Anunț privind examenul de promovare ȋn grad profesional pentru funcționarii publici

Primăria municipiului Medgidia organizează examen de promovare ȋn grad profesional pentru  funcționarii publici care îndeplinesc condițiile de promovare din cadrul aparatului propriu, în conformitate cu prevederile art.476 – art.479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  coroborate cu prevederile HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în data de 17.07.2020, la sediul din strada Decebal nr. 35.

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2. b)  să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 3. c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Bibliografie:

 • Constituția Romȃniei, republicată;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • HCL nr. 15/10.02.2016 referitor la Aprobarea Regulamentului de Autorizare a Activității de Producție și Comercializare a Produselor și Serviciilor de Piață, pe raza UAT Medgidia, județul Constanța;
 • OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 • Legea nr.10/1995 privind Calitatea în Construcții;
 • HG nr. 343/2017 – modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalațiile aferente acestora;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură fiscală;
 • HG nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale;
 • HG nr. 491/2008 pentru modificarea și completarea HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale.

 

Proba scrisă se va desfăşura în data de 17 iulie 2020, ora 1000, iar interviul candidaţilor admişi în data de 20 iulie 2020, ora 1000  la sediul Primăriei municipiului Medgidia.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data afişării, respectiv ȋn perioada 18.06.2020 – 07.07.2020 candidaţii depun dosarul de concurs, la secretariatul comisiei de concurs asigurat de doamna Lazăr Marioara- consilier principal- Serviciu Resurse Umane SSM, care va conţine în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) copie carnet de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 3. c) copia rapoartelor de evaluare pe ultimii doi ani.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.