Examen de promovare ȋn grad profesional imediat superior în data de 12.10.2020

Primăria municipiului Medgidia organizează examen de promovare ȋn grad profesional imediat superior pentru  funcționarii publici care îndeplinesc condițiile de promovare din cadrul aparatului propriu, în conformitate cu prevederile art. 476 – art. 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  coroborate cu prevederile HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în data de 12.10.2020, la sediul din strada Decebal nr. 35.

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b)  să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Bibliografie:

  • Constituția Romȃniei, republicată;
  • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
  • OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
  • HG nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 12 octombrie 2020, ora 1000, iar interviul candidaţilor admişi în data de 14 octombrie 2020, ora 1000  la sediul Primăriei municipiului Medgidia.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv ȋn perioada 11.09.2020 – 30.09.2020 candidaţii depun dosarul de concurs, la secretariatul comisiei de concurs asigurat de doamna Lazăr Marioara- consilier principal- Serviciu Resurse Umane SSM, care va conţine în mod obligatoriu:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

c) adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară , care să nu fi fost radiată;

d) formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr.3 la HG nr. 611/2008.