitar, debutant (PL) din cadrul Compartimentului Asistență Medicală Comunitară:

Condiţii specifice:

 • diplomă de școală sanitară postliceală;
 • diplomă de bacalaureat;
 • certificat de membru OAMGMAMR și aviz pentru autorizarea exercitării profesiei eliberat de OAMGMAMR conform Hot.nr.35/2015 a OAMGMAMR;
 • poliță asigurare malpraxis în termen;
 • vechime in specialitatea studiilor: nu este cazul.

Bibliografie si tematică pentru asistent medical școlar

A. Bibliografie

 1. Urgențe medico-chirugicale – Titirca Lucretia;
 2. OUG nr. 144 din 28 octombrie 2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, actualizat, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordinul nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare (*actualizat*);
 4. Ordinul MS nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților(*actualizat*).

 

B. Tematică asistent medical școlar

 1. Recoltarea produselor biologice și patologice: recoltarea exudatului nasofaringian;
 2. Infecții aerogene:Scarlatina; Rujeola, Rubeola, Varicela;
 3. Administrarea medicamentelor: Reguli de administrare a medicamentelor; Administrarea medicamentelor pe cale rectală; Administrarea medicamentelor pe cale respiratorie; Administrarea medicamentelor pe suprafața tegumentelor; Administrarea medicamentelor pe suprafața mucoaselor;
 4. Alimentația copilului școlar și preșcolar;
 5. Infecții si afecțiuni digestive: Sindromul diareic- boala diareică acută; hepatita acută virală;
 6. Afecțiuni respiratorii: amigdalite- definiție, tablou clinic tratament, astmul bronșic;
 7. Șocul anafilactic- tablou clinic, conduită de urgență;
 8. Atribuțiile asistentului medical din școală și gradiniță;
 9. Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 10. Triaj epidemiologic.

Atribuții principale asistent medical școlar:

– acordă primele îngrijiri în caz de boală sau accident şi supraveghează transportul la spital;

– efectuează tratamente medicale, conform indicaţiilor medicului, consemnându-le în registrul de tratamente;

– efectuează triajul epidemiologic şi alte triaje;

– inițiază supravegherea epidemiologică, depistează, izolează și declară orice boală infecto-contagioasă;

– supraveghează starea de sănătate şi de igienă individuală;

– anunţă imediat părinţii privind situaţia de urgenţă în care se găseşte copilul;

– izolează copiii suspecți de boli transmisibile și anunță urgent medicul colectivității;

– administrează copiilor cu acordul părinţilor tratamentul prescris de medicul de familie şi tratamentul în regim de urgenţă prescris de medicul de ambulanţă;

– ține evidența examinărilor periodice la personalul adult din școală;

– colaborează la formarea deprinderilor de igienă individuală;

– desfăşoară acţiuni de educaţie pentru sănătate;

– tine evidenţa medicamentelor şi a materialelor sanitare consumate;

– își desfășoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor în vigoare și cerințelor postului;

– supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice față de contacți și efectuând recoltări de probe biologice, dezinfecții etc.;

– controlează zilnic respectarea normelor de igienă din incintă și curte aducând operativ la cunoștință conducerii colectivității deficiențele constatate;

– răspunde de planificarea și gestionarea îngrijirii copiilor, inclusiv supravegherea altor lucrători colaborând cu medici, psihologi și cu alte persoane pentru punerea în aplicarea practică a măsurilor preventive și curative.

Bibliografie și tematică pentru asistent medical comunitar

A. Bibliografie

 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare: Titlul I Sănătatea publică (cap. I și Cap. II) și Titlul III Asistența medicală primară (Cap. IV);
 • OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
 • Ordinul MS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private;
 • Ordinul nr. 41/2000 privind informarea operativă în probleme de epidemiologie și igienă;
 • Ordonanța nr. 53/200 privind obligativitatea raportării bolilor și a efectuării vaccinărilor;
 • Ordonanța de urgență nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară;
 • Hotârarea nr. 324 din 23 mai 2019 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară;
 • Probleme de nutriție, creștere și dezvoltare la copil – Ghid prevenție – INSP vol. 6/2016;
 • Principii în alimentația copilului și a gravidei – UNICEF – 2006;
 • Ordinul nr. 725/2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19.

B. Tematică asistent medical comunitar

 • Asigurarea sănătății populației în sistemul de sănătate publică, programele de sănătate și serviciile acordate în asistența medicală primară;
 • Exercitarea profesiei de asistent medical generalist și asistent medical;
 • Procedura de dezinfecție;
 • Informare operativă în problemele de epidemiologie și igienă;
 • Vaccinarea copiilor și adolescenților în cadrul Programului național de imunizare;
 • Obiectivele, activitățile și beneficiarii serviciilor de asistență medicală comunitară;
 • Organizarea și funcționarea activității de asistență medicală comunitară;
 • Alimențatia sugarului și a copilului mic și conduita în tulburările de creștere și dezvoltare la copii;
 • Dieta echilibrată și alimentația copiilor, gravidei și lăuzei;
 • Sprijinirea persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19.

Atribuții asistent medical comunitar:

a) identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunității;

b) determinarea nevoilor medico-sociale ale populației cu risc;

c) culegerea datelor despre starea de sănătate a familiilor din teritoriul unde își desfășoară activitatea;

d) stimularea de acțiuni destinate protejării sănătății;

e) identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc medico-social în colaborare cu medicul de familie și cu asistenta din cadrul cabinetului medical individual, pentru asigurarea în familie a condițiilor favorabile dezvoltării nou-născutului;

f) efectuarea de vizite la domiciliul lăuzelor, recomandând măsurile necesare de protecție a sănătății mamei și a nou-născutului;

g) în cazul unei probleme sociale, ia legătura cu serviciul social din primărie și din alte structuri, cu mediatorul sanitar din comunitățile de romi pentru prevenirea abandonului;

h) supraveghează în mod activ starea de sănătate a sugarului și a copilului mic;

i) promovează necesitatea de alăptare și practicile corecte de nutriție;

j) participă, în echipă, la desfășurarea diferitelor acțiuni colective, pe teritoriul comunității: vaccinări, programe de screening populațional, implementarea programelor naționale de sănătate;

k) participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții;

l) îndrumă persoanele care au fost contaminate pentru controlul periodic;

m) semnalează medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activităților în teren;

n) efectuează vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social tratați la domiciliu și urmărește aplicarea măsurilor terapeutice recomandate de medic;

o) urmărește și supraveghează în mod activ copiii din evidența specială (TBC, HIV/SIDA, prematuri, anemici etc.);

p) identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie și contribuie la înscrierea acestora; urmărește și supraveghează activ nou-născuții ale căror mame nu sunt pe listele medicilor de familie sau din zonele în care nu există medici de familie;

q) organizează activități de consiliere și demonstrații practice pentru diferite categorii populaționale;

r) colaborează cu ONG-uri și cu alte instituții pentru realizarea programelor ce se adresează unor grupuri-țintă (vârstnici, alcoolici, consumatori de droguri, persoane cu tulburări mintale și de comportament), în conformitate cu strategia națională;

s) urmărește identificarea persoanelor de vârstă fertilă; diseminează informații specifice de planificare familială și contracepție;

t) se preocupă de identificarea cazurilor de violență domestică, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a bolnavilor cronici din familiile vulnerabile;

u) efectuează activități de educație pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viață sănătos;

v) respectarea normelor eticii profesionale, inclusiv asigurarea păstrării confidențialității în exercitarea profesiei.

Calendarul concursului pentru posturile vacante de asistent medical școlar și asistent medical comunitar:

Proba scrisă se va desfăşura la data de 18.11.2020, ora 1000, iar interviul candidaţilor admişi la data de 20.11.2020, ora 1000.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs în termen de 10 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, respectiv în perioada 28.10.2020 – 10.11.2020, iar dosarul de concurs, va conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • cazierul judiciar;
 • certificat de integritate comportamentală solicitat odată cu cazierul judiciar de la unitățile de poliție;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul primăriei, Serviciul Resurse Umane SSM, cam. 19.